Bài giảng Bài 4 : Vẽ trang trí

Nội dung:

I. Quan sát, nhận xét

II. Cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh

 1. Cách tạo dáng

 2. Cách trang trí

III. Thực hành

IV. Đánh giá kết quả học tập

 

ppt19 trang | Chia sẻ: mercy | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 4 : Vẽ trang trí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bµi 4 : VÏ trang trÝT¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nhNội dung:I. Quan sát, nhận xétII. Cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh 1. Cách tạo dáng 2. Cách trang tríIII. Thực hànhIV. Đánh giá kết quả học tậpBài 4. Vẽ Trang Trí Tạo Dáng Và Trang Trí Chậu Cảnh Quan sát, nhận xétI. Quan s¸t, nhËn xÐt:- Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c lo¹i chËu c¶nh trªn? ChËu c¶nh cã nhiÒu lo¹i víi nhiÒu h×nh d¸ng kh¸c nhau:+ Lo¹i cao, lo¹i thÊp; + Lo¹i cã th©n h×nh ch÷ nhËt, h×nh trßn, h×nh trô+ Cã lo¹i th× miÖng réng ®¸y thu l¹i.-KÕt hîp víi c¸c h×nh ¶nh trong SGK( trang 77) em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch trang trÝ còng nh­ mµu s¾c cña chËu c¶nh? RÊt ®a d¹ng vµ phong phó, nhiÒu h×nh, nhiÒu vÎ: + Trang trÝ b»ng nh÷ng ®­êng diÒm.+ Trang trÝ b»ng nh÷ng m¶ng häa tiÕt, c¸c m¶ng mµu. Mµu s¾c ph¶i lu«n phï hîp víi lo¹i c©y c¶nh vµ n¬i bµy chËu c¶nh.II. Cách tạo dáng và trang trí1. C¸ch t¹o d¸ng:- Ph¸c khung h×nh cña chËu: lÊy chiÒu cao, chiÒu ngang cho c©n ®èi víi tê giÊy.- VÏ trôc ®èi xøng, t×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña chËu c¶nh: miÖng, th©n, ®Õ- Ph¸c nÐt th¼ng ®Ó t×m h×nh d¸ng chung cña chËu.- VÏ chi tiÕt t¹o d¸ng chËu.2. C¸ch trang trÝ chËu c¶nh:- VÏ h×nh m¶ng trang trÝ.- VÏ häa tiÕt phï hîp vµo c¸c h×nh m¶ng.- VÏ mµu yªu thÝch.III. Thùc hµnh.Tạo dáng và trang trí một chậu cảnh theo ý thích trên khổ giấy A4* L­u ý: - T¹o d¸ng c©n ®èi, ®Ñp.- Ph©n bè m¶ng hîp lý, næi bËt träng t©m.- VÏ mµu cã ®Ëm nh¹t râ rµng, b¾t m¾t.IV. Đánh giá kết quả học tậpCủng cố Câu hỏi: Nêu cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh? Bài tập về nhà: Hoàn thành tiếp bài vẽ, chuẩn bị bài 5. Sưu tầm tranh ảnh có liên quan đến bài học (nếu có).Bµi häc ®Õn ®©y lµ hÕt, chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái ! Chóc c¸c thầy c« m¹nh khoÎ!

File đính kèm:

  • pptBai 4.ppt