Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (Chuẩn kĩ năng)

Nhận xét: Tất cả các bội chung của 8 và 12 đều là bội của BCNN(8,12).

Chú ý:

Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Do đó: Với mọi số tự nhiên a và b (khác 0 ), ta có:

BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)

Cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.cv

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số tự nhiên lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:

+ Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. + Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng + Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 
KIỂM TRA MIỆNG 
Câu 2: 1/Th ế nào là bội chung của hai hay nhiều số ? 
2/ Tìm B(8), B(12), BC(8,12). 
Câu 1: 
Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố : 24, 20, 168. 
 24 = 2 3 .3 ; 
 20 = 2 2 .5; 
168 = 2 3 .3.7. 
Đáp án 
1/ Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó . 
2/ 
B(8) = { 0 ; 8; 16; 24 ; 32; 40; 48 ;} B(12) = { 0 ; 12; 24 ; 36; 48 ; 60;} Vậy : BC(8,12) = { 0; 24 ; 48; }. 
Đáp án 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1. B ội chung nhỏ nhất . 
Ví dụ 1: 
B(8) = { 0 ; 8; 16; 24 ; 32; 40; 48 ;} 
B(12) = { 0 ; 12; 24 ; 36; 48 ; 60;} 
 Vậy : BC(8,12) = { 0; ; 48; }. 
Kí hiệu: BCNN(8,12) = 24 
Nhận xét : Tất cả các bội chung của 8 và 12 đều là bội của BCNN(8,12). 
Ví dụ: Hãy tìm B(1); Từ đó tìm BCNN(6; 1); BCNN(8,12, 1) 
Nếu trong các số đã cho có một số bằng 1 thì BCNN của các số đó bằng bao nhiêu? 
Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Do đó: Với mọi số tự nhiên a và b (khác 0 ), ta có: 
Chú ý: 
 BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) 
24 
Định Nghĩa : SGK 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1/ Bội chung nhỏ nhất: 
2/ Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 
Ví dụ 2 : Tìm BCNN(24; 20; 168) 
 24 = 2 3 .3 
 20 = 2 2 .5 
168 = 2 3 .3.7 
Ta có: 
Ví dụ 1:(sgk/54) 
Định nghĩa 
Nhận xét (sgk/54) 
Chú ý: BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a,b) 
2 
3 
3 
BCNN(24, 20, 168) = . . . = 
5 
7 
840 
(Sgk) 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1/ Bội chung nhỏ nhất. 
Ví dụ 1:(sgk/54) 
Định nghĩa 
Nhận xét (sgk/54) 
Chú ý: BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) 
2/ Cách tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.cv 
Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số tự nhiên lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau: 
+ Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. + Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng + Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ l ớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm. 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1/ Bội chung nhỏ nhất. 
Định nghĩa 
2/Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
?1 T ì m BCN n (8; 12) 
 8 = 2 3 
12 = 2 2 .3 
=>BCNn (8;12) = 2 3 .3 = 24 
C¸ch kh¸c: 
+ B (8)= { 0 ; 8; 16; 24 ; 32; 40; 48 ;} 
 +B(12) = { 0 ; 12; 24 ; 36; 48 ; 60;} 
 BC (8;12) = {0; 24; 48; } 
=>BCNn (8,12) = 24 
(sgk) 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1/ Bội chung nhỏ nhất. 
2/Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
? 1 + T ì m BCN n (8; 12) 
 8 = 2 3 
12 = 2 2 .3 
=>BCNn (8;12) = 2 3 .3 = 24 
+ T ìm BCN n (5,7,8); 
BCN n (5, 7, 8) = 5. 7. 8 
 = 280. 
+ T ìm BCNN ( 12, 16, 48); 
*Ta cã 48 12; 48 16 => BCN n (12, 16, 48) = 48. 
Chó ý: a) N ếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó . 
b ) Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy . 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
THẢO LUẬN TRONG BÀN 
Điền vào chỗ trống (  ) nội dung thích hợp: So sánh hai quy tắc tìm ƯCLN và BCNN 
Muèn t ìm Ư CLN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1, ta lµm nh­ sau : 
+ Ph©n tÝch mçi sè ra 
+ Chän ra c¸c thõa sè 
+ LËp  .., 
mçi thõa sè lÊy víi sè mò . ..cña nã. 
Muèn t ìm B CNN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1, ta lµm nh­ sau : 
+ Ph©n tÝch mçi sè ra  
+ Chän ra c¸c thõa sè .. 
+ LËp  , mçi thõa sè lÊy víi sè mò . cña nã. 
thừa số nguyên tố 
thừa số nguyên tố 
nguyên tố chung 
nguyên tố chung và riêng 
tích các thừa số đã chọn 
tích các thừa số đã chọn 
nhỏ nhất 
lớn nhất 
TIẾT 34: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT 
1/ Bội chung nhỏ nhất. 
Định nghĩa 
2/Tìm bội chung nhỏ nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố 
Ho¹t ®éng 
 nhãm 
T ìm BCNN của: 
a) 60 vµ 280 b)6;12;24 
c) 13vµ 15 
иp ¸n 
a )BCNn(60, 280) = 840 
b) BCNN (6;12;24) = 24 
c) BCNN( 13, 15 ) = 195 
 (sgk) 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
	+ Học thuộc khái niệm BCNN. Biết tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. 
	+ Biết áp dụng quy tắc để tìm BCNN một cách thành thạo. 
	+ Nắm vững các chú ý để tìm nhanh BCNN trong một số trường hợp đăc biệt. 
	+ Xem lại nhận xét để chuẩn bị cho tiết sau. 
	+ Làm các bài tập 149, 150, 151, 153 tr59 SGK 
Cảm ơn cấc thầy cô giáo ,cùng các em tham gia tiết dạy ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_18_boi_chung_nho_nh.ppt
Bài giảng liên quan