Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 7: Phép trừ hai số nguyên (Bản hay)

Quy tắc

a – b = a + (-b)

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b ta cộng a với số đối của b

Nhắc lại kiến thức cơ bản cần nắm

Phát biểu quy tắc tìm hieäu cuûa hai soá nguyeân? Cho ví dụ ?

Phép trừ trong Z có gì khác với phép trừ trong N ?

Các nhóm làm bài tập 47/ 82/ sgk.

a) 2 – 7

b) (– 3 ) – 4

c) (– 3 ) – (– 4 )

Mỗi tổ là một nhóm, ghi tên nhóm vào bảng nhóm

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 7: Phép trừ hai số nguyên (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Moân: Toaùn 6 
Kieåm tra baøi cuõ: 
Caâu hoûi: Tính: a) 98 – 28 = ? b) 18 - 7 = ? 
Ñaùp aùn 
 a) 98 – 28 = 70  b) 18 - 7 = 11 
Phép trừ hai số nguyên có giống như phép trừ trong hai số tự nhiên không? Để biết được điều này chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay! 
Tuaàn: 16. Tieát: 49 Baøi 7 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
1.Hieäu cuûa hai soá nguyeân: 
Tieát 49 
? 
Quan saùt ba doøng ñầu vaø dự đñoaùn kết quả tương tự ở hai doøng cuối 
b) 2 – 2 = 2 + ( -2 ) 2 – 1 = 2 + ( -1 ) 2 – 0 = 2 + 0  2 – ( -1 ) = 
 2 – ( - 2 ) = 
3 – 1 = 3 + ( -1 )3 – 2 = 3 + ( -2 )3 – 3 = 3 + ( -3 ) 3 – 4 = 
 3 – 5 = 
3 + ( - 4 ) 
3 + ( - 5 ) 
? 
? 
? 
? 
2 + ( +1) 
2 + ( +2 ) 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
1.Hieäu cuûa hai soá nguyeân: 
Quy taéc 
Nhaän xeùt 
Tiết 49 
Muoán tröø soá nguyeân a cho soá nguyeân b ta coäng a vôùi soá ñoái cuûa b 
 Vd: Tính 
a) 3 – 8 
 b) (– 3) – (– 8) 
a – b = a + (-b) 
Công thức 
= 3 + (– 8) = – 5 
= (– 3)+ (+8) = +5 
Ở bài 4 ta đã quy ước rằng nhiệt độ giảm 3 độ C nghĩa là nhiệt độ tăng - 3 độ C. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy tắc trên đây 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
1.Hieäu cuûa hai soá nguyeân: 
Quy taéc 
Nhaän xeùt 
Tiết 49 
Muoán tröø soá nguyeân a cho soá nguyeân b ta coäng a vôùi soá ñoái cuûa b 
 Vd: Tính 
a) 3 – 8 
 b) (– 3) – (– 8) 
a – b = a + (-b) 
Công thức 
= 3 + (– 8) = – 5 
= (– 3)+ (+8) = +5 
a/ 5 – 7 
b/ 5 – (– 7) 
c/ (– 5) – 7 
d/ (– 5) – (– 7) 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
Bài tập củng cố: Tính 
= 5+ (– 7) = – 2 
= 5+7 = 12 
= (– 5) + (– 7) = – 12 
= (– 5) + 7 = 2 
1.Hieäu cuûa hai soá nguyeân: 
Quy taéc 
Nhaän xeùt 
Tiết 49 
a – b = a + (-b) 
Công thức 
Giải: Do nhiệt độ giảm 4 0 C, nên ta có 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
Nhiệt độ ở Sapa hôm qua là 3 0 C, hôm nay nhiệt độ giảm 4 0 C. Hỏi nhiệt độ hôm nay ở Sapa là bao nhiêu? 
3 – 4 = 3 +(– 4) = – 1 
2.Ví dụ: 
Trả lời : Vậy nhiệt độ hôm nay ở 
Sa Pa là – 1 0 C 
Nhaän xeùt 
1.Hieäu cuûa hai soá nguyeân: 
Quy taéc 
Nhaän xeùt 
Tiết 49 
a – b = a + (-b) 
Công thức 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
2.Ví dụ: 
Nhaän xeùt 
Phép trừ trong N không phải bao giờ cùng thực hiện được, còn trong Z luôn thực hiện được. 
Phát biểu quy tắc tìm hieäu cuûa hai soá nguyeân? Cho ví dụ ? 
Tiết 49 
Phép trừ trong Z có gì khác với phép trừ trong N ? 
Các nhóm làm bài tập 47/ 82/ sgk. 
a) 2 – 7 
b) (– 3 ) – 4 
c) (– 3 ) – (– 4 ) 
Mỗi tổ là một nhóm, ghi tên nhóm vào bảng nhóm 
Nhắc lại kiến thức cơ bản cần nắm 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
= 2+ (– 7) = – 5 
= (– 3) + (– 4) = – 7 
= (– 3 ) + 4 = 1 
Tiết 49 
47/ 82/ sgk 
48/ 82/ sgk 
0 – 7 = 
b) 7 – 0 = 
c) a – 0 = 
d) 0 – a = 
0 + ( – 7 ) = – 7 
 7 + 0 = 7 
a + 0 = a 
0 + (– a ) = – a 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
Baøi 7 
47/ 82/ sgk 
48/ 82/ sgk 
50/ 82/ sgk 
 3 
 x 
 = 
 - 3 
 x 
 3 
 x 
 = 
 15 
 x 
 3 
 = 
 - 4 
 = 
 = 
 = 
 25 
 29 
 10 
Đố: Dùng các số 2; 9 và các phép toán “ + “, “ – “ điền vào các ô trống trong bẳng sau đây để được bẳng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột , mỗi phép tính chỉ được dùng một lần. 
 9 
 2 
- 
 2 
 - 
 9 
+ 
 9 
 - 
 2 
+ 
 + 
PHEÙP TRÖØ HAI SOÁ NGUYEÂN 
 - 
+ 
 - Về nhà học bài! 
 - Làm các BT 49; 50 (SGK tr 82 ). 
 - Chuẩn bị BT phần Luyện Tập 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_7_phep_tru_hai_so_nguyen.ppt