Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 - Nguyễn Văn Chúc

Trong bài này, ta chỉ xét các phương tình mà hai vế của chúng là biểu thức hữu tỉ của ẩn, không chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa được về dạng ax + b = 0 hay ax = -b

Cách giải

B1: Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc hoặc quy đồng để khử mẫu

B2: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang một vế.

B3: Giải phương trình nhận được

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax+b=0 - Nguyễn Văn Chúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠYGIỎI CẤP HUYỆN. 
GV dự thi : Nguyễn văn Chúc 
Trường : TH –THCS Tam Lập 
?1. Nªu ® Þnh nghÜa ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Trả lời 
 * § Þnh nghÜa : Ph­¬ng tr×nh d¹ng ax + b = 0 , víi a vµ b lµ hai sè ®· cho vµ a 0, ®­ ỵc gäi lµ ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn . 
?1 
+ Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu của hạng tử đo.ù 
?2. 
Trong một phương trình , ta có thể : 
+ Nhân hoặc chia cả hai vế với cùng một số khác 0. 
?2. Nêu hai quy tắc biến đổi một phương trình ? 
 Áp dụng : Giải phương trình : 7 – 3x = 9 – x 
Áp dụng : 7 – 3x = 9 – x 
  -3x + x = 9 – 7 ( chuyển vế và đổi dấu ) 
  -2x = 2  x = -1 ( chia hai vế cho -2) Vậy tập nghiệm là S = {-1} 
2x - (3 - 5x) = 4( x+3) 
Gi¶i : 
 Gi¶i ph­¬ng tr×nh : 
 2x - (3 - 5x) = 4( x+3) 
2x - 3 + 5x = 4x + 12 
 2x+ 5x - 4x = 12 + 3 
3x = 15 
x = 5 
- Thùc hiƯn phÐp tÝnh bá dÊu ngoỈc 
 ChuyĨn c¸c h¹ng tư chøa Èn sang mét vÕ , 
c¸c h»ng sè sang vÕ kia 
- Thu gän vµ gi¶i ph­¬ng tr×nh nhËn ®­ ỵc 
 Ph­¬ng ph¸p gi¶i 
 * VD1 . 
VËy ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiƯm S = 
Tiết : 43 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢCVỀ DẠNG  ax + b = 0 
1. C¸ch gi¶i 
Em hãy thử nêu các bước để giải phương trình trên ? 
Trong bài này , ta chỉ xét các phương tình mà hai vế của chúng là biểu thức hữu tỉ của ẩn , không chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa được về dạng ax + b = 0 hay ax = -b 
Tiết : 43 
1. C¸ch gi¶i 
* VD2 : Giải phương trình 
Giải 
10x + 6x + 9x = 6 + 15 + 4 
10x – 4 + 6x = 6 + 15 – 9x 
x = 1 
Vậy phương trình có tập nghiệm S = 
25x = 25 
- Quy đồng mẫu hai vế 
- Nhân hai vế với mẫu chung để khử mẫu 
- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế , các hằng số sang vế kia . 
- Thu gọn và giải phương trình nhận được 
Phương pháp giải : 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢCVỀ DẠNG  ax + b = 0 
2x - (3 - 5x) = 4( x+3) 
Gi¶i ph­¬ng tr×nh : 
 * VD1 . 
Tiết : 43 
1. C¸ch gi¶i 
B1: Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc hoặc quy đồng để khử mẫu 
B2: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế , các hằng số sang một vế . 
B3: Giải phương trình nhận được 
? Nêu các bước giải chủ yếu của phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 
?2 . Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
 * VD 3. 
 Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
2. ¸ p dơng 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢCVỀ DẠNG  ax + b = 0 
 VD 3. 
 Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
 
Tiết : 43 
1. C¸ch gi¶i 
2. ¸ p dơng 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢCVỀ DẠNG  ax + b = 0 
 2(3x – 1)(x + 2) – 3(2x 2 + 1) = 33 
 6x 2 + 10x - 4 – 6x 2 - 3 = 33 
 10x = 33 + 4 + 3 
 x = 4 
 10x = 40 
Vậy PT có tập nghiệm S = { 4 } 
 (6x 2 + 10x – 4) – (6x 2 + 3) = 33 
( Quy đồng mẫu ) 
( Khử mẫu ) 
( Bỏ dấu ngoặc ) 
( Chuyển vế và đổi dấu ) 
( Rút gọn ) 
2. Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
? 
 
