Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là km, chiều rộng là km.

Tính nửa chu vi của khu vườn ( bằng km)

Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu km?

Kiến thức cần nắm vững:

*Định nghĩa số đối của phân số

*Cách tìm số đối của một phân số

*Quy tắc trừ phân số

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
nhiệt liệt chào mừng 
các thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp 
Bài 1: Thực hiện phép tính : 
Bài 2: Tính nhanh : 
KiÓm tra bµi cò 
0 
0 
Tổng của hai phân số 
Bằng 0 ta gọi hai phân 
số đó là gì ? 
TiÕt 82 : PhÐp trõ ph©n sè  
1/ Sè ® èi : 
NhËn xÐt tæng cña 
Ta cã : 
Ta nãi 
lµ sè ® èi cña ph©n sè 
Vµ còng nãi 
lµ sè ® èi cña ph©n sè 
Hai ph©n sè 
 vµ gäi lµ hai sè ® èi nhau . 
và 
=0 
Hai ph©n sè 
 vµ lµ hai sè  
lµ  cña ph©n sè .. 
Là số đối của phân số . 
đối nhau 
1/ Sè ® èi : 
NhËn xÐt tæng cña 
và 
Ta có : 
 =0 
Số đối 
Ta nói 
? 
Thế nào là hai phân số đối nhau ? 
Điền vào chỗ trống (. . .) 
Hai sè gäi lµ ® èi nhau nÕu tæng cña chóng b»ng 0 . 
1/ Số đối 
Định nghĩa : 
 Ký hiÖu sè ® èi cña ph©n sè lµ 
Ta có : 
Bµi tËp3 : T ì m c¸c sè ® èi cña c¸c sè ®· cho ë b¶ng sau 
Sè ®· 
cho 
Sè ® èi 
cña nã 
-7 
7 
0 
0 
 112 
-112 
2/ Phép trừ phân số 
 H·y tÝnh vµ so s¸nh : vµ 
= 
Muốn trừ hai phân số ta làm thế nào ? 
Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ 
với số đối của số trừ . 
Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ 
với số đối của số trừ . 
* Quy tắc : 
+ 
= 
= 
 * Ví dụ: Tính 
- 
- 
* Nhận xét : 
 PhÐp trõ ( ph©n sè ) lµ phÐp to¸n ng­îc cña phÐp céng ( ph©n sè ) 
HiÖu cña 2 ph©n sè lµ mét sè mµ céng víi 
th ì ®­ îc 
3/ Áp dụng 
b) 
Bài 3: Tìm x, biết 
a) 
Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là km, chiều rộng là km. 
Tính nửa chu vi của khu vườn ( bằng km) 
Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu km? 
Bài 4 
Nửa chu vi của khu vườn là: 
b) Chiều dài khu vườn hơn chiều rộng là: 
Kiến thức cần nắm vững : 
* Định nghĩa số đối của phân số 
* Cách tìm số đối của một phân số 
* Quy tắc trừ phân số 
BTVN: 59;60;61 SGK trang 33-24 
CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH 
GIỜ HỌC CỦA CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_9_phep_tru_phan_so.ppt
Bài giảng liên quan