Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 16: Ước chung và bội chung (Bản đẹp)

Ước chung:

Ước chung của 2 hay nhiều số là ước của tất cả các số đó

Tập hợp các ước chung của a và b.
 Ký hiệu: ƯC(a,b)

Chú ý:

x ƯC(a,b) nếu a x và b x
x ƯC(a,b,c) nếu a x, b x và c x

B(4) = { ; 4; 8; ;16; 20; ; }
B(6) = { ; 6; ; 18; ; 30; }

Số nào vừa là bội

của 4 vừa là bội của 6?

Các số 0; 12; 24; vừa là bội của 4 vừa là bội của 6

Các số 0;12;24; là các bội chung của 4 và 6

 

ppt36 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 16: Ước chung và bội chung (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
 * Nêu cách tìm các ước của 1 số Tìm các Ư(4), Ư(6), Ư(12)? 
* Nêu cách tìm các bội của 1 số Tìm các B(4), B(6), B(3)? 
	 Ư(4) = {1;2;4}	Ư(6) = {1;2;3;6}	Ư(12) = {1;2;3;4;6;12} 
	 B(4) = {0;4;8;12;16;20;24;}	B(6) = {0;6;12;18; 24;30;}	B(3) = {0;3;6;9;12;15;18;24;} 
Trong tập hợp Ư(4); Ư(6) có các số nào giống nhau ? 
Số 1 và số 2 
Số 1 và số 2 là ước chung của 4 và 6 
	 Ư(4) = { ; ;4}	Ư(6) = { ; ;3;6} 
2 
1 
1 
2 
Thế nào là ước chung của 2 hay nhiều số ? 
Tiết 29 Bài 16: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
I- Ước chung : 
Tiết 29 Bài 16: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
I- Ước chung : 
Ước chung của 2 hay nhiều số là ước của tất cả các số đó 
 Tập hợp các ước chung của a và b. Ký hiệu : ƯC(a,b ) 
Ví dụ : 	 Ư(4) = {1;2;4}	Ư(6) = {1;2;3;6} 	 ƯC(4,6) = {1;2} 
Ư(4) = {1;2;4}Ư(6) = {1;2;3;6}Ư(12) = {1;2;3;4;6;12} 
Tìm ƯC(4,6,12)? 
ƯC(4,6,12) = {1;2} 
x ƯC(a,b ). Điều này cho ta biết những gì ? 
Ta biết gì nếu x ƯC(a,b,c ) ? 
x ƯC(a,b ) thì a x và b x 
x ƯC(a,b,c ) nếu a x , b x và c x 
Nếu a x và b x thì suy ra được điều gì ? 
Nếu a x , b x và c x thì biết được điều gì ? 
x ƯC(a,b ). 
x ƯC(a,b,c ) 
Chú ý : 
x ƯC(a,b ) nếu a x và b x x ƯC(a,b,c ) nếu a x, b x và c x 
Khẳng định sau đúng hay sai ?a) 8 ƯC(16,40)b) 8 ƯC(32,28) 
?1 
ĐÚNG 
SAI 
Bài 135 / 53 SGK 
 Viết các tập hợp :	 a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6,9) 	 b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7,8) c) ƯC(4,6,8) 
Nhóm 1- 2 
Nhóm 5- 6 
Nhóm 3- 4 
hoạt động nhĩm 
a) Ư(6) = {1;2;3;6} Ư(9) = {1;3;9} ƯC(6,9) = {1;3} 
b) Ư(7) = {1;7} Ư(8) = {1;2;4;8} ƯC(7,8) = {1} 
c) Ư(4) = {1;2;4} Ư(6) = {1;2;3;6} Ư(8) = {1;2;4;8} ƯC(4,6,8) = {1;2} 
B(4) = { ; 4; 8; ;16; 20; ;}B(6) = { ; 6; ; 18; ; 30;} 
Số nào vừa là bội của 4 vừa là bội của 6? 
Các số 0; 12; 24; vừa là bội của 4 vừa là bội của 6 
Các số 0;12;24; là các bội chung của 4 và 6 
0 
12 
24 
0 
12 
24 
Thế nào bội chung của 2 hay nhiều số ? 
Tiết 29 Bài 16: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
I- Ước chung : 
II- Bội chung 
Bội chung của 2 hay nhiều số là bội của tất cả các số đó 
Tập hợp các bội chung của a và b. Ký hiệu : BC(a,b ) 
