Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Bản mới)

Qua bài này HS :

Thuộc định nghĩa ước và bội.

Biết kiểm tra xem một số có là ước hoặc bội của một số cho trước hay không.

Biết kí hiệu tập hợp các ước của a là Ư(a), tập hợp các bội của b là B(b).

Biết tìm ước và bội trong một số trường hợp đơn giản.

Xác định được ước và bội trong bài toán thực tế.

*Tập hợp các ước của a, kí hiệu Ư(a).

* Tập hợp các bội của b, kí hiệu B(b)

 Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Bản mới), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
1 
BÀI SOẠN TOÁN 6 
TIẾT 25 : ƯỚC VÀ BỘI 
4/9/2022 
2 
MỤC TIÊU 
Qua bài này HS : 
1) Thuộc định nghĩa ước và bội. 
2) Biết kiểm tra xem một số có là ước hoặc bội của một số cho trước hay không. 
3) Biết kí hiệu tập hợp các ước của a là Ư(a), tập hợp các bội của b là B(b). 
4) Biết tìm ước và bội trong một số trường hợp đơn giản. 
5) Xác định được ước và bội trong bài toán thực tế. 
4/9/2022 
3 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Cho a, b  N, b  0. 
 Khi nào a b? 
2) 18 có chia hết cho 3 không ? Vì sao ? 
 18 có chia hết cho 4 không ? Vì sao ? 
1) Cho a, b  N, b  0. 
 a b nếu a = b * q (q  N). 
2) 18 3 (vì 3 * 6 = 18). 
 18 4 ( vì không có số tự nhiên nào nhân với 4 bằng 18 ). 
 Còn cách nói nào khác 
khi 18 3 ? 
4/9/2022 
4 
Số họcTiết 25: ƯỚC VÀ BỘI 
1. Ước và bội . 
18 
3 
*VD: 
Ta nói 18 là bội của 3 
3 là ước của 18 
 a 
b 
b là ước của a 
a là bội của b 
*Định nghĩa : (SGK-43 ) 
4/9/2022 
5 
PHIẾU HỌC TẬP 1 
 Câu 
 Đúng 
 Sai 
 32 là bội của 8 
 16 là ước của 4 
 100 là bội của 21 
 5 là ước của 100 
 1 là ước của 99 
 0 là ước của 7 
 0 là bội của 13 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Điền dấu ‘x’ vào ô thích hợp trong các câu sau: 
1 là ước của 99 0 là ước cuả 7 0 là bội cuả 13 
4/9/2022 
6 
CHÚ Ý: 
*Số 1 là ước của mọi số . 
*Số 0 là bội của mọi số khác 0. 
*Số 0 không là ước của bất kì số nào. 
4/9/2022 
7 
 Hãy tìm một số là 
bội của 8 
 Một số có thể 
có nhiều bội 
có nhiều ước 
 Muốn 
tìm 
các 
bội 
hoặc 
ước 
của 
một 
số 
ta 
làm 
như 
thế 
nào? 
* Tập hợp các ước của a , kí hiệu Ư(a). 
* Tập hợp các bội của b , kí hiệu B(b) 
 Hãy tìm một số là 
ước của 8 
4/9/2022 
8 
Số học Tiết 25: ƯỚC VÀ BỘI 
1. Ước và bội 
2. Cách tìm bội và ước của một số 
* Tập hợp các ước của a, kí hiệu Ư (a). * Tập hợp các bội của b, kí hiệu B(b). 
a) Cách tìm bội : 
 *VD: Tìm các bội của 7 nhỏ hơn 40. 
B(7) = { 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 }. 
* Cách tìm : ( Sgk -44 ). 
4/9/2022 
9 
7 * 0 = 
0 
7 * 1 = 
7 
7 * 2 = 
14 
7 * 3 = 
21 
7 * 4 = 
28 
7 * 5 = 
35 
7 * 6 = 
42 
. 
( Loại vì 42 > 40 ) 
 Đây là 
các bội của 7 
nhỏ hơn 40 
 Muốn tìm các bội của một số 
ta làm như thế nào? 
Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4;.. 
4/9/2022 
10 
PHIẾU HỌC TẬP 2 
*Tìm các số tự nhiên x mà x  B(8) và x<40. 
Bài giải 