Tiết : 43 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỀ DẠNG  ax + b = 0 
1. C¸ch gi¶i 
2. ¸ p dơng 
VËy ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiƯm S = 
( Quy đồng mẫu ) 
( Khử mẫu ) 
( Chuyển vế ) 
( Rút gọn ) 
Tiết : 43 
1. Cách giải 
2. Áp dụng 
* Chú ý : 
1) Khi giải một phương trình , người thường tìm cách biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đã biết cách giải ( đơn giản nhất là dạng ax + b = 0 hay ax = -b). Việc bỏ dấu ngoặc hay quy đồng mẫu chỉ là những cách thường dùng để nhằm mục đích đó . Trong một vài trường hợp , ta còn có những cách biến đổi khác đơn giản hơn . 
* Ví dụ 4 : 
x – 1 = 3  x = 4 
Giải 
Giải phương trình 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢCVỀ DẠNG  ax + b = 0 
Tiết : 43 
1. Cách giải 
2. Áp dụng 
* Chú ý : 
1) Khi giải một phương trình , người thường tìm cách biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đã biết cách giải ( đơn giản nhất là dạng ax + b = 0 hay ax = -b). Việc bỏ dấu ngoặc hay quy đồng mẫu chỉ là những cách thường dùng để nhằm mục đích đó . Trong một vài trường hợp , ta còn có những cách biến đổi khác đơn giản hơn . 
2)Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó , phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x 
 VD 5. 
 Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
Ph­¬ng tr×nh v« nghiƯm 
 VD 6. 
 Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
Ph­¬ng tr×nh nghiƯm ® ĩng víi mäi x 
( vô lý ) 
( Đúng ) 
Bài 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢCVỀ DẠNG  ax + b = 0 
b/ 2t - 3 + 5t = 4t + 12 
 2t + 5t - 4t = 12 + 3 
 3t = 15 
 t = 5 
Lêi gi¶i ® ĩng : 
LUYỆN TẬP 
Bµi tËp 10 : (SGK tr.12) T×m chç sai vµ sưa l¹i c¸c bµi gi¶i cho ® ĩng . 
a/ 3x - 6 + x = 9 - x 
 3x + x - x = 9 - 6 
 3x = 3 
 x = 1 
b/ 2t - 3 + 5t = 4t + 12 
 2t + 5t - 4t = 12 - 3 
 3t = 9 
 t = 3 
a/ 3x - 6 + x = 9 - x 
 3x + x + x = 9 + 6 
 5x = 15 
 x = 3 
Cho ph­¬ng tr×nh 
 §Ĩ gi¶i ph­¬ng tr×nh trªn 1 häc sinh ®· thùc hiƯn nh ­ sau 
B­íc 1 : 
B­íc 2 : 
B­íc 3 : 
B­íc 4 : 
 B¹n häc sinh trªn gi¶i nh ­ vËy ® ĩng hay sai ? NÕu sai th × sai tõ b­íc nµo ? 
B­íc 1 
B­íc 2 
B­íc 3 
B­íc 4 
 Bµi 1: 
LUYỆN TẬP 
 N¾m v÷ng c¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh ®­a ®­ ỵc vỊ d¹ng ax + b =0 
 Lµm BT 11, 12, 13 SGK trang 12-13 
 Lµm BT 22, 23 SBT trang 6 
 H­íng dÉn vỊ nh µ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_3_bai_3_phuong_trinh_dua_duoc.ppt