Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Hà Huy Thắng

Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a, b)

 Tất cả các bội chung đều là

 bội của bội chung nhỏ nhất.

Với mọi số tự nên a, b ta có:

BCNN (a; 1) = a;

BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b)

Mu?n tỡm BCNN c?a hai hay nhi?u s? l?n hon 1, ta th?c hi?n 3 bu?c sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

ước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó, Tích đó là BCNN phải tỡm

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Hà Huy Thắng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Sở giỏo dục đào tạo Bắc giang 
Phũng giỏo d ụ c đào t ạ o Yờn th ế 
Trư ờ ng THCS Đ ồ ng Vương 
kính chào 
các thầy giáo , cô giáo 
và các em học sinh 
tham dự giờ học này 
Ngư ờ i th ự c hi ệ n : Hà Huy Thắng . 
Đ ồ ng Vương , ngày 12 thỏng 11 năm 2012 
Kiểm tra bài cũ 
Tỡm B(4); B(6); BC(4; 6) 
B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;..} 
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;.} 
BC(4; 6) = { 0; 12; 24; 36; .} 
0 
0 
12 
12 
24 
24 
36 
36 
Giải 
12 
Số 12 là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6. 
 Tất cả các bội chung đ ều là 
 bội của bội chung nhỏ nhất . 
1/ Bội chung nhỏ nhất : 
Tiết 35 : Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số . 
Kết luận : Bội chung nhỏ nhất của 2 
hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong 
tập hợp các bội chung của các số đ ó 
V ớ dụ : Tỡm tập hợp cỏc bội chung của 4 và 6 
B(4)={0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;} 
B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;} 
BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; } 
Số 12 là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của 4 và 6. Ta nói 12 là bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 
BCNN (4, 6) = 12 
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a , b) 
Kết luận : ( sGK – Tr57 ) 
* Nhận xét : 
* Chỳ ý: Với mọi số tự nhiên a, b ta có : 
BCNN (a; 1) = a; 
BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) 
Ví dụ : 
 BCNN (5, 1) = 5; 
 BCNN (4, 6, 1) = BCNN (4; 6) = 12 
2/ Tỡm BCNN bằng cỏch phõn tớch cỏc số ra thừa số nguyờn tố : 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
Vớ dụ : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 
BCNN (8, 18, 30) = 
. . 
= 360 
Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 
Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng 
Tính tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy số mũ lớn nhất của nó . 
Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng . 
Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó , Tích đ ó là BCNN phải tỡm 
Muốn tỡm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện 3 bước sau : 
Cỏch tỡm BCNN: (SGK – Tr58) 
 Tất cả các bội chung đ ều là 
 bội của bội chung nhỏ nhất . 
1/ Bội chung nhỏ nhất : 
Tiết 35: Bội chung nhỏ nhất  
V ớ dụ : Tỡm tập hợp cỏc bội chung của 4 và 6 
BCNN (4, 6) = 12 
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a , b) 
Kết luận : ( sGK – Tr57 ) 
* Nhận xét : 
* Chỳ ý: Với mọi số tự nhiên a, b ta có : 
BCNN (a; 1) = a; 
BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) 
2/ Tỡm BCNN bằng cỏch phõn tớch cỏc số ra thừa số nguyờn tố : 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
Vớ dụ : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 
 36 = 2 2 . 3 2 
	 84 = 2 2 . 3 . 7 
 	 168 = 2 3 . 3 . 7 
A. B ạn Lan : 
 BCNN(36, 84, 168) = 2 3 .3 2 = 72 
B . B ạn Nhung : 
 BCNN(36, 84, 168) = 2 2 .3 1 .7 = 84 
C. B ạn Hoa : 
 BCNN(36, 84, 168) = 2 3 .3 2 .7 = 504 
Ai làm đ úng 
BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; } 
Cỏch tỡm BCNN: (SGK – Tr58) 
 Tất cả các bội chung đ ều là 
 bội của bội chung nhỏ nhất . 
1/ Bội chung nhỏ nhất : 
Tiết 35: Bội chung nhỏ nhất  
V ớ dụ : Tỡm tập hợp cỏc bội chung của 4 và 6 
BCNN (4, 6) = 12 
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a , b) 
Kết luận : ( sGK – Tr57 ) 
* Nhận xét : 
* Chỳ ý: Với mọi số tự nhiên a, b ta có : 
BCNN (a; 1) = a; 
BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) 
2/ Tỡm BCNN bằng cỏch phõn tớch cỏc số ra thừa số nguyờn tố : 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
Vớ dụ : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 
Tỡm BCNN (8; 12) 
 BCNN(5; 7; 8) 
 BCNN(12; 16; 48) 
= 24 
= 280 
