Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Bản hay)

Thế nào là hai phân số đối nhau?

Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ

với số đối của số trừ.

Phép trừ (phân số) là phép toán ngược của phép cộng (phân số)

Kiến thức cần nắm vững:

*Định nghĩa số đối của phân

số

*Cách tìm số đối của một phân số

*Quy tắc trừ phân số

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ 
Câu 1: Thực hiện phép tính : 
Câu 2: Tính nhanh : 
KiÓm tra bµi cò 
0 
0 
Tổng của hai phân số 
Bằng 0 ta goi hai phân 
số đó là gì ? 
TiÕt 82 :  Bµi 9: PhÐp trõ ph©n sè  
1/ Sè ® èi : 
NhËn xÐt tæng cña 
Ta cã : 
Ta nãi 
lµ sè ® èi cña ph©n sè 
Vµ còng nãi 
lµ sè ® èi cña ph©n sè 
Hai ph©n sè 
 vµ gäi lµ hai sè ® èi nhau . 
và 
=0 
TiÕt 82 :  Bµi 9: PhÐp trõ ph©n sè  
Hai ph©n sè 
 vµ lµ hai sè  
lµ  cña ph©n sè .. 
Là số đối của phân số . 
Đối nhau 
1/ Sè ® èi : 
NhËn xÐt tæng cña 
và 
Ta có : 
 =0 
Số đối 
Ta nói 
? 
Thế nào là hai phân số đối nhau ? 
Điền vào chỗ trống (. . .) 
Hai sè gäi lµ ® èi nhau nÕu tæng cña chóng b»ng 0 . 
Tiết 82 
Bài 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối 
Định nghĩa : 
 Ký hiÖu sè ® èi cña ph©n sè lµ 
Ta có : 
Bµi tËp : T ì m c¸c sè ® èi cña c¸c sè ®· cho ë b¶ng sau 
Sè ®· 
cho 
Sè ® èi 
cña nã 
-7 
7 
0 
0 
112 
-112 
Tiết 82 
Bài 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
1/ Số đối 
Tiết 82 
Bài 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
2/ Phép trừ phân số 
 H·y tÝnh vµ so s¸nh : vµ 
= 
Muốn trừ hai phân số ta làm thế nào ? 
Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ 
với số đối của số trừ . 
Tiết 82 
Bài 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
2/ Phép trừ phân số 
Muốn trừ một phân số cho một phân số , ta cộng số bị trừ 
với số đối của số trừ . 
Quy tắc : 
Ví dụ : Tính 
- 
+ 
= 
= 
Nhận xét : 
 PhÐp trõ ( ph©n sè ) lµ phÐp to¸n ng­îc cña phÐp céng ( ph©n sè ) 
HiÖu cña 2 ph©n sè lµ mét sè mµ céng víi 
th ì ®­ îc 
Tiết 82 
Bài 9: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
2/ Phép trừ phân số 
3/ Áp dụng 
Khỉ 
Chó 
Hổ 
Chuột 
con vật may mắn 
3/ Áp dụng 
Ngựa 
TiÕt 82 :  Bµi 9: PhÐp trõ ph©n sè  
Kiến thức cần nắm vững : 
* Định nghĩa số đối của phân số 
* Cách tìm số đối của một phân số 
* Quy tắc trừ phân số 
BTVN: 59;60;61 SGK trang 33-24 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_khoi_6_chuong_3_bai_9_phep_tru_phan_so.ppt
Bài giảng liên quan