Ví dụ : 
B(4) = {0;4;8;12;16;20;24; }B(6) = {0;6;12;18;24;}BC(4,6) = {0;12;24;} 
B(4) = { ; 4; 8; ;16; 20; ;}B(6) = { ; 6; ;18; ;30;}B(3) = { ; 3; 6; 9; ;15;18; ;} 
Tìm BC(4,6,3) ? 
BC(4,6,3 ) = {0;12;24;} 
0 
0 
0 
12 
24 
12 
24 
12 
24 
x BC(a,b ). Điều này cho ta biết những gì ? 
Ta biết gì nếu x BC(a,b,c ) ? 
x BC(a,b ) thì x a và x b 
x BC(a,b,c ) thì x a , x b và x c 
Nếu x a và x b thì suy ra được điều gì ? 
Nếu x a , x b và x c thì biết được điều gì ? 
x BC(a,b ). 
x BC(a,b,c ) 
Chú ý : 
a) x BC(a,b ) nếu x a và x b 
b) x BC(a,b,c ) nếu x a ,x b và x c 
Điền ký hiệu hoặc vào ô vuông đúng : 
a) 4 ƯC(12,18 ) 
b) 6 ƯC(12,18 ) 
 c ) 2 ƯC(4,6,8) 
d) 4 ƯC(4,6,8 ) 
e) 80 BC(20,30 ) 
g) 60 BC(20,30 ) 
h) 12 BC(4,6,8 ) 
i) 24 BC(4,6,8 ) 
TRỊ CHƠI TIẾP SỨC 
Điền ký hiệu hoặc vào ô vuông đúng : 
a) 4 ƯC(12,18 ) 
b) 6 ƯC(12,18 ) 
 c ) 2 ƯC(4,6,8) 
d) 4 ƯC(4,6,8 ) 
e) 80 BC(20,30 ) 
g) 60 BC(20,30 ) 
h) 12 BC(4,6,8 ) 
i) 24 BC(4,6,8 ) 
TRỊ CHƠI TIẾP SỨC 
Điền vào ô vuông để được khẳng định đúng : 
6 BC(3, ) 
1 
3 
2 
6 
?2 
Ư(4) = {1;2;4}Ư(6) = {1;2;3;6}ƯC(4,6) = {1;2} 
ƯC(4,6) tạo thành bởi các thành tử chung nào của các tập hợp Ư(4) và Ư(6)? 
Tập hợp ƯC(4,6) là giao của hai tập hợp Ư(4) và Ư(6) 
1 
• 
2 
• 
• 
4 
• 
3 
• 
6 
1 
• 
• 
2 
Ư(4) 
Ư(6) 
ƯC(4,6) 
Giao của hai tập hợp là gì ? 
Tiết 29 Bài 16: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
I- Ước chung : 
II- Bội chung 
III- Chú ý : 
Giao của hai tập hợp là 1 tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó 
Giao của hai tập hợp A và B. Ký hiệu : A B 
Hãy cho biết : 
Ư(4) Ư(6 ) = 
B(4) B(6 ) = 
ƯC(4,6) 
BC(4,6) 
? 
? 
Tiết 29 Bài 16: ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG 
I- Ước chung : 
II- Bội chung 
III- Chú ý : 
Giao của hai tập hợp là 1 tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó 
Giao của hai tập hợp A và B. Ký hiệu : A B 
Ví dụ : 
Ư(4) Ư(6 ) = 
B(4) B(6 ) = 
ƯC(4,6) 
BC(4,6) 
Cho A = {3;4;5}B = {3; 5} 
A B = ? 
A B = {3;5} 
• 
4 
• 
5 
• 
3 
A 
• 
5 
• 
3 
B 
Cho X = { m,n }Y = {a} 
X Y = ? 
X Y = 
• 
m 
• 
n 
• 
a 
Điền tên 1 tập hợp thích hợp vào ô vuông 
a) a 6 và a 5 => a 
b) 200 b và 50 b => b 
c) c 5 , c 7 và c 11 => c 
BC(5,6) 
ƯC(50,200) 
BC(5,7,11) 
Bài tập 136 trang 53 SGK 
Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6 Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9 Gọi M là giao của 2 tập hợp A và B.a) Viết các phần tử của tập hợp Mb) Dùng ký hiệu để thể hiện quan hệ giữa 2 tập hợp M với mỗi tập hợp A và B 
DẶN DÒ 
Học bài 
Làm bài 137,138/ 53, 54 SGK 
 Xin cảm ơn quí thầy cô đến dự giờ , thăm lớp . Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ , niềm vui và hạnh phúc 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_16_uoc_chung_va_boi.ppt
Bài giảng liên quan