Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 107: Ôn tập học kì II

Bài 1: Một lớp học có 40 học sinh

Gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình.

Số HS trung bình chiếm 35% số HS cả lớp. Số HS khá bằng số HS còn lại.

a, Tính số HS khá, số HS giỏi của lớp.

b, Tìm tỉ số phần trăm số HS khá, số HS giỏi so với số HS cả lớp.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 107: Ôn tập học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TiÕt 107 : OÂn Taäp Hoïc Kì II ( Tieát 2) 
Bài 1: Điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau : 
a, Muốn tìm của số b cho trước , ta tính ..... .. 
 ( với ) 
b, Muốn tìm một số khi biết của nó bằng a, ta tính ....... 
 ( với ) 
c, Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với ..... 
 rồi chia cho b và viết kí hiệu ...... vào kết quả : .......... 
100 
% 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
TiÕt 107 : OÂn Taäp Hoïc Kì II ( Tieát 1) 
KIỂM TRA BAI CŨ 
Bài 2 : Điền đúng hoặc sai vào bảng sau : 
Khẳng định 
Đúng 
Sai 
a, của 120 là 96 
b, của x là (-150) thì x = -100 
c, Tỉ số của 25cm và 2m là 
c, Tỉ số phần trăm của 16 và 64 là 20% 
Đ 
Đ 
S 
S 
TiÕt 107 : OÂn Taäp Hoïc Kì II ( Tieát 1) 
LUYỆN TẬP 
Bài 1 : Một lớp học có 40 học sinh 
Gồm 3 loại : giỏi , khá và trung bình . 
Số HS trung bình chiếm 35% số HS cả lớp . Số HS khá bằng số HS còn lại . 
a, Tính số HS khá , số HS giỏi của lớp . 
b, Tìm tỉ số phần trăm số HS khá , số HS giỏi so với số HS cả lớp . 
Giải : 
a, Số HS trung bình của lớp là : 
 Số HS khá và giỏi của lớp là : 
 40 – 14 = 26 (HS) 
 Số HS khá của lớp là : 
 Số HS giỏi của lớp là : 
 26 – 16 = 10 (HS) 
TiÕt 107 : OÂn Taäp Hoïc Kì II ( Tieát 1) 
LUYỆN TẬP 
Bài 1 : Một lớp học có 40 học sinh 
Gồm 3 loại : giỏi , khá và trung bình . 
Số HS trung bình chiếm 35% số HS cả lớp . Số HS khá bằng số HS còn lại . 
a, Tính số HS khá , số HS giỏi của lớp . 
b, Tìm tỉ số phần trăm số HS khá , số HS giỏi so với số HS cả lớp . 
b, Tỉ số phần trăm số HS khá so với số HS cả lớp là : 
 Tỉ số phần trăm số HS khá so với số HS cả lớp là : 
TiÕt 107 : OÂn Taäp Hoïc Kì II ( Tieát 1) 
LUYỆN TẬP 
Bài 173 tr 67 SGK 
Vận tốc ca nô xuôi , vận tốc ca nô ngược quan hệ với vận tốc dòng nước như thế nào ? Hãy tính V xuôi - V ngược = ? 
Hướng dẫn : 
V xuôi = V ca nô + V nước 
V ngược = V ca nô - V nước 
=> V xuôi - V ngược = 2V nước 
Nếu gọi chiều dài khúc sông là S (km). 
Hãy tính vận tốc ca nô khi xuôi và vận tốc 
ca nô khi ngược ( theo S) ? 
V xuôi = 
V xuôi = 
TiÕt 107 : OÂn Taäp Hoïc Kì II ( Tieát 1) 
LUYỆN TẬP 
Bài 173 tr 67 SGK 
Gọi chiều dài khúc sông là S (km) 
Vận tốc của ca nô khi xuôi dòng 
là : 
Vận tốc của ca nô khi ngược dòng là : 
Vận tốc của dòng nước là 3 (km/h) 
Ta có : 
Vậy : Chiều dài khúc sông là 45 km 
C©u 1: 
	 Tæng cña hai sè nguyªn ® èi 
 nhau b»ng ? 
 A . 1 
 B . 0 
 C . -1 
Thêi gian : 
Rung chu«ng víi ® iÓm 
9 
10 
HÕt giê 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Trß ch¬i 
Thêi gian : 
Rung chu«ng víi ® iÓm 
HÕt giê 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Trß ch¬i 
C©u 2: 
 Hai sè ®­ îc gäi lµ nghÞch ®¶o cña nhau 
 nÕu tÝch cña chóng b»ng : 
A, 2 B, 1 C, 0 
Thêi gian : 
Rung chu«ng víi ® iÓm 
C©u 3: 
	 25% cña 16 b»ng ? 
 A, 4 B, 25 C, 16 
HÕt giê 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Trß ch¬i 
Thêi gian : 
Rung chu«ng víi ® iÓm 
HÕt giê 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Trß ch¬i 
C©u 4: 
	 BiÕt khi ® ã x = ? 
 A, B, C, - 1 
Thêi gian : 
Rung chu«ng víi ® iÓm 
C©u 5 : 
	 25% cña 1 giê b»ng : 
 A, 25 phót B, 15 phót C, 40 phót 
HÕt giê 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Trß ch¬i 
Thêi gian : 
Rung chu«ng víi ® iÓm 
HÕt giê 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Trß ch¬i 
C©u 6: 
 cña sè a b»ng 27. VËy sè a b»ng ? 
 A, 27 
 B, 45 
 C, kh«ng t×m ®­ îc 
cñng cè h­íng dÉn vÒ nhµ 
 * TiÕt sau kiÓm tra häc k× II m«n To¸n ( c¶ Sè vµ H×nh ) 
 - ¤n tËp tÝnh chÊt vµ quy t¾c c¸c phÐp tÝnh , ® æi hçn sè , sè 
 thËp ph©n , sè phÇn tr¨m ra ph©n sè 
 - ¤n tËp c¸c bµi tËp d¹ng tÝnh gi ¸ trÞ , d¹ng t×m x 
 - ¤n tËp kÜ ba bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè vµ mét vµi d¹ng 
 kh¸c nh ­ chuyÓn ® éng , nhiÖt ®é .... 
 * Bµi tËp vÒ nh µ: 175, 178 trang 67, 68 SGK 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_107_on_tap_hoc_ki_ii.ppt
Bài giảng liên quan