Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 63: Luyện tập giải bất phương trình bậc nhất một ẩn - Hoàng Văn Loan

Bài 28 (sgk).

Cho bất phương trình x > 0.

Chứng tỏ x = 2. x = - 3 là nghiệm của bất

 phương trình đã cho.

Với x = 2 ta có: là một khẳng định đúng.

Với x = - 3 ta có: hay 9 > 0 là một khẳng định đúng.

Vậy x = 2, x= -3 là nghiệm của bất phương trình

x > 0.

Nghiệm của bất phương trình là tập hợp các số khác 0.

ppt9 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 63: Luyện tập giải bất phương trình bậc nhất một ẩn - Hoàng Văn Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Gi áo viên : HOÀNG VĂN LOAN 
Trường THCS Buôn Trấp 
Krông ana Đăk Lăk 
NhiÖt liÖt chµo mõng 
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê d¹y ®¹I Sè líp 8A7 
8a7 
 §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái - 
Giáo án dự thi GVDG 
B ài tập 1: H ãy đánh dấu X vào ô trống thích hợp . G iá trị x = 3 l à một nghiệm của bất phường trình : 
 a) 2x + 3 2x + 5 
 c ) 5 – x > 3x – 12 d ) 5 – x > x + 10 
Bài tập 2: H ãy khoanh tròn vào đáp án đúng . 
B ất phương trình nào dưới đây tương đương với bất phương trình x < 1? 
 a) 2x > -2 b ) 2x < 2 
 c) 1 < x	 c) -1 < x 
X 
Kiểm tra bài cũ 
Bài tập 3: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng . 
Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ? 
 a) x > 6	 b ) x ≤ 6	 
 c ) x < 6 d) x ≥ 6 
0 6 
Kiểm tra bài cũ 
Bài tập 4: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 
Muốn chứng tỏ một giá trị là nghiệm của một bất phương trình ta làm thế nào? 
Vậy x = 2, x= -3 là nghiệm của bất phương trình 
Tiết 63 
LUYỆN TẬP 
( B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Bài 28 ( sgk ). 
Chứng tỏ x = 2. x = - 3 là nghiệm của bất 
 phương trình đã cho . 
Với x = 2 ta có: là một khẳng định đúng. 
 x > 0. 
2 
Cho bất phương trình x > 0. 
2 
Với x = - 3 ta có: hay 9 > 0 là một khẳng định đúng. 
b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không ? 
b) Nghiệm của bất phương trình là tập hợp các số khác 0. Viết là 
Tiết 63 
LUYỆN TẬP 
( B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Bài 29 ( sgk ). Tìm x sao cho : 
 Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm . 
Ta có 
Vậy thì giá trị của biểu thức không âm . 
b) Giá trị của biểu thức – 3x giá trị của biểu thức – 7x + 5. 
B1: Đưa về BPT 
B2: Giải BPT 
B3: Trả lời 
Tập nghiệm: {x| } 
không lớn hơn 
- 3x 
– 7x + 5 
không bé hơn 
Tiết 63 
LUYỆN TẬP 
( B ất phương trình bậc nhất một ẩn ) 
Yêu cầu: 	 - Chia lớp thành 4 nhóm 
 	 - Trình bày bài làm ngắn gọn . 
 	 - Các nhóm có 5 phút để hoàn thành . 
THẢO LUẬN NHÓM . 
Môn 
Văn 
Tiếng Anh 
Hoá 
Toán 
Điểm 
8 
7 
10 
? 
Bài 33 (sgk) 
Loại Giỏi: ĐTB từ 8 trở lên, không có môn nào dưới 6. Toán và Văn hệ số 2. 
Số điểm Toán ít nhất là bao nhiêu? 
b) Tìm các số nguyên x thoả mãn cả hai bất phương trình trên. 
b) x phải thoả mãn các đk: và 
Từ đó ta có 
 a) Giải các bất phương trình trên và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. 
Bài tập mới. 
(1) 
(2) 
Cho hai bất phương trình sau: 
a) BPT (1) 
BPT (2) 
Biểu diễn trên trục số: 
( 
-5 
] 
0 
1 
0 
( 
] 
0 
1 
-5 
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ. 
Xem lại nội dung các bài tập đã giải trên lớp. 
Làm các bài tập còn lại trong sgk. 
Soạn nội dung bài mới. 
Bài tập mới. 
Giải bất phương trình sau: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_63_luyen_tap_giai_bat_phuong_tri.ppt