Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (Bản đẹp)

Để tìm BCNN của hai hay nhiều số ta tìm tập hợp các BC của hai hay nhiều số . Số nhỏ nhất khác 0 chính là BCNN. Vậy còn cách khác nào tìm BCNN mà không cần liệt kê như vậy ?

Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 ta thực hiện ba bước sau :

+ Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố .

+ Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng

+ Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó .Tích đó là BCNN phải tìm.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ THAO GIẢNG 
LỚP 6A 
Ôn tập kiến thức cũ 
1/ Nêu cách tìm bội của một số a khác 0 ? 
Lấy a lần lượt nhân với các số tự nhiên từ 0;1;2 
3/ Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số ? 
BC của hai hay nhiều số là bội của tất các số đó 
 Khi x chia hết cho cả a và b 
2/ Áp dụng : Tìm B(4); B(6) 
 B(4) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 B(6) = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4/ x thuộc BC (a ,b ) khi nào ? 
5/ Áp dụng : Tìm BC ( 4,6 ) 
 BC (4 , 6) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7/ Nêu các bước tìm ƯCLN 
 Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 ta thực hiện 3 bước sau : 
Cách tìm BCNN có gì khác với cách tìm ƯCLN ? 
+ Bước 1 : phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
Ôn tập kiến thức cũ 
+ Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung 
+ Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó . Tích đó là ƯCLN phải tìm . 
6 / Khi phân tích một số ra thừa số nguyên tố ta cần chú ý điều gì ? 
 Lần lượt xét tính chia hết cho các số nguyên tố từ nhỏ đến lớn 
Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. Bội chung nhỏ nhất 
Ví dụ 1 : Tìm tập hợp B(4) ; B( 6) ; BC (4 , 6 ) 
B(4) = 
B(6) = 
BC (4 , 6 ) = 
12 là bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 4 và 6 
Kí hiệu : BCNN (4 ; 6 ) = 12 
Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó . 
Số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp BC là số nào ? 
Có nhận xét gì về quan hệ giữa BCNN và BC (4 , 6) ? 
Nhận xét : Tất cả các BC(4 ; 6) đều là bội của BCNN(4,6 ) 
Để tìm BCNN của hai hay nhiều số ta tìm tập hợp các BC của hai hay nhiều số . Số nhỏ nhất khác 0 chính là BCNN. Vậy còn cách khác nào tìm BCNN mà không cần liệt kê như vậy ? 
Chú ý : Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Do đó mọi số tự nhiên a và b ( khác 0) ta có : BCNN( a , 1) = a ; BCNN ( a , b ,1) = BCNN ( a, b ) 
Tìm : BCNN (9 , 1 ) = . . . 
 BCNN (4, 5, 1) = . . . . 
Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. Bội chung nhỏ nhất 
Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó . 
9 
20= BCNN (4,5) 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Ví dụ 2 : Tìm BCNN( 8,18,30 ) 
Giải 
 Bước 1 : Phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
 8 =  
 18 =  
 30 =  
2 3 
2 . 3 2 
2 . 3 . 5 
Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố 
+ Thừa số chung : 
+ Thừa số riêng : 
2 
3, 5 
Bước 3 : Lập tích các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất . Khi đó BCNN(8,18,30) = 
( Số mũ lớn nhất của 2 là 3 ) 
( Số mũ lớn nhất của 3 là 2 ; của 5 là 1 ) 
Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. Bội chung nhỏ nhất 
3 2 . 
5=360 
2 3 . 
Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1 ta thực hiện ba bước sau : 
+ Bước 1 : Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố . 
+ Bước 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng 
+ Bước 3 : Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó . Tích đó là BCNN phải tìm . 
So sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 quy tắc ? 
Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. Bội chung nhỏ nhất 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Tìm ƯCLN 
Tìm BCNN 
B1 : Phân tích mỗi số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố . . . . . . . . . . . 
B3 : Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với . . . . . . . . . . . . của nó . Tích đó là ƯCLN phải tìm . 
B1 : Phân tích mỗi số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố . . . . . . . . . . . .. 
B3 : Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với . . . . . . . . . . . . . . của nó . Tích đó là BCNN phải tìm . 
Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. Bội chung nhỏ nhất 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Điền vào chỗ trống . . . . nội dung thích hợp để so sánh hai quy tắc 
chung 
chung và riêng 
số mũ nhỏ nhất 
số mũ lớn nhất 
ra thừa số nguyên tố 
ra thừa số nguyên tố 
Bài 18 : BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. Bội chung nhỏ nhất 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
a) 8 = 2 3 
 12 = 2 2 .3 
BCNN (8 ,12 ) 
= 2 3 .3 = 8.3 = 24 
b) 5 ; 7 
 8 = 2 3 
BCNN (5, 7, 8) 
 = 2 3 .5.7= 280 
c) 12 = 2 2 .3 
 16 = 2 4 
 48 = 2 4 .3 
BCNN (12,16 , 48) 
 = 2 4 .3 =16.3 = 48 
?1: Tìm BCNN(8,12 ) ; BCNN(5,7,8 ) ; BCNN(12,16, 48 ) 
? Có nhận xét gì về ba số 5,7, 8 ? BCNN của ba số đó ? 
Số 5,7,8 là ba số nguyên tố cùng nhau .BCNN là tích của ba số đó 
? Có nhận xét gì về ba số 12, 16, 48 ? BCNN của ba số đó ? 
48 đều là bội của 12 và 16. BCNN là số lớn nhất 
Chú ý : a/ Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó 
b/ Trong các số đã cho , nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất 
1. Bội chung nhỏ nhất 
2. Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó . 
Muốn tìm BCNN của 2 hay nhiều số lớn hơn 1 ta thực hiện 3 bước sau . 
+ Bước 1 : Phân tích mỗi số ra các TSN T 
+ Bước 2: Chọn ra các TSNT chung và riêng . 
+ Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn , mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm . 
GHI NHỚ 
 Hướng dẫn về nhà 
+ Học qui tắc,xem 2 chú ý , xem trước phần 3 tr 59 SGK 
+ Làm bài tập 150; 151 tr. 59 SGK 
+ BT cho HS khá : 188 SBT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_18_boi_chung_nho_nh.ppt
Bài giảng liên quan