Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số (Bản đẹp)

 Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Nhận xét:

Muốn nhân một số nguyên với một phân số (Hoặc phân số với số nguyên) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ TIẾT MÔN TOÁN SỐ HỌC 6 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 
* KIỂM TRA BÀI CŨ :  Phát biểu quy tắc trừ phân số ? Viết công thức tổng quát ?   AD: Tính 
GIẢI 
CT : 
AD: 
Hình vẽ này thể hiện quy tắc gì? 
 TIẾT 84  
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
I/ Qui tắc 
?1 
a/ 
b/ 
 - TIẾT 84  
Bài 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
QUI TẮC: 
	 Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
Tổng quát : 
Ví dụ : 
I/ Qui tắc 
?1 
Với 
 – TIẾT 84 
Bài 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
I/ Qui tắc 
?1 
a/Qui tắc : 
b/Ví dụ : 
a) 
b) 
?2 
Hoạt động nhóm (5 phút ) 
( Mỗi dãy bàn một nhóm ) 
?3 
Nhóm 1 : 
Nhóm 2 : 
Nhóm 3: 
Tính : 
Nhóm 1 : 
Nhóm 2 : 
Nhóm 3: 
 – TIẾT 84 
Bài 10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
I/ Qui tắc 
II/ Nhận xét 
Ví dụ : Thực hiện phép nhân 
II/ Nhận xét : 
	 Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( Hoặc phân số với số nguyên ) ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu . 
Tổng quát : 
Với 
?4 
Tính : 
Hình vẽ này thể hiện quy tắc gì? 
 CỦNG CỐ : 
 – TIẾT 84 
Bài : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
- Phát biểu qui tắc nhân hai phân số ? 
Muốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
- Phát biểu qui tắc nhân số nguyên với phân số hoặc phân số với số nguyên 
Ta nhân số nguyên với tử và giữ nguyên mẫu 
8 
9 
10 
9 
10 
10 
9 
10 
9 
8 
10 
6 
1 
3 
2 
6 
5 
4 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu cĩ thể ) : 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu cĩ thể ) : 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu cĩ thể ) : 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu cĩ thể ) : 
* BT71/SGK/37 : Tìm x, biết 
* BT71/SGK/37 : Tìm x, biết 
Áp dụng : (BT69/SGK/36) 
 Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu cĩ thể ) : 
* BT71/SGK/37 : Tìm x, biết 
H 
Ư 
¬ 
? 
 H·y tÝnh c¸c tÝch sau ®ã viÕt ch÷ c¸i t­¬ng øng víi ®¸p sè ®ĩng vµo « trèng . Khi ®ã em sÏ biÕt ®­ỵc tªn cđa mét th¾ng c¶nh ë Hµ Néi 
G 
M 
¤ 
H 
¦ 
¥ 
G 
M 
« 
Bài tập trắc nghiệm : Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau : 
	 Khi nhân một số nguyên với phân số ta có thể : 
1/Nhân số đó với . . . . . Rồi lấy kết quả chia cho mẫu hoặc 
2/Chia số đó cho . . . . . . . . . Rồi lấy kết quả . . . . . . . . . . . 
tử 
mẫu 
Nhân với tử 
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:  - Học thuộc hai quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số .- Giải bài tập 70 SGK trang 37 và bài tập 83  88 SBT trang 17,18.  - Chuẩn bị bài mới tính chất cơ bản của phép nhân phân số . 
TUẦN 29 -TIẾT 84 
Bài10: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
* Bài tập 70 (SGK trang 37) : Phân số cĩ thể viết dưới dạng tích của hai phân số cĩ tử và mẫu là các số nguyên dương cĩ một chữ số. 
Chẳng hạn: 
Hãy tìm các cách viết khác. 
GIẢI 
71 
Các cách viết khác: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_10_phep_nhan_phan_so_ban.ppt