Tiết 59 - Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH

Kể tên các đường thẳng song song với mp(EFGH).

Kể tên các đường thẳng vuông góc với mp(EFGH).

 

ppt11 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 59 - Bài 4: Hình lăng trụ đứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌNNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ LỚP 8CCho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGHKể tên các đường thẳng song song với mp(EFGH).Kể tên các đường thẳng vuông góc với mp(EFGH).ABCDEFGH Trả lờiCác đường thẳng song song với mp(EFGH) là: AB, BC, CD và ADCác đường thẳng vuông góc với mp(EFGH) là : AE,DH,CG,BFKiểm tra bài cũTiết 59 §4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG1. Hình laêng truï ñöùngHaõy keå teân caùc ñænh cuûa laêng truï ñöùng.+ Caùc ñænh: A, B, C, D, A1, B1, C1, D1.+ Caùc maët beân: ABB1A, BCC1B1, CDD1C1, DAA1D1.+ Caùc caïnh beân: AA1, BB1, CC1, DD1 song song vaø baèng nhau.+ Hai maët ñaùy: ABCD, A1B1C1D1.+ Hình laêng truï coù hai ñaùy laø töù giaùc goïi laø laêng truï töù giaùc+ Kí hieäu ABCD.A1B1C1D1.Haõy keå teân caùc maët beân cuûa laêng truï ñöùng.Haõy keå teân caùc caïnh beân cuûa laêng truï ñöùng.Hình laêng truï ñöùng naøy coù ñaùy laø hình gì? Tiết 59 §4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG1. Hình laêng truï ñöùng? 1. Hai maët phaúng chöùa hai ñaùy cuûa moät laêng truï ñöùng coù song song vôùi nhau hay khoâng? Tiết 59 §4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG- Caùc caïnh beân coù vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñaùy hay khoâng?- Caùc maët beân coù vuoâng goùc vôùi hai maët phaúng ñaùy hay khoâng??2. Tấm lịch để bàn có dạng hình lăng trụ đứng. Hãy chỉ rỏ các đáy, mặt bên, cạnh bên ?* Hình hoäp chöõ nhaät, hình laäp phöông cuõng laø nhöõng hình laêng truï ñöùng.* Hình laêng truï ñöùng coù ñaùy laø hình bình haønh ñöôïc goïi laø hình hoäp ñöùng. Tiết 59 §4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG1. Hình laêng truï ñöùngABCDEFABCDEFABCDEFABCDEFBước 1: Vẽ một đáyBước 2: Vẽ các cạnh bên song song và bằng nhauBước 3: Vẽ đáy thứ hai và các nét khuấtBa böôùc veõ hình Hình vẽ bên là hình lăng trụ đứng tam giác. Hai mặt đáy ABC và DEF là những tam giác bằng nhau. Độ dài một cạnh bên gọi là chiều cao.2. Ví dụ Các mặt bên ADEB,BEFC,CFDA là các hình chữ nhật.Chuù yù- BCFE laø moät hình chöõ nhaät, khi veõ noù treân maët phaúng, ta thöôøng veõ thaønh caùc hình bình haønh.- Caùc caïnh song song veõ thaønh caùc ñoaïn thaúng song song.- Caùc caïnh vuoâng goùc coù theå khoâng veõ thaønh caùc ñoaïn thaúng vuoâng goùc (EB vaø EF chaúng haïn). Tiết 59 §4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNGa)b)c)d)Hìnha)b)c)d)Soá caïnh cuûa 1 đaùy3Soá maët beân4Soá ñænh12Soá caïnh Beân53463846665510HOẠT ĐỘNG NHÓM: Baøi 19. Quan saùt caùc laêng truï ñöùng trong hình roài ñieàn soá thích hôïp vaøo caùc oâ ôû trong baûng:LUYỆN TẬPNHỮNG VẬT DỤNG CÓ DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG Củng cố kiến thức đã học: Đỉnh, cạnh bên, mặt bên, đáy của hình lăng trụ đứng Nắm lại 3 bước vẽ hình lăng trụ đứng và tập vẽ hình Làm bài tập 21 và 22 sách giáo khoa

File đính kèm:

  • pptHINH LANG TRU DUNG(1).ppt