Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Đỗ Quang Hay

Định nghĩa:Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

Em hãy phát biểu quy tắc chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số ?

Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Muốn chia một phân số cho một số nguyên

( khác 0 ), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.

DẶN DÒ :

Về nhà học bài theo sách giáo khoa .

Làm các bài tập SGK + SBT

Xem trước, suy nghĩ hướng giải các bài tập 92 ; 93 / 44 chuẩn bị cho tiết luyện tập.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Đỗ Quang Hay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 kÝnh chµo quý thÇy c« gi¸o vÒ dù giê 
*** n¨m häc 2010 - 2011 *** 
GD 
thi ®ua d¹y tèt - häc tèt 
Sè häc 6 
GV : §ç Quang Hay 
KIỂM TRA 
1/ Nêu qui tắc nhân hai phân số ? 
Mu ốn nhân hai phân số , ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau . 
2/ Làm tính nhân : 
a/ 
b/ 
c/ 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1/ Số nghịch đảo 
Ta có 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Ta nói , là số nghịch đảo của , 	 cũng là số nghịch đảo của ; hai số và là hai số nghịch đảo của nhau . 
1/ Số nghịch đảo 
Ta có 
Ta nói , là số nghịch đảo của , 	 cũng là số nghịch đảo của ; hai số và là hai số nghịch đảo của nhau . 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1/ Số nghịch đảo 
Ta có 
Ta nói , là . . . . . . . . . . . . . . của , 
 cũng là . . . . . . . . . . . . . . . của ; 
Hai số và là hai 	. . . . . . . . . . . . . . . 
số nghịch đảo 
số nghịch đảo 
số nghịch đảo của nhau 
VËy khi nµo hai sè ®­ îc gäi lµ nghÞch ®¶o cña nhau ? 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1/ Số nghịch đảo 
Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
Tìm số nghịch đảo của : 
Số nghịch đảo của là : 
Số nghịch đảo của -5 là : 
Số nghịch đảo của là : 
Số nghịch đảo của là : 
Giải : 
7 
Không có 
Số nghịch đảo của 0 là : 
b/Làm tính nhân : 
Tìm hiểu phép chia 
= 
a/ Làm tính chia : 
C/ Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống 
	 Em hãy phát biểu quy tắc chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số ? 
= 
2/ Phép chia phân số : 
 Quy tắc : Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số , ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia . 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Có thể thay phép chia phân số bằng phép nhân phân số được không ? 
1/ Số nghịch đảo 
Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
Hoàn thành các phép tính sau 
2 
2/ Phép chia phân số : 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1/ Số nghịch đảo 
Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
Hoàn thành các phép tính sau : 
Nhận xét 
Muốn chia một phân số cho một số nguyên 
( khác 0 ), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên . 
2/ Phép chia phân số : 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1/ Số nghịch đảo 
Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
2/ Phép chia phân số : 
Tiết 87: PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
1/ Số nghịch đảo 
Định nghĩa: Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1 
Bµi tËp : Hoµn thµnh c¸c phÐp tÝnh sau 
H 
O 
C 
¢ 
N 
G 
0 
¤ 
B 
A 
U 
H·y so s¸nh sè chia víi 1 trong c¸c tr­êng hîp bªn ? 
a, 
b, 
c, 
So s¸nh gi ¸ trÞ t×m ®­ îc víi sè bÞ chia råi rót ra kÕt luËn ? 
KL : + NÕu sè chia b»ng 1 th × th­¬ng b»ng sè bÞ chia . 
 + NÕu sè chia nhá h¬n 1 th × th­¬ng lín h¬n sè bÞ chia . 
 + NÕu sè chia lín h¬n 1 th × th­¬ng nhá h¬n sè bÞ chia . 
Bµi tËp 87 ( SGK – 43) 
Bµi 86 ( SGK – 43): T×m x, biÕt : 
DẶN DÒ : 
Về nhà học bài theo sách giáo khoa . 
Làm các bài tập SGK + SBT 
Xem trước , suy nghĩ hướng giải các bài tập 92 ; 93 / 44 chuẩn bị cho tiết luyện tập . 
Chào tạm biệt các em ! 
. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_12_phep_chia_phan_so_do.ppt