Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Thay * bởi các chữ số nào thì n chia hết cho 2? Học sinh rút ra kết luận?

Học sinh : Thay * bởi các số 0; 2; 4; 6; 8 thì n chia hết cho 2

Kết luận 1: Hs phát biểu SGK
Thay * bởi các chữ số nào thì n không chia hết cho 2? Học sinh rút ra kết luận?
Kết luận 2 :Học sinh phát biểu SGK

Bài tập: ?1 Các số chia hết cho 2 là : 328; 1234

Các số không chia hết cho 2 là : 1437; 895.

 Cho học sinh làm bài tập Phần đầu của bài 91 trang 38

3/ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5

Thay * bởi các chữ số nào thì n chia hết cho 5 học sinh rút ra kết luận.

HS: Thay * bởi các số 0 hoặc 5 thì N chia hết cho 5

KL1 : SGK

Thay * bởi các chữ số nào thì n không chia hết cho 5 học sinh rút ra kết luận.

HS: Thay * bởi các số Không phải số 0 hoặc 5 thì N chia hết cho 5

KL2 : SGK

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 VÀ 5 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tiểu học các em đã học dấu hiệu chia hết cho 2. Đó là các số có chữ số tận cùng như thế nào ? 
	 Vậy các số 1436; 13250 có chia hết cho 2 không ? 
Tiểu học các em đã học dấu hiệu chia hết cho 5. Đó là các số có có chữ số tận cùng như thế nào ? 
	 Vậy số 1435, 14320 có chia hết cho 5 không ? 
Từ hai ví dụ trên một số chia hết cho cả 2 và 5 phải như thế nào ? 
Em hãy tìm một số có chữ số tận cùng là 0. Xét xem số đó có chia hết cho 2, cho 5 không ? Vì sao ? 
1/ NHẬN XÉT MỞ ĐẦU 
Cho học sinh phân tích số ; 90; 610;1240 có chia hết cho cho 2 cho 5 không ? Rút ra nhận xét . 
HS:90 = 9.10= 9.2.5 
 610 = 61.10 = 61.2.5 
 1240=124.10 = 124.2.5 
* Nhận xét : Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5 
2/ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 
Thay * bởi các chữ số nào thì n chia hết cho 2? H ọc sinh rút ra kết luận ? 
Học sinh : Thay * bởi các số 0; 2; 4; 6; 8 thì n chia hết cho 2 
Kết luận 1 : Hs phát biểu SGK 
 Th ay * bởi các chữ số nào thì n không chia hết cho 2? Học sinh rút ra kết luận ? Kết luận 2 : Học sinh phát biểu SGK 
Bài tập : ?1 Các số chia hết cho 2 là : 328; 1234 
Các số không chia hết cho 2 là : 1437; 895. 
 Cho học sinh làm bài tập Phần đầu của bài 91 trang 38 
3/ DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5 
Thay * bởi các chữ số nào thì n chia hết cho 5 h ọc sinh rút ra kết luận . 
HS: Thay * bởi các số 0 hoặc 5 thì N chia hết cho 5 
KL1 : SGK 
Thay * bởi các chữ số nào thì n không chia hết cho 5 h ọc sinh rút ra kết luận . 
HS: Thay * bởi các số Không phải số 0 hoặc 5 thì N chia hết cho 5 
KL2 : SGK 
Bài tập : Điền chữ số vào dấu * để được số 
Ví dụ : Cho số 54* thoả mãn điều kiện 
Chia hết cho 2; chia hết cho 5 ; chia hết cho 2 và 5. 
HS: Thay * bởi các số 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2 
Thay * bởi các số 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 
Thay * bởi số 0 thì chia hết cho cả 0 và 5 
DẶN DÒ: Học thuộc các dấu hiệu chia hết,làm các bài tập 96;97;98 trang 39, chuẩn bị luyện tập . 
Tra bảng chia hết cho 5ùcho biết số bị chia đều chia hết cho 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_11_dau_hieu_chia_het_cho.ppt