Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

Ngày 20/11 hàng năm, từ lâu đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, nhớ ơn những người những người thầy, người cô hằng ngày vẫn đang đứng trên bục giảng, truyền đạt tri thức và đạo đức làm người cho bao thế hệ học trò.

Truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành một biểu tượng cho sự kính trọng, ưu ái mà mọi người dành cho các thầy cô giáo hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Đó là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử và đất nước chúng ta  dành riêng ngày 20/11 hàng năm làm ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là ngày rất ý nghĩa với các thầy cô giáo đồng thời cũng là ngày để cho các học sinh, phụ huynh gửi tặng những bó hoa tươi thắm tới thầy cô giáo thay cho  lời cảm ơn chân thành.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chuùc möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20/11Chuùc möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20/11X· luËn 20- 11-201220- 11-201220- 11-201220- 11-201220- 11-2012Ngaøy 20/11 haøng naêm, töø laâu ñaõ trôû thaønh ngaøy leã “toân sö troïng ñaïo”, nhôù ôn nhöõng ngöôøi nhöõng ngöôøi thaày, ngöôøi coâ haèng ngaøy vaãn ñang ñöùng treân buïc giaûng, truyeàn ñaït tri thöùc vaø ñaïo ñöùc laøm ngöôøi cho bao theá heä hoïc troø.Truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo ñaõ trôû thaønh moät bieåu töôïng cho söï kính troïng, öu aùi maø moïi ngöôøi daønh cho caùc thaày coâ giaùo hoaït ñoäng trong lónh vöïc giaùo duïc. Ñoù laø moät neùt ñeïp trong vaên hoùa öùng xöû vaø ñaát nöôùc chuùng ta  daønh rieâng ngaøy 20/11 haøng naêm laøm ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam. Ñaây laø ngaøy raát yù nghóa vôùi caùc thaày coâ giaùo ñoàng thôøi cuõng laø ngaøy ñeå cho caùc hoïc sinh, phuï huynh göûi taëng nhöõng boù hoa töôi thaém tôùi thaày coâ giaùo thay cho  lôøi caûm ôn chaân thaønh.Chuùc möøng ngaøy nhaø giaùo Vieät Nam 20/11

File đính kèm:

  • ppt2011.ppt
Bài giảng liên quan