Bài giảng Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú (tt) bộ ăn sâu bọ – bộ gặm nhấm – bộ ăn thịt

Hãy kể tên một số đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ mà em biết ?

Một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọ

 

ppt17 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Bài 50: Đa dạng của lớp thú (tt) bộ ăn sâu bọ – bộ gặm nhấm – bộ ăn thịt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 BAØI 50: ÑA DAÏNG CUÛA LÔÙP THUÙ(TT)BOÄ AÊN SAÂU BOÏ – BOÄ GAËM NHAÁM – BOÄ AÊN THÒTBài 50Tiết 51ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (tiếp theo)BỘ ĂN SÂU BỌ, BỘ GẶM NHẤM, BỘ ĂN THỊT1. BOÄ AÊN SAÂU BOÏ2. BOÄ GAËM NHAÁM3. BOÄ AÊN THÒTHãy kể tên một số đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ mà em biết ?Một số đại diện thuộc bộ Ăn sâu bọChuột chù1. BOÄ AÊN SAÂU BOÏ:Xem phimRăng chuột chùBộ răng của chuột chù như thế nào để thích nghi với chế độ ăn sâu bọ?Thích nghi với cách đào bới tìm mồi, chuột chũi phải có đặc điểm gì?Bộ răng của bộ ăn sâu bọ như thế nào để thích nghi chế độ ăn sâu bọ?TIEÅU KEÁT:Boä raêng: caùc raêng ñeàu nhoïn, saéc caén naùt voû cöùng cuûa saâu boï.2. BOÄ GAËM NHAÁM:Xem phim soùcRaêng soùcÑeå thích nghi vôùi cheá ñoä gaëm nhaám boäâ raêng soùc nhö theá naøo?Raêng cöûaKhoaûng troáng haømRaêng haømTIEÅU KEÁT:Boä raêng: raêng cöûa lôùn, saéc; raêng haøm kieåu nghieàn; coù khoaûng troáng haøm.3. BOÄ AÊN THÒT:Xem phimBoä raêng cuûa hoå nhö theá naøo ñeå thích nghi vôùi cheá ñoä aên thòt?Caùch saên moài cuûa baùo nhö theá naøo?BOÄ RAÊNG BOÄ AÊN THÒTRaêng cöûaRaêng nanhRaêng haømBoä raêng cuûa chuùng nhö theá naøo ñeå thích nghi cheá ñoä aên thòt ?TIEÅU KEÁT:Boä raêng thích nghi cheá ñoä aên thòt: raêng cöûa ngaén, saéc; raêng nanh lôùn, daøi, nhoïn; raêng haøm coù nhieàu maáu deïp saéc.CUÛNG COÁ:L E O C A YS A U B O P H A T T A N H A TA N T H I TG A M N N H A MC H U O T C H U I1. Baùo coù khaû naêng naøy maø sö töû khoâng coù.2. Boä raêng nhoïn saêc thích nghi vôùi loaïi thöùc aên gì?3. Vai troø coù lôïi ôû boä gaëm nhaém?4. Boä raêng phaân hoaù roõ: raêng cöûa, raêng nanh, raêng haøm giuùp thích nghi cheá ñoä thöùc aên gì?5. Boä coù taùc haïi lôùn nhaát?6. Taäp tính soáng ñaøo hang trong ñaát laø ñaëc ñieåm cuûa ñaïi dieän naøo?DAËN DOØ:Hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hôi cuoái baøi.Chuaån bò baøi: “ ÑA DAÏNG CUÛA LÔÙP THUÙ (TT)- CAÙC BOÄ MOÙNG GUOÁC- BOÄ LINH TRÖÔÛNG”KÍNH CHÀO THẦY CÔ GIÁO CHÀO CÁC EM HỌC SINHTRÖÔØNG THCS LINH TRUNGTOÅ: LYÙ - HOÙA - SINHGiáo viên: TRÖÔNG THÒ THANH HÖÔNGKIEÅM TRA BAØI CUÕBAØI MÔÙI

File đính kèm:

  • pptBO AN SAU BO.ppt
Bài giảng liên quan