Bài giảng môn Mĩ thuật 9 Bài 12: Thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam

I. Vài nét khái quát về các dân tộc ít người:

- Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em? Kể tên các dân tộc mà em biết?

- Nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em, luôn đoàn kết trong kháng chiến và chống giặc ngoại xâm.

- Mỗi dân tộc đều có nét văn hoá đặc sắc riêng.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 540 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Mĩ thuật 9 Bài 12: Thường thức mĩ thuật sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 12:Thường thức mĩ thuậtSơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở việt namGiáo viên thực hiện: Bùi Thị Tân ViệtI. Vài nét khái quát về các dân tộc ít người:- Nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em? Kể tên các dân tộc mà em biết?- Nước Việt Nam có 54 dân tộc anh em, luôn đoàn kết trong kháng chiến và chống giặc ngoại xâm.- Mỗi dân tộc đều có nét văn hoá đặc sắc riêng.- Điều kiện sinh sống của các dân tộc ít người?Khoự khaờn veà kinh teỏ, soỏng ụỷ nhửừng nụi vũ trớ ủũa lyự khoõng thuaọn lụùi giửừ gỡn bieõn cửụng toồ quoỏc Nuựp, Kim ẹoàng, Vửứ A Dớnh - Hãy cho biết dân tộc ít người nào ở địa phương mà em biết?Daõn toõùc K’Ho, Chaõu Maù, Mửụứng, HoaII. Moọt soỏ loaùi hỡnh vaứ ủaởc ủieồm cuỷa myừ thuaọt caực daõn toọc ớt ngửụứi ụỷ Vieọt Nam.1.Tranh thụứ vaứ thoồ caồm.a. Tranh thụứHoỷi: Em haừy cho bieỏt yự nghúa cuỷa tranh thụứ trong ủụứi soỏng cuỷa ủoàng baứo daõn toọc ớt ngửụứi.Phuùc vuù nhu caàu tớn ngửụừng, neựt vaờn hoaự truyeàn thoỏng, mang giaự trũ ngheọ thuaọt caoPhaỷn aựnh yự thửực heọ laõu ủụứi cuỷa ủoàng baứo caực daõn toọc ớt ngửụứi, nhaốm hửụựng thieọn, raờn ủe caựi aực, caàu may, phuực laứnh cho moùi ngửụứiHoỷi: Tranh thụứ coự nhieàu ụỷ daõn toọc naứo? Dao, H’moõng, Cao lan, Nuứng, TaứyHoỷi: Em haừy cho bieỏt giaự trũ ngheọ thuaọt cuỷa tranh thụứ?Boỏ cuùc theo loỏi ửụực leọ thuaọn maột, hỡnh tửụùng moọc maùc, thửụứng duứng maứu nguyeõn chaỏt.b. Thoồ caồmHoỷi: Thoồ caồm coự ụỷ nhửừng daõn toọc naứo? H’moõng, Dao, EÂủeõ, GiaRai, Cao Lan, Taứy, Nuứng, Chaờm, ThaựiHoỷi: Thoồ caồm ủoỏi vụựi ủoàng baứo daõn toọc ớt ngửụứi coự yự nghúa nhử theõự naứo ?Duứng ủeồ may trang phuùc haứng ngaứy, leó phuùc, caực ủoà duứng trong sinh hoaùt nhử tuựi xaựch, khaờn, ủũu Loaùi vaỷi ủửụùc deọt thuỷ coõng, hoa vaờn tinh xaỷo, maứu saộc haứi hoaứ, hỡnh tửụùng caựch ủieọu cao. Boỏ cuùc thửụứng caõn xửựng, ủửụứng neựt ủa daùng (thaỳng, cong, lieàn, ủửựt).Hoỷi: Em bieỏt gỡ veà thoồ caồm? 2. Nhaứ Roõng vaứ tửụùng nhaứ moà Taõy Nguyeõn.a. Nhaứ RoõngHoỷi: Nhaứ Roõng xaõy dửùng vụựi muùc ủớch gỡ?Ngoõi nhaứ chung phuùc vuù nhửừng hoaùt ủoọng vaờn hoựa coọng ủoàng cuỷa buoõn, thoõn.Hoỷi: ẹaởc ủieồm cuỷa nhaứ roõng?	Cao hụn caực nhaứ daõn trong buoõn. Maựi coự ủoọ doỏc lụựn, hỡnh daựng sửứng sửừng, hoaứnh traựng, ủửụùc trang trớ ủaởc trửng, coõng phu. ủửụùc trang trớ ủaởc trửng, coõng phu.b. Tửụùng nhaứ moà.Hoỷi: Em coự nhaọn xeựt gỡ veà tửụùng nhaứ moà? (chaỏt lieọu, taùo hỡnh)Chaỏt lieọu baống goó.Yeỏu toỏ ngheọ thuaọt: Hỡnh khoỏi ủụn giaỷn, khaựi quaựt, mang xeựt taùo hỡnh hieọn ủaùi.3. Thaựp Chaờm vaứ ủieõu khaộc Chaờm.a. Thaựp ChaờmHoỷi: Thaựp Chaờm laứ coõng trỡnh kieỏn truực ủaởc trửng cuỷa daõn toọc naứo? Daõn toọc ChaờmHoỷi: Nhửừng ủũa phửụng naứo coự thaựp Chaờm? Quaỷng Nam, Nha Trang, Phan Rang, Bỡnh ThuaọnHoỷi: Em coự nhaọn xeựt gỡ veà thaựp Chaờm? Kieỏn truực nhieàu taàng, baống gaùch raỏt cửựng. ẹửụùc trang trớ ngay treõn caực khoỏi tửụứng xaõy.	Thaựnh ủũa Myừ Sụn (Quaỷng Nam) ủửụùc UNESCO coõng nhaọn laứ di saỷn vaờn hoaự theỏ giụựi.b. Điêu khắc chăm:- Tại sao nền điêu khắc chăm lại gắn liền với kiến trúc?ẹa soỏ ủaởt ụỷ caực thaựp, trang trớ cho thaựp, moọt soỏ taực phaồm saựng taực ủoọc laọp	Gaộn lieàn vụựi kieỏn truực.	Khoỏi caờng troứn, hỡnh daựng uyeồn chuyeồn, gụùi caỷm, ủoọng taực meàm maùi, nhũp nhaứng, boỏ cuùc chaởt cheừ sinh ủoọng Qua các tác phẩm đã học, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao?Bài tập:Phân tích một tác phẩm mà em thích nhất?Cảm nhận của em về tác phẩm đó?Chuẩn bị bài 13: Xem lại phương pháp vẽ theo mẫu (Tập vẽ dáng người).Chuẩn bị: giấy, màu vẽ, bút chì, tẩy.Chúc các em ngày càng hiểu về mĩ thuật Việt Nam hơn.Tạm biệt

File đính kèm:

  • pptbai 12 my thuat cac dan toc it nguoi Viet nam.ppt