= 48 
* Chỳ ý: 
a/ Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thi BCNN của chúng là tích của các số đ ó . 
Vớ dụ : BCNN(5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 
b/ Trong các số đã cho , nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thi BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy . 
Vớ dụ : BCNN(12, 16, 48) = 48. 
* Chỳ ý: (SGK – Tr 58) 
BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; } 
Cỏch tỡm BCNN: (SGK – Tr58) 
* Chỳ ý: (SGK – Tr 58) 
 Tất cả các bội chung đ ều là 
 bội của bội chung nhỏ nhất . 
1/ Bội chung nhỏ nhất : 
Tiết 35: Bội chung nhỏ nhất  
V ớ dụ : Tỡm tập hợp cỏc bội chung của 4 và 6 
BCNN (4, 6) = 12 
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a , b) 
* Nhận xét : 
* Chỳ ý: Với mọi số tự nhiên a, b ta có : 
BCNN (a; 1) = a; 
BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) 
2/ Tỡm BCNN bằng cỏch phõn tớch cỏc số ra thừa số nguyờn tố : 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
Vớ dụ : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 
Kết luận : ( sGK – Tr57 ) 
BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; } 
3/ Cỏch tỡm bội chung thụng qua tỡm 
 BCNN: 
Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử . 
Vớ dụ : Cho A ={ x N  x 8, x 18, 
 x 30, x < 1000 } 
Theo đề bài ta có : 
 x  BC(8; 18; 30) và x < 1000. 
GIảI 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
BC(8,18,30) = B(360) = {0;360;720;1080;} 
360.0 
360.1 
360.2 
360.3 
Vậy A = {0; 360; 720} 
 Để tỡm bội chung của cỏc số đó cho , ta cú thể tỡm cỏc bội của BCNN của cỏc số đú . 
 KếT LUậN : 
Kết luận : ( sGK – Tr59 ) 
Cỏch tỡm BCNN: (SGK – Tr58) 
 lấy số mũ 
lớn nhất của nó . 
Lại khác nhau ở bước 3 chỗ nào ? 
Giống nhau 
bước 1 rồi ! 
Khác nhau ở bước 2 chỗ nào nhỉ ? 
B.2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng . 
* Chỳ ý: (SGK – Tr 58) 
 Tất cả các bội chung đ ều là 
 bội của bội chung nhỏ nhất . 
1/ Bội chung nhỏ nhất : 
Tiết 35: Bội chung nhỏ nhất  
V ớ dụ : Tỡm tập hợp cỏc bội chung của 4 và 6 
BCNN (4, 6) = 12 
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a , b) 
* Nhận xét : 
* Chỳ ý: Với mọi số tự nhiên a, b ta có : 
BCNN (a; 1) = a; 
BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) 
2/ Tỡm BCNN bằng cỏch phõn tớch cỏc số ra thừa số nguyờn tố : 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
Vớ dụ : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 
Kết luận : ( sGK – Tr57 ) 
BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; } 
3/ Cỏch tỡm bội chung thụng qua tỡm 
 BCNN: 
Kết luận : ( sGK – Tr59 ) 
Cỏch tỡm BCNN: (SGK – Tr58) 
So sỏnh cỏch tỡm ƯCLN và BCNN? 
CÁCH TèM ƯCLN 
CÁCH TèM BCNN 
B.1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
B.2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung 
B.3: Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số 
B.1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
B.3: Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số 
chung 
chung và riêng . 
 lấy số mũ 
nhỏ nhất của nó . 
 lấy số mũ 
nhỏ nhất của nó . 
 lấy số mũ 
lớn nhất của nó . 
 Tất cả các bội chung đ ều là 
 bội của bội chung nhỏ nhất . 
1/ Bội chung nhỏ nhất : 
Tiết 35: Bội chung nhỏ nhất  
V ớ dụ : Tỡm tập hợp cỏc bội chung của 4 và 6 
BCNN (4, 6) = 12 
* Bội chung nhỏ nhất của 2 số a, b kí hiệu là BCNN(a , b) 
* Nhận xét : 
* Chỳ ý: Với mọi số tự nên a, b ta có : 
BCNN (a; 1) = a; 
BCNN (a; b; 1) = BCNN (a; b) 
2/ Tỡm BCNN bằng cỏch phõn tớch cỏc số ra thừa số nguyờn tố : 
Vớ dụ : Tỡm BCNN (8, 18, 30) 
Kết luận : ( sGK – Tr57 ) 
BC(4; 6) = {0; 12 ; 24; 36; } 
3/ Cỏch tỡm bội chung thụng qua tỡm 
 BCNN: 
Kết luận : ( sGK – Tr59 ) 
Cỏch tỡm BCNN: (SGK – Tr58) 
* Chỳ ý: (SGK – Tr 58) 
Bài 1 : Tỡm BCNN của các số sau : 
	a) 45 và 52 
	b) 42, 70 và 180 
	c) 12, 60 và 360 
Bài 2 : Tỡm x biết : 
	x 126 , x 198 và x nhỏ nhất (x  0) 
BCNN (8, 18, 30) = = 360 
Hướng dẫn về nh à học tập . 
1/ Học : 
	 - Học kỹ khái niệm BCNN, cách tỡm BCNN, Tim BC thông qua tỡm BCNN. 
 - Thực hiện làm lại các bài tập và ví dụ đã học ở trên lớp . 
2/ Làm : 
- Làm bài tập 150, 151, 153, 154, (SGK – tr59) 
Chúc các thầy giáo,c ô giáo 
mạnh khỏe , hạnh phúc . 
Chúc các em học sinh 
ch ă m ngoan , học giỏi 
Chào tạm biệt , hẹn gặp lại ! 
a 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_18_boi_chung_nho_nhat_ha.ppt
Bài giảng liên quan