Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Trường THCS Bình Phong Thạnh

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các phân thức cùng mẫu vừa quy đồng.

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số - Trường THCS Bình Phong Thạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS VÀ THPT BèNH PHONG THẠNH 
NĂM HỌC: 2012 - 2013 
Giỏo viờn dạy : 
Bộ mụn : Đại số 8 
CHÀO MỪNG 
CÁC THẦY Cễ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
1 
Kiểm tra bài cũ 
	- Muốn quy đ ồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm nh ư thế nào ? 
	- Quy đ ồng mẫu thức các phân thức sau : 
và 
2 
SƠ ĐỒ TƯ DUY 
CHƯƠNG II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
3 
Tiết 29 - Đại số 8 
Phép cộng phân thức đại số 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử với nhau và gi ữ nguyên mẫu . 
- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu , ta quy đ ồng mẫu rồi cộng các phân thức cùng mẫu vừa quy đ ồng . 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
 Quy tắc 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
Ví dụ 1. Cộng hai phân thức : 
Giải 
Quy tắc cộng hai phân số : 
5 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
Ví dụ 1. Cộng hai phân thức : 
Giải 
Bài 1 : Thực hiện phép cộng : 
6 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và gi ữ nguyên mẫu thức . 
Ví dụ 1. Cộng hai phân thức : 
Giải 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
?2 
Th ực hi ện ph ộp c ộng : 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Giaỷi : 
Kết qu ả của phép cộng hai phân thức đư ợc gọi là tổng của hai phân thức ấy 
7 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Bài 2 : Làm tính cộng : 
Hoạt động nhóm 
Giaỷi : 
8 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
Bài 2 : Làm tính cộng : 
Hoạt động nhóm 
9 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : 
Bài 2 : Làm tính cộng : 
Hoạt động nhóm 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Giaỷi 
a) 
b) 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
10 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
Bài 2 : Làm tính cộng : 
Hoạt động nhóm 
= 
Giaỷi 
a) 
b) 
11 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : x 2 + 4x = x(x + 4); 
MTC = 2x(x +4). 
2x + 8 = 2(x + 4) 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
= 
Chú ý. Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
Giaỷi 
a) 
b) 
+ 
12 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : 
Chú ý. Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
= 
Giaỷi 
a) 
b) 
13 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Chú ý. Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
?4 
á p dụng tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : 
Giaỷi : 
14 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Chú ý. Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
?4 
á p dụng tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : 
Giaỷi : 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
15 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Chú ý. Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
Bài 3 : Làm tính cộng : 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : 
HDVN 
16 
3 
R 
ú 
t 
g 
ọ 
n 
Trò chơi giải ô ch ữ: Thực hiện các phép cộng sau , ghi ch ữ cái vào ô có kết qu ả tương ứng . 
= 3 
R 
U 
t 
g 
O 
n 
17 
3 
x 
R 
ú 
t 
g 
ọ 
n 
= 3 
Trò chơi giải ô ch ữ: Thực hiện các phép cộng sau , ghi ch ữ cái vào ô có kết qu ả tương ứng . 
18 
Đ 5 . Phép cộng các phân thức đại số 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc ( SGK/44) 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc 
Muốn cộng hai phõn thức cú mẫu thức khỏc nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng cỏc phõn thức cú cựng mẫu thức vừa tỡm được . 
Chú ý. Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1/Giao hoán : 
2/Kết hợp : 
Hướng dẫn về nh à 
Học thuộc quy tắc cộng phân thức 
Vận dụng quy tắc và các tính chất làm các bài tập 21,22,23,24/46/SGK 
Ví dụ 2: Làm tính cộng : 
Giaỷi : 
19 
SƠ ĐỒ TƯ DUY 
CHƯƠNG II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
20 
21 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt
Bài giảng liên quan