Bài giảng môn Sinh học Lớp 10 - Bài 16: Hô hấp tế bào (Bản mới)

I. Khái niệm hô hấp tế bào

 Khái niệm, bản chất, vai trò của hô hấp tế bào

II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào

 Ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep, chuỗi chuyền e hô hấp

So sánh quá trình hô hấp tế bào và quá trình đốt cháy nhiên liệu?

Giống nhau:

Sử dụng ôxi và thải cacbonic

Tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động, tạo nhiệt

Có bản chất là quá trình ôxi hoá- khử

 

ppt28 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Sinh học Lớp 10 - Bài 16: Hô hấp tế bào (Bản mới), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Bản chất của chuyển hoá vật chất trong tế bào ? 
Vai trò của enzim trong QT chuyển hoá vật chất ? 
Vị trí, cấu trúc , chức năng của ty thể? 
sinh học 10 
Bài 16: Hô hấp tế bào 
Bài 16: Hô hấp tế bào 
I. Khái niệm hô hấp tế bào 
 Khái niệm, bản chất, vai trò của hô hấp tế bào 
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào 
 Ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep, chuỗi chuyền e hô hấp 
I. Khỏi niệm hụ hấp tế bào. 
Quan sát sơ đồ sau và cho biết: 
Nguyờn liệu: 
Sản phẩm: 
HCHC( glucozo) 
CO 2 , H 2 O, ATP 
I. Khỏi niệm hụ hấp tế bào. 
1. Khỏi niệm 
3. Nơi diễn ra: 
3. Bản chất: 
Hô hấp tế bào xảy ra ở đâu? 
Nêu bản chất của hô hấp tế bào? 
TY THỂ MSC 
(TB nhõn thực) (TB nhõn sơ) 
Sgk.trang 63 
2. PTTQ: 
Thế nào là hô hấp tế bào? 
Sgk.trang 63 
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào 
Quan sát hình 16.1, em hãy cho biết, hô hấp tế bào gồm mấy giai đoạn chính? 
Đường phân 
Chu trình krebs 
Chuỗi truyền electron 
Nghiên cứu các giai đoạn lần lượt theo nội dung sau: 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
1. Đường phân 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
1 
2 
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào 
Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân 
Glucoz 
Axit piruvic 
ATP 
ADP 
NAD 
NADH 
2ATP 
ATP 
ADP 
NAD 
NADH 
2ATP 
Axit piruvic 
1. Đường phân 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
2. Chu trình krebs 
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào 
Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep 
4 CO 2 
2 ATP 
2 axetyl-coA 
2 ADP 
6 NAD + 
6NADH 
2FAD + 
2 FADH 2 
1. Đường phân 
Vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
2. Chu trình krebs 
II. Các giai đoạn chính của hô hấp tế bào 
3. Chuỗi chuyền electron 
Vỡ sao quỏ trỡnh đường phõn xảy ra trong tế bào chất nhưng chu trỡnh Crep lại xảy ra bờn trong ti thể?  
Nêu hiệu quả tổng hợp ATP của các giai đoạn trong hô hấp tế bào? 
III. Củng cố: 
Phiếu học tập: Các giai đoạn của hô hấp tế bào 
Nội dung 
Đường phân 
Chu trình Crep 
Chuỗi chuyền electron 
vị trí xảy ra 
Nguyên liệu 
Sản phẩm 
Nội dung 
Đường phân 
Chu trình Crep 
Chuỗi chuyền electron 
vị trí xảy ra 
-Chất nền ty thể (eu karyota) 
-TBC (prokaryotta) 
-màng trong ty thể (eukaryota ) 
-MSC 
(prokaryotta) 
Nguyên liệu 
Axit piruvic, FAD, 
6NAD + ,ADP 
NADH, 
FADH 2 , 
 O 2 
Sản phẩm 
2Axit piruvic, 
2 ATP, 2NADH 
2 ATP , 6NADH,2FADH 2 ,4CO 2 
34 ATP, H 2 O 
TBC 
Glucozo 
ATP,NAD + ,ADP 
So sánh quá trình hô hấp tế bào và quá trình đốt cháy nhiên liệu? 
So sánh quá trình hô hấp tế bào và quá trình đốt cháy nhiên liệu? 
Giống nhau: 
Sử dụng ôxi và thải cacbonic 
Tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động, tạo nhiệt 
Có bản chất là quá trình ôxi hoá- khử 
Khác nhau: 
Nội dung 
Hô hấp tế bào 
đốt cháy nhiên liệu 
Nguyên liệu 
Cung cấp năng lượng cho 
Bản chất 
Hiệu suất 
 cacbohidrat 
Cung cấp cho các hoạt động sống 
Chuỗi phản ứng oxi hoá- khử 
40% 
 cacbuahiđrô 
Cung cấp cho động cơ, nấu ăn 
Một phản ứng oxi hoá- khử 
25% 
Tại sao những người luyện tập quá sức sẽ bị nhức mỏi cơ? 
Hô hấp tế bào khác với 
hô hấp ngoài như thế nào? Mối quan hệ giữa hai quá trình này? 
Thông tin bổ sung 
Nguyên liệu của hô hấp tế bào có thể là các loại cacbohidrat, lipit, prôtêin. Glucôz là nguyên liệu cơ bản của cơ thể 
PROTEIN	 
AXIT AMIN 
CACBONHYĐRAT 
ĐƯờNG 6C 
ATP 
Axit pruvic 
Ax êtyl-CoA 
Chu trình Crep 
CO 2 
V/C điện tử 
O 2 
H 2 O 
Lipit 
Glixêrol + a.béo 
-NH 2 
Củng cố bài 
Glucôzơ 
C 
D 
E 
Chu trình Crep 
? 
? 
? 
A 
B 
? 
? 
? 
A 
A 
? 
? 
? 
? 
C 
C 
C 
C 
C 
T ổng số ATP = 38 
C 
Củng cố bài 
Glucôzơ 
C 
D 
E 
Chu trình Crep 
? 
? 
? 
A 
B 
? 
? 
? 
A 
A 
? 
? 
? 
? 
C 
C 
C 
C 
C 
T ổng số ATP = 38 
C 
Axit 
Glucôzơ 
ATP 
Axit piruvic 
Ax êtyl Co A 
Chu trình Crep 
6 
2 
2 
NADH 
FADH 2 
2 
2 
2 
NADH 
NADH 
6 
6 
18 
4 
ATP 
ATP 
ATP 
ATP 
ATP 
ATP 
ATP 
Tổng số ATP = 38 
Hướng dẫn về nhà 
Học kỹ bài và trả lời câu hỏi cuối bài (SGK TR66 ). 
So sánh các giai đoạn của quá trình hô hấp TB nhân thực ? 
(Vị trí xảy ra , các giai đoạn, hiệu quả năng lượng ). 
 CẢM ƠN THẦY Cễ 
VÀ CÁC EM 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_sinh_hoc_lop_10_bai_16_ho_hap_te_bao_ban_moi.ppt