Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Bản đẹp)

Bình phương của một tổng hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thức thứ hai.

Bình phương của một hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ đi hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thức thứ hai.

Bình phương của một hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ đi hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thức thứ hai.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
? 
KiÓm tra bµi cò  
C©u2: 
Víi a, b bÊt kú , h·y thùc hiÖn phÐp tÝnh : (a + b) 2 
Víi a, b bÊt kú , h·y thùc hiÖn phÐp tÝnh : (a + b)(a - b) 
C©u3: ® iÒn vµo chç () cho ® óng 
Sè ® èi cña sè nguyªn a ®­ îc viÕt lµ  
b) ® a thøc ® èi cña ®a thøc (a – b) ®­ îc viÕt lµ  = 
c) a 2 ® äc lµ: a mò hai hoÆc a luü thõa hai hoÆc luü thõa bËc hai cña a; a 2 cßn ®­ îc gäi lµ a  hay b ì nh ph­¬ng cña  
d) a-b = a (-b); (a-b) 2 = [a + ()] 2 
C©u1: TÝnh 
(x 2 y + xy 2 ) (x 2 y + xy 2 ) 
 §¸p ¸n 
C©u3: 
Sè ® èi cña sè nguyªn a ®­ îc viÕt lµ 
b) ® a thøc ® èi cña ®a thøc (a – b) ®­ îc viÕt lµ = 
c) a 2 ® äc lµ: a mò hai hoÆc a luü thõa hai hoÆc luü thõa bËc hai cña a; a 2 cßn ®­ îc gäi lµ a hay b ì nh ph­¬ng cña 
d) a-b = a (-b); 
-(a-b) b-a 
-a 
a 
b ì nh ph­¬ng 
(a-b) 2 = [a + ( )] 2 
+ 
-b 
(a-b) 2 = [a + ( - b )] 2 
 TiÕt 4 
Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí 
* Víi a, b bÊt kú : 
* Víi a, b bÊt kú : 
a 
b 
a 
b 
Víi a> 0, b> 0 Ta cã : 
b 
a 
 S = 
 (a+b) 2 
* Víi a, b bÊt kú : 
a 
b 
a 
b 
a 2 
ab 
ab 
b 2 
Víi a> 0, b> 0 Ta cã : S = (a+b) 2 
 = a 2 + ab + b 2 + ab 
 = a 2 + 2ab + b 2 
* Víi A vµ B lµ c¸c biÓu thøc tuú ý: 
* Víi a, b lµ hai sè bÊt kú : 
Em h·y ph¸t biÓu b»ng lêi h»ng ®¼ng thøc : 
Bình phương của một tổng hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất cộng hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thức thứ hai . 
¸ p dông 
* Bµi 1a – T9 ( vë bµi tËp ) TÝnh : 
(x 2 y + xy 2 ) 2 = 
( x 2 y ) 2 
+ 2( x 2 y )( xy 2 ) 
+ ( xy 2 ) 2 
= x 4 y 2 
+ 2x 3 y 3 
+ x 2 y 4 
x 2 y 
 xy 2 
¸ p dông 
* Bµi 1a – T9 ( vë bµi tËp ) 
* Bµi 2a – T10 ( vë bµi tËp ) ViÕt biÓu thøc sau d­íi d¹ng binh ph­¬ng cña mét tæng : 
¸ p dông 
* Bµi 1a – T9 ( vë bµi tËp ) 
* Bµi 2a – T10 ( vë bµi tËp ) ViÕt biÓu thøc sau d­íi d¹ng binh ph­¬ng cña mét tæng : 
(3x) 2 
¸ p dông 
* Bµi 1a – T9 ( vë bµi tËp ) 
* Bµi 2a – T10 ( vë bµi tËp ) 
* Bµi 3: TÝnh ( víi a, b lµ c¸c sè tuú ý) 
[a + (-b )] 2 = 
 a 2 + 2a(-b) + (-b) 2 
 = a 2 - 2ab + b 2 
(a -b ) 2 
 = a 2 - 2ab + b 2 
* Víi A vµ B lµ c¸c biÓu thøc tuú ý: 
* Víi a, b lµ hai sè bÊt kú : 
Em h·y ph¸t biÓu b»ng lêi h»ng ®¼ng thøc : 
