Bài giảng Mĩ thuật 6 Bài 32 (thường thức mĩ thuật) một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại

Kim tự tháp Ai Cập:

Xây dựng năm nào ? Kích thước bao nhiêu?

Chất liệu là gì,trọng lượng bao nhiêu? Thời gian xây dựng bao lâu ?

Kim tự tháp Kê -ốp được thế giới xem như thế nào ?

 

ppt25 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6 Bài 32 (thường thức mĩ thuật) một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÖÔØNG THCS LƯƠNG PHIMOÂN MÓ THUAÄTChaøo möøng quí thaày coâñeán döï giôø thaêm lôùp!GV: TRẦN HOÀI NGỌCKieåm tra baøi cuõ: 1Thaûo luaän2Baøi môùi3Cuûng coá4Daën doø 5TRÖÔØNG THCS LƯƠNG PHIMOÂN MÓ THUAÄT13Veä nöõ Mi-LoâKim Töï ThaùpHoaøng ñeá OÂ-GuyùtKIEÅM TRA BAØI CUÕ: XEM HÌNH ÑOAÙN TRANH2Thảo luận theo câu hỏi sau: CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN Thaûo luaän : thôøi gian 2’ Kim tự tháp Ai Cập:Xây dựng năm nào ? Kích thước bao nhiêu?Chất liệu là gì,trọng lượng bao nhiêu? Thời gian xây dựng bao lâu ? Kim tự tháp Kê -ốp được thế giới xem như thế nào ?Em hãy cho biết công trình kiến trúc tiêu biểu của Ai Cập cổ đại là gì ?Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏII. KIEÁN TRUÙC: Kim Töï Thaùp Keâ-oáp (Ai Caäp)- Xaây döïng vaøo khoaûng 2900 naêm tröôùc Coâng Nguyeân.- Xaây döïng baèng ñaù voâi.- Kim Töï Thaùp Keâ-OÁp laø di saûn vaên hoùa cuûa nhaân loaïi, laø 1 trong nhöõng kì quan cuûa theá giôùi.138m2.311.000 khèi ®¸ nÆng tõ 2 ®Õn 2,5 tÊn225mBaøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏI* NHÖÕNG ÑIEÀU BÍ AÅN CUÛA KIM TÖÏ THAÙP: Coù 1 oáng thoâng gioù töø ñænh Kim Töï Thaùp xuoáng ñöôøng haàm. Trong 1 naêm, ñuùng vaøo giôø nhaát ñònh, maët trôøi seõ chieáu thaúng vaøo loøng thaùp thoâng qua oáng thoâng gioù naøy. Baèng caùch naøo ngöôøi Ai Caäp coù theå vaän chuyeån vaø ñöa nhöõng phieán ñaù naëng treân 2 taán leân cao, maø chuû yeáu laø döïa vaøo söùc ngöôøi, chöa coù caùc phöông tieän kó thuaät hieän ñaïi giuùp söùc nhö ngaøy nay.Ngöôøi ta ñònh nghóa Kim Töï Thaùp Keâ-OÁp: “Ñoù laø moät khoái ñaù vó ñaïi do caû moät daân toäc xaây döïng, chæ daønh rieâng cho 1 ngöôøi”. Khoaûng 100.000 noâ leä ñaõ lao ñoäng ngaøy ñeâm trong maùu vaø nöôùc maét trong suoát 2 thaäp kæ ñeå hoaøn taát coâng trình vó ñaïi naøy. Töø ñoù ñeán nay, gaàn 5.000 naêm ñaõ troâi qua döôùi chaân Kim Töï Thaùp, nhöng noù vaãn giöõ ñöôïc veû huøng vó cuûa thôøi xa xöa, tuy coù moøn ñi ñoâi chuùt vì gioù, caùt vaø sa maïc.“Moïi thöù ñeàu sôï thôøi gian, nhöng thôøi gian thì laïi sôï Kim Töï Thaùp”Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏII. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)NHAÂN SÖ (tieáng Anh laø Sphinh) . Töôïng naèm ôû Sa maïc Ai Caäp, caùch thuû ñoâ Cairo khoaûng 8 daëm, ñöôïc ngöôøi xöa duøng canh gaùc 3 Kim töï thaùp lôùn ôû Giza.Các em hãy cho biết tác phẩm điêu khắc tiêu biểu của Ai Cập là gì ?Thảo luận theo câu hỏi sau: CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN 2. Tượng nhân sư (Ai Cập):Tượng trưng cho cái gì?Tượng tạc thời gian nào ? Chất liệu là gì, kích thước ra sao ? Tượng được xem như thế nào về nghệ thuật ?Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏI Phaàn ñaàu ngöôøi töôïng tröng cho trí tueä vaø tinh thaàn. Phaàn thaân sö töû töôïng tröng cho quyeàn löïc vaø söùc maïnh.- Ñöôïc taïc töø 1 taûng ñaù hoa cöông raát lôùn, vaøo khoaûng 2700 naêm tröôùc Coâng nguyeân.- Chieàu cao khoaûng 20m, daøi khoaûng 60m, ñaàu cao 5m, tai daøi 1,4m vaø mieäng roäng 2,3m.I. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)- Töôïng tröng cho trí tueä vaø söùc maïnh cuûa quyeàn löïc.- Taïc töø ñaù hoa cöông, vaøo khoaûng 2700 naêm TCN.- Töôïng cao 20m, daøi 60m.60m20m5m1,4m2,3m Laø kieät taùc cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc Ai Caäp coå ñaïi. Töôïng coøn toàn taïi ñeán ngaøy nay, ñöôïc caùc ngheä só vaø nhaø ñieâu khaéc nghieân cöùu caùch xaây döïng hình töôïng ngheä thuaät taïo hình ñeå ñöa vaøo caùc töôïng ñaøi hieän ñaïi.- Laø kieät taùc cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc Ai Caäp coå ñaïi, coøn toàn taïi ñeán ngaøy nay. Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏITÖÔÏNG THAÀN DÔÙT (cuûa Phi-di-at)TÖÔÏNG NGÖÔØI NEÙM ÑÓA cuûa Mi-roângI. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: Töôïng Nöõ thaàn Hi Laïp A-teâ-mit- Ñieâu khaéc Hi Laïp coù nhieàu nhaø ñieâu khaéc vaø nhieàu taùc phaåm noåi tieáng.- Beân caïnh caùc pho töôïng coù taùc giaû, ñieâu khaéc Hi Laïp coå ñaïi coøn coù nhieàu taùc phaåm raát ñeïp nhöng khoâng khaéc teân taùc giaû hoaëc bò vuøi laáp, sau naøy môùi ñöôïc phaùt hieän. Moät trong caùc böùc töôïng ñoù laø töôïng Veä nöõ Mi-loâThảo luận theo câu hỏi sau: CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN 3. Tượng Vệ nữ Mi -lô (Hi Lạp):Tượng được tìm thấy nơi nào ở đâu ?Tượng diễn tả ai, ra sao ? Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏII. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)2. Töôïng Veä Nöõ Mi-loâ (Hi Laïp): ? Töôïng veä nöõ Mi-loâ ñöôïc tìm thaáy khi naøo, ôû ñaâu?Ñöôïc tìm thaáy naêm 1820 ôû ñaûo Mi-loâ.Tượng được tìm thấy vào năm 1820 ở đảo Mi-lô. Nên được đặt là Mi-lôÑaûo Mi-loâBaøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏI? Töôïng coù veû ñeïp nhö theá naøo?Pho töôïng phuï nöõ tuyeät ñeïp coù tæ leä vaø kích thöôùc ñaït tôùi ñoä chuaån möïc.I. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)2. Töôïng Veä Nöõ Mi-loâ (Hi Laïp): - Dieãn taû hình daùng cuûa moät phuï nöõ thaân hình caân ñoái, traøn ñaày söùc soáng coù tæ leä vaø kích thöôùc ñaït tôùi ñoä chuaån möïc.- Ñöôïc tìm thaáy naêm 1820 ôû ñaûo Mi-loâ.Nên được đặt là Mi-lôNöûa treân cuûa böùc töôïng taû chaát da thòt mòn maøng cuûa ngöôøi phuï nöõ ñöôïc toân leân vôùi caùch dieãn taû caùc neáp vaûi nheï nhaøng, meàm maïi phía döôùi.Mặc dù mất cả 2 tay nhưng pho tượng vẫn đạt được vẻ đẹp hoàn mĩ của một kiệt tác.Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏINeùt ñaëc saéc cuûa ñieâu khaéc La Maõ thôøi kì coå ñaïi laø töôïng chaân dung vaø caùc töôïng ñaøi kò sóTöôïng OÂ-guyùt laø moät trong nhöõng töôïng toaøn thaân tieâu bieåu cuûa loaïi hình ngheä thuaät naøy.Hoaøng ñeá ClaudiusTöôïng hoaøng ñeá Julius CaesarMac OÂ-ren treân löng ngöïaThảo luận theo câu hỏi sau: CAÂU HOÛI THAÛO LUAÄN 4. Tượng Ô-guýt (La Mã):Tượng Ô-guýt là ai?Chân dung Ô-guýt được tạc theo phong cách nào ? Phía chân tượng còn có nhân vật nào ?Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏII. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)2. Töôïng Veä Nöõ Mi-loâ (Hi Laïp): ? OÂ-Guyùt laø nhaân vaät nhö theá naøo?OÂ-guyùt laø ngöôøi thieát laäp neàn ñeá cheá La Maõ, trò vì töø naêm 30 ñeán naêm 14 tröôùc Coâng nguyeân.3. Töôïng OÂ-guyùt (La Maõ): - Laø töôïng cuûa Hoaøng ñeá La Maõ.Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏI? Chaân dung cuûa OÂ-guyùt ñöôïc taïc theo phong caùch naøo?Chaân dung OÂ-guyùt ñöôïc taïc theo phong caùch hieän thöïc, neùt maët cöông nghò, töï tin vôùi cô theå cöôøng traùng cuûa 1 vò töôùng huøng duõng.? Phía döôùi chaân töôïng coøn coù nhaân vaät naøo?I. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)2. Töôïng Veä Nöõ Mi-loâ (Hi Laïp): 3. Töôïng OÂ-guyùt (La Maõ): - Laø töôïng cuûa Hoaøng ñeá La Maõ.- Ñöôïc taïc theo phong caùch hieän thöïcÑaây coøn coù theå ñöôïc coi laø 1 nhoùm töôïng, vì töôïng OÂ-guyùt coøn coù thaàn tình yeâu A-mua cöôõi caù Ñoâ-phin nhoû döôùi chaân.Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏISôû dó coù pho töôïng naøy vì theo tuïc truyeàn, doøng hoï OÂ-guyùt baét nguoàn töø thaàn Veä nöõ vaø ñeå nhaán maïnh doøng doõi thaàn thaùnh cuûa OÂ-guyùt, hoï ñaõ taïc töôïng con cuûa thaàn Veä nöõ döôùi chaân hoaøng ñeá.Thò hieáu cuûa ngöôøi La Maõ thôøi kì coå ñaïi thích ñoà soä, huøng maïnh, cao caû khaùc haún phong caùch thanh lòch, tao nhaõ, nheï nhaøng cuûa ngöôøi Hi Laïp coå ñaïi.Baøi 32 (Thöôøng thöùc mó thuaät) MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MÓ THUAÄT AI CAÄP, HI LAÏP, LA MAÕ THÔØI KÌ COÅ ÑAÏII. KIEÁN TRUÙC: II. ÑIEÂU KHAÉC: 1. Töôïng Nhaân Sö (Ai Caäp)2. Töôïng Veä Nöõ Mi-loâ (Hi Laïp): 3. Töôïng OÂ-guyùt (La Maõ): Kim töï thaùp Keâ-oáp (Ai Caäp)CUÛNG COÁTROØ CHÔI O CHÖÕNHAÂNSÖOÂGUYÙT12VEÄNÖÕMILOÂ3Teân 1 kieät taùc ngheä thuaät cuûa ñieâu khaéc Ai Caäp coå ñaïi ?Teân 1 vò vua vaø cuõng laø teân 1 böùc töôïng tuyeät ñeïp cuûa ñieâu khaéc La Maõ coå ñaïi?Teân böùc töôïng 1 phuï nöõ tuyeät ñeïp cuûa ñieâu khaéc Hi Laïp coå ñaïi?CUÛNG COÁABCÑaù caåm thaïchGaïch nung? Kim Töï Thaùp ñöôïc xaây döïng baèng chaát lieäu gì ?Ñaù voâi(Sa thaïch)CUÛNG COÁABCHieän thöïcTröøu töôïngChaân dung cuûa Hoaøng ñeá La Maõ OÂ-guyùt ñöôïc taïc theo phong caùch naøo?Cöôøng ñieäuCUÛNG COÁABCQuyeàn löïc, sung tuùcSöùc maïnh, trung thaønhTöôïng Nhaân Sö töôïng tröng cho ñieàu gì? Söùc maïnh, quyeàn löïcDAËN DOØChuẩn bị: giáy A4, màu, chì, thước kẻXem tröôùc baøi 31Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoaEm nào thích cắt dán thì chuẩn bị giấy màu hay thủ công màuBAØI 31 Veõ trang trí:Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa(Kieåm tra HK II)CHUÙC QUÍ THAÀY CO THAÄT NHIEÀU SÖÙC KHOÛE VAØ THAØNH ÑAÏT !!!Thank You !

File đính kèm:

  • pptMT6 tiet 32.ppt
Bài giảng liên quan