B(8) ={ 0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ;56 ; }. 
 Vì x  B(8) và x < 40 nên 
 x  { 0 ; 8 ;16 ; 24 ; 32 }. 
 Hãy tìm tập hợp Ư(8) 
4/9/2022 
11 
Số họcTiết 25 : ƯỚC VÀ BỘI 
Ước và bội 
Cách tìm ước và bội 
 a) Cách tìm bội 
*VD : Tìm tập hợp Ư(8). 
Ư(8) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 }. 
b) Cách tìm ước 
*Cách tìm : ( Sgk – 44 ). 
4/9/2022 
12 
8 1 
8 2 
8 4 
8 8 
8 3 
8 5 
8 6 
8 7 
 Đây là 
các ước của 8 
 Muốn tìm các ước của số a 
ta làm như thế nào ? 
 Ta có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. 
4/9/2022 
13 
PHIẾU HỌC TẬP 3 
 *Tìm x  Ư ( 20 ) và x > 8. 
Bài giải 
Ư( 20 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20 }. 
Vì x  Ư ( 20 ) và x > 8 nên 
 x  { 10 ; 20 } . 
4/9/2022 
14 
CỦNG CỐ 
Cách tìm bội của số b 
Cách tìm ước của số a 
*Lấy số b nhân lần lượt với các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  *Kết quả nhân được là bội của b. 
*Lấy số a chia lần lượt cho các số tự nhiên từ 1 đến a . *Nếu chia hết cho số nào thì số đó là ước của a . 
nhân 
chia 
0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ;  
1 đến a 
Tương đương 
Tương đương 
 a  B(b) 
 b  Ư (a) 
 a b 
4/9/2022 
15 
Điền các từ thích hợp vào chỗ trống 
* Một lớp có 36 em chia đều vào các tổ, thì số tổ là của 36. 
* Số học sinh của khối 6 xếp theo hàng 2; hàng 5; hàng 7 đều vừa đủ , thì số học sinh của khối 6 làcủa 2; của 5; .. của 7 . 
ước 
bội 
bội 
bội 
 Mời các em tham gia vào trò chơi 
PHIẾU HỌC TẬP 4 
4/9/2022 
16 
TRÒ CHƠI 
Chia lớp thành 3 nhóm, cùng chơi trò chơi tìm số . 
 Luật chơi: 
*Mỗi nhóm được cho trước 5 điểm 
*Tìm đúng số theo yêu cầu được 2 điểm. 
*Tìm sai số theo yêu cầu bị trừ 1 điểm. 
*Thời gian chơi là 1 phút. 
4/9/2022 
17 
Cho vòng tròn chứa số sau: 
 54 3 
136 342 
15 78 
144 18 92 
30 12 67 
443 39 
 248 2 99 
 1008 
6 
Hãy tìm 
các số  B(9) 
Hãy tìm 
các số  Ư (90) 
4/9/2022 
18 
ĐÁP ÁN: 
 54 3 
136 342 
15 78 
144 18 92 
30 12 67 
443 39 
 248 2 99 
 1008 
6 
Các số  B(9) 
các số  Ư (90) 
54 
342 
144 
18 
99 
1008 
3 
15 
2 
30 
6 
18 
18 
4/9/2022 
19 
PHẦN THƯỞNG 
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 
4/9/2022 
20 
PHẦN THƯỞNG 
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 
 Tràng 
vỗ tay 
4/9/2022 
21 
PHẦN THƯỞNG 
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 
 3 gói kẹo 
4/9/2022 
22 
PHẦN THƯỞNG 
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 
20 000đ 
4/9/2022 
23 
PHẦN THƯỞNG 
Nhóm của bạn thắng cuộc, mời bạn hãy chọn phần thưỏng cho nhóm của mình ! 
3 gói kẹo 
Tràng 
vỗ tay 
 20 000đ 
4/9/2022 
24 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc định nghĩa bội và ước. 
Học thuộc cách tìm bội và ước của một số. 
Làm các bài tâp từ bài 111 đến bài 114 (Sgk –44; 45 ). 
4/9/2022 
25 
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI! 
BÀI GIẢNG CỦA CÔ ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_13_uoc_va_boi_ban_moi.ppt
Bài giảng liên quan