Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu (Bản hay)

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

Vận dụng:

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (Khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu dm, biết: x = 3 (Hay x = -2)

 

ppt4 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhân hai số nguyên khác dấu 
1/ Nhận xét mở đầu : 
?1 
Hoàn thành phép tính: 
 (-3).4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = ... 
?2 
Theo cách trên hãy tính: 
(-5).3 = ... 
2.(-6) = ... 
?3 
Vậy tích của hai số nguyên a và b khác dấu có: 
 Dấu ......... 
 Giá trị tuyệt đối bằng ....... 
-12 
(-5) + (-5) + (-5) = -15 
(-6) + (-6) = -12 
âm 
 a . b 
2/ Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu : 
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “-” trước kết quả nhận được. 
Ví dụ: 
Thực hiện phép tính: 
(-5) . 6 9 . (-3) 
(-10) . 11 150 . (-4) 
14 . (-5) (-25) . 12 
a . 0 Với a là số nguyên tuỳ ý 
= - 30 
= - 110 
= - 70 
= - 27 
= - 600 
= - 300 
= 0 
< 
 Điền vào ô trống kí hiệu cho phù hợp: 
(-67) . 8 0 15 . (-3) 15 (-7) . 2 -7 
< 
< 
Hoàn thành bảng sau: 
x 
5 
-18 
-25 
y 
-7 
10 
-10 
x . y 
-180 
-1000 
-35 
-180 
18 
40 
3/ Vận dụng: 
Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x dm (Khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu dm, biết: x = 3 (Hay x = -2) 
Bài giải: 
Chiều dài một bộ quần áo tăng x dm. 
Chiều dài 250 bộ quần áo tăng là: 
Nếu x = 3 thì chiều dài của vải tăng là: 
Nếu x = -2 thì 
250 .x 
250 . 3 = 750 (dm) 
chiều dài của vải tăng là: 250 . (-2) = -500 (dm) 
BTVN: Làm hết các bài tập trang 89 - SGK 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_10_nhan_hai_so_nguyen_kh.ppt