Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 63: Luyện tập giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (Bản hay)

a) Qui tắc chuyển vế:

 Khi chuyển vế một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải

 đổi dấu hạng tử đó.

b) Qui tắc nhân với một số:

 Khi nhân cả hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0 ta phải:

*Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương.

*Đổi chiều của bất phương trình nếu số đó âm

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 63: Luyện tập giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (Bản hay), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tập thể lớp 8B 
Kính chúc các thầy cô giáo 
 mạnh khoẻ, hạnh phúc 
Chúc tiết học đạt kết quả tốt 
TiÕt 63: luyÖn tËp gi¶I bÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn 
 KiÓm tra bµi cò:Ph¸t biểu hai qui tắc biến đổi tương đương c¸c bất phương tr×nh?  
a) Qui tắc chuyển vế: 
 Khi chuyển vế một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải 
 đổi dấu hạng tử đó. 
b) Qui tắc nhân với một số: 
 Khi nhân cả hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0 ta phải: 
* Giữ nguyên chiều của bất phương trình nếu số đó dương. 
* Đổi chiều của bất phương trình nếu số đó âm 
LUYÖN TËP Bµi 1: Trong c¸c bất phương trình sau, bất phương trình nµo lµ bất phương trình bËc nhÊt mét Èn? ( Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng) A. 2x - 3 0C. 15 - 5 x ≥ 0	 D. x 2 +1 > 0   
 A. 2x - 3 0  
 C. 15 - 5 x ≥ 0 	 D. x 2 +1 > 0 
 Sửa lại: 
Bµi 2: ChØ ra chç sai trong bµi gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh sau råi söa l¹i cho ®óng: 
 b) -5 - 3x > 1	 	 	 
-3x > 1 + 5 	 
-3x > 6	 
 x > 6 : (-3) 	 
 x > -2	 	 
x < 6 : (-3) 
x < -2 
 c) 4x + 3 ≥ 6x + 7	 
 4x - 6x ≥ 7 - 3	 
 - 2x ≥ 4	 	 
 x ≥ 4 : (-2) 
 x ≤ -2 
x ≤ 4 : (-2) 
Bài 3: Cho các bất phương trình sau 
(2) 
a)Giải các bất phương trình trên vµ biÓu diÔn tËp nghiÖm trªn trôc sè. 
b)Tìm các giá trị của x thoả mãn cả hai bất phương trình trên 
a) 
Vậy bất phương trình có tập nghiệm là: 
S 1 = 
(2) 
Vậy bất phương trình có tập nghiệm là : 
S 2 = 
S 1 = 
S 2 = 
b)Các giá trị của x thoả mãn cả hai bất phương trình trên là: 
Tập nghiệm nguyên thoả mãn hai bất phương trình trên là: 
Bài 4: Qu·ng ®­êng Hµ Néi - H¶i Phßng dµi 100 Km.Mét « t« ®i tõ Hµ Néi lóc 8 giê vµ ph¶i cã mÆt ë H¶i Phßng kh«ng qu¸ 10 giê.Hái « t« ph¶i ®i víi vËn tèc lµ bao nhiªu biÕt vËn tèc tèi ®a cho phÐp trªn qu·ng ®­êng lµ 70Km/h. 
Gäi vËn tèc cña « t« lµ x (ĐK: 0 < x 70,km/h) 
Qu·ng ®­êng dµi 100km vµ thêi gian ®i kh«ng qu¸ 2 giê nªn ta cã bất ph­¬ng tr×nh : 
 VËy vËn tèc cña « t« lµ 50 km/h x 70km/h 
Bµi 5: T×m x biÕt: 
BiÓu thøc d­¬ng khi vµ chØ khi tö vµ mÉu cïng dÊu , mµ tö b»ng 5 > 0 nªn 
mÉu x - 3 > 0 x > 3 (tm®k) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_63_luyen_tap_giai_bat_phuong_tri.ppt
Bài giảng liên quan