Bình phương của một hiệu hai biểu thức bằng bình phương biểu thức thứ nhất trừ đi hai lần tích biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ hai cộng với bình phương biểu thức thức thứ hai . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
HẾT GIỜ 
Th¶o luËn nhãm 
Hình thức : Hai bàn là một nhóm , trình bày kết quả thảo luận ra bảng phụ 
Thời gian : 2’ 
Nhãm 1 v à 2 
Nhãm 3 v à 4 
C©u1 : TÝnh 
C©u2 : So s¸nh 
C âu 1 : Viết biểu thức sau dưới dạng bình phương của một hiệu 
C©u2 : TÝnh nhanh 99 2 
Nội dung: 
* Víi A vµ B lµ c¸c biÓu thøc tuú ý: 
* Víi A vµ B lµ c¸c biÓu thøc tuú ý: 
* Víi a, b lµ hai sè bÊt kú : 
Em h·y ph¸t biÓu b»ng lêi h»ng ®¼ng thøc : 
HiÖu hai b ì nh ph­¬ng cña hai biÓu thøc b»ng tÝch cña tæng 
hai biÓu thøc víi hiÖu cña chóng . 
¸ p dông 
* Bµi 5a – T10 ( vë bµi tËp ) TÝnh nhanh gi ¸ trÞ cña biÓu thøc : 
Q=(x + y) 2 + x 2 – y 2 t¹i x= 69 vµ y = 31 
 Tr ¶ lêi 
Q= (x + y) 2 + x 2 –y 2 
 = (x + y ) 2 + (x+ y)(x - y) 
Thay x= 69 vµ y = 31 vµo biÓu thøc Q ta cã : 
Q= (69 +31) 2 + (69 + 31)(69 – 31) 
 =100 2 + 100.38 = 10000 + 3800 = 13800 
VËy gi ¸ trÞ cña biÓu thøc Q = 13800 t¹i x= 69 vµ y = 31 
C¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ ng nhí 
1. B ì nh ph­¬ng cña mét tæng 
2. B ì nh ph­¬ng cña mét hiÖu 
3. HiÖu hai b ì nh ph­¬ng 
Mêi b¹n chän mét bé trß ch¬i Èn sau mçi bøc tranh 
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRÒ CHƠI  
Khám phá ô chữ bí mật 
Hình thức chơi : 
Mỗi cá nhân đều có quyền tham gia chơi bằng cách chọn một câu hỏi , sau mỗi câu trả lời đúng sẽ hiện ra một cụm chữ cái . 
 Sau một bộ câu hỏi bạn nào đọc chính xácô chữ bí mật sẽ giành một phần quà hấp dẫn 
25x 2 – 16 = (5x+4)(5x-4) 
(x – y) 2 = (y – x) 2 
(x – y) 2 = - ( - x + y ) 2 
(2a + b)(b-2a) = b 2 - 4a 2 
(3m - n)(n + 3m) = 9m 2 - n 2 
(x + y) 2 = x 2 + y 2 
( x-y ) 2 = x 2 – y 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
® 
S 
® 
S 
® 
S 
® 
S 
® 
S 
® 
S 
® 
S 
C¸c phÐp biÕn ® æi sau ® óng hay sai ? 
YEUTHUONG 
THANTHIENVA 
BacHODAY 
Vangloi 
chudiemchinh 
Cuanamhoc 
2008-2009 
Chñ ® iÓm chÝnh cña n¡m häc 2008 – 2009 
V©ng lêi B¸c hå d¹y 
Th©n thiÖn vµ yªu th­¬ng 
®¸P ¸N 
1. Häc thuéc c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ ng nhí 
2. N¾m n h ữ ng ứ ng dông cña c¸c h»ng ®¼ng thøc 
3. Lµm c¸c bµi tËp 1b; 2b;3; 4; 5b trong vë bµi tËp ; 
 Lµm c¸c bµi tËp 18; 19 trong SGK 
4. BT ra thªm : 
T ì m gi ¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc 
H­íng dÉn vÒ nh µ 
Gợi ý : Biến đổi biểu thức B= [f( x )] 2 + m 
BT: 19 (SGK-T12) 
a 
b 
a 
b 
b 
a 
a -b 
(a-b) 2 
(a-b) 2 
a -b 
Miếng tôn Hv có cạnh a + b cắt đi một miếng cũng Hv có 
cạnh a – b (a >b). Diện tích còn lại là bao nhiêu ? Diện tích 
còn lại có phụ thuộc vị trí cắt không ? 
(a-b) 2 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_4_nhung_hang_dang_thuc_dang_nho.ppt