Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu - Nguyễn Tuấn Anh

Muốn nhân hai số nguyên khác

dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối

của chúng rồi đặt dấu “-” trước

kết quả nhận được.

Tích của một số nguyên a

 với số 0 bằng 0.

Bài toán:

Công nhân của một công ty hưởng

lương theo sản phẩm: Làm ra một

sản phẩm đúng quy cách được

20000 đồng, làm ra một sản phẩm

sai quy cách bị phạt 10000 đồng. Tháng vừa qua công nhân A làm ra được 40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách.

Hỏi lương của công nhân A tháng

vừa qua là bao nhiêu tiền?

 

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 144 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu - Nguyễn Tuấn Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG QUANG TRỌNGTỔ: TOÁN – LÝ – TIN 
BÀI GIẢNG TOÁN 6 : 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
GV : Nguyễn Tuấn Anh 
Tháng 11/2012 
Muèn nh©n hai sè nguyªn kh¸c 
dÊu , ta nh©n hai gi ¸ trÞ tuyÖt ® èi 
cña chóng råi ® Æt dÊu “-” tr­íc 
kÕt qu ¶ nhËn ®­ îc . 
Vậy , mưốn nhân hai số 
nguuyên khác dấu , ta làm 
 như thế nào ? 
Vậy , em có nhận xét gì về 
giá trị tuyệt đối và về dấu 
của tích hai số nguyên khác 
dấu ? 
VËy tÝch cña hai sè nguyªn 
a vµ b kh¸c dÊu cã : 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
Hoµn thµnh phÐp tÝnh : (-3).4 
Bài tập : 
(-3) . 4 = 
(-3) + (-3) + (-3) + (-3) 
= -12 
Theo cách trên , hãy tính 
(-5) . 3 = 
2 . (-6) = 
... 
... 
(-5) + (-5) + (-5) 
(-6) + (-6) 
= -15 
= -12 
Bài tập : 
(-3) . 4 = 
 -12 
(-5) . 3 
2 . (-6) 
= -15 
= -12 
DÊu 
Gi ¸ trÞ tuyÖt ® èi b»ng 
âm 
 a . b 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Sgk 
 Ta thấy (-5) . 3= - 15 . 
 Và | -5 | . | 3 | = 
? 
5.3 = 15 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
Bài tập : 
(-3) . 4 = 
 -12 
(-5) . 3 
2 . (-6 
= -15 
= -12 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Muèn nh©n hai sè nguyªn kh¸c 
dÊu , ta nh©n hai gi ¸ trÞ tuyÖt ® èi 
cña chóng råi ® Æt dÊu “-” tr­íc 
kÕt qu ¶ nhËn ®­ îc . 
Sgk 
VÝ dô : 
Thùc hiÖn phÐp tÝnh : 
a) (-5) . 6 
b) 9 . (-3) 
c) a . 0 
Víi a lµ sè nguyªn tuú ý 
= - 30 
= - 27 
= 0 
Tích của một số nguyên a 
 với số 0 bằng bao nhiêu ? 
* Chú ý: 
SGK 
Tích của một số nguyên a 
 với số 0 bằng 0. 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Sgk 
* Chú ý: 
SGK 
* B ài tập : 
C ông nhân của một công ty hưởng 
lương theo sản phẩm : Làm ra một 
sản phẩm đúng quy cách được 
20000 đồng , làm ra một sản phẩm 
sai quy cách bị phạt 10000 đồng . Tháng vừa qua công nhân A làm ra được 40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách . 
Hỏi lương của công nhân A tháng 
vừa qua là bao nhiêu tiền ? 
Bài toán : 
Gi¶i 
SGK 
 Làm được 1 SP đúng quy cách được 20000 đồng 
Làm được 40 SP đúng quy cách được ? đồng 
40 . 20000 = 800000 (đ) 
 Làm ra 1 SP sai quy cách bị trừ 10000 đồng , 
nghĩa là được thêm -10000đồng. 
Vậy làm 10 SP sai quy cách được ? đồng 
10 . (-10000) = 
-100000 (đ) 
Khi một sản phẩm sai quy cách 
bị trừ 10000đồng, nghĩa là được 
thêm -10000đồng. 
Vậy , lương công nhân A tháng 
vừa qua là : 
40 . 20000 + 10 . (-10000) = 700000(đ) 
40 . 20000 = 800000 (đ) 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Sgk 
* Chú ý: 
SGK 
* Bài tập : 
3/ Luyện tập : 
Thùc hiÖn phÐp tÝnh : 
a) (-10) . 11 
b) 50 . (-4) 
c) 4 . (-5) 
d) (-25) . 2 
= - 110 
= - 200 
= - 20 
= - 50 
B ài tập 1 : 
D. 
A. 
C . 
N. 
Baøi taäp 2: Ñaây laø teân moät quoác gia coù dieän tích lôùn thöù hai theá giôùi . 
 7 . (- 12) 
 15 . | –3| 
= - 84 
= 45 
 6 . 10 
= – 60 
- 8 . 11 
= - 88 
45 
 - 84 
–60 
 - 84 
 - 88 
 - 84 
Haõy tính caùc pheùp tính döôùi ñaây roài vieát caùc chöõ töông öùng vôùi 
caùc soá tìm ñöôïc vaøo caùc oâ ôû haøng döôùi cuøng cuûa baøi . Khi ñoù 
em seõ bieát ñöôïc teân cuûa moät quoác gia lôùn thöù hai theá giôùi . 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 § iÒn vµo « trèng kÝ hiÖu cho phï hîp : 
(-67) . 8 0 15 . (-3) 15 (-7) . 2 -7 
< 
< 
< 
B ài tập 3 : 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
Hoµn thµnh b¶ng sau : 
x 
5 
-18 
-25 
y 
-7 
10 
-10 
x . y 
-180 
-1000 
-35 
-180 
18 
40 
Bài tập 4: 
Canada ( phiên âm tiếng Việt : Ca- na-đa ; phiên thiết Hán-Việt : 
Gia Nã Đại ), là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới , sau 
 Liên bang Nga , và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ . Lãnh thổ 
Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang 
Thái Bình Dương ở phía tây , và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc . 
Về phía nam , Canada giáp với Hoa Kỳ bằng một biên giới không bảo 
 vệ dài nhất thế giới . Phía tây bắc của Canada giáp với 
 tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ . Đông bắc của Canada có đảo 
Greenland ( thuộc Đan Mạch ). Ở bờ biển phía đông có quần đảo 
Saint-Pierre và Miquelon ( thuộc Pháp ). 
* Bµi tËp SGK. 
H Õt chuyÖn råi ! HÑn gÆp giê sau 
H­íng dÉn vÒ nh µ 
*N¾m v÷ng quy t¾c nh ân hai sè 
kh ác dÊu . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_10_nhan_hai_so_nguyen_kh.ppt
Bài giảng liên quan