Bài giảng Sinh học 7 bài 41: Chim bồ câu

Nêu những đặc điểm chung của Bò sát?

• Là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn.

• Da khô, có vảy sừng.

• Chi yếu có vuốt sắc.

• Phổi có nhiều vách ngăn.

• Tim 3 ngăn, tâm thất xuất hiện vách ngăn hụt.

• Máu pha đi nuôi cơ thể

• Thụ tinh trong, trứng có vỏ dai bao bọc, giàu noãn hoàng.

• Bò sát là động vật biến nhiệt

 

ppt16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học 7 bài 41: Chim bồ câu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔTRƯỜNG THCS TÂN QUÝ TÂYGV: ĐỖ ANH TUẤNBỘ MÔN: SINH HỌC Gv: Đỗ Anh TuấnNêu những đặc điểm chung của Bò sát?KiÓm tra bµi cò : Là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn. Da khô, có vảy sừng. Chi yếu có vuốt sắc. Phổi có nhiều vách ngăn. Tim 3 ngăn, tâm thất xuất hiện vách ngăn hụt. Máu pha đi nuôi cơ thể Thụ tinh trong, trứng có vỏ dai bao bọc, giàu noãn hoàng. Bò sát là động vật biến nhiệtBaøi 41 : CHIM BOÀ CAÂULÔÙP CHIMGv: Đỗ Anh TuấnI. ĐỜI SỐNGCho bieát toå tieân cuûa chim boà caâu nhaø ?Chim bồ caâu coù kieåu thaân nhiệt gì? Ưu thế so với kiểu biến nhiệt?Ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu?Hieän töôïng aáp tröùng vaø nuoâi con coù yù nghóa gì ?Baøi 41 : CHIM BOÀ CAÂU Thaûo luaän ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau :Toå tieân cuûa boà caâu nhaø laø boà caâu nuùiThaân nhieät oån ñònh (haèng nhieät)Thuï tinh trong, tröùng coù voû ñaù voâi bao boïc, giaøu noaõn hoaøngAÁp tröùng, nuoâi con baèng söõa (tieát ra töø dieàu cuûa chim boá meï)I. Ñôøi soáng :II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån :Caáu taïo ngoaøi :	(Baûng 1 SGK/135)Di chuyeån :	- Chim coù 2 kieåu bay : bay voã caùnh vaø bay löôïn.Baøi 41 : CHIM BOÀ CAÂU Cuûng coáTraû lôøi caùc caâu hoûi sau :Loâng vuõ cuûa chim coù taùc duïng : a) Baûo veäb) Choáng reùtc) Giaûm troïng löôïngd) Caû 3 caâu ñeàu ñuùngEndTraû lôøi caùc caâu hoûi sau :Ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi giuùp chim thích nghi vôùi ñôøi soáng bay löôïn laø : a) Thaân hình thoi, phuû loâng vuõb) Haøm khoâng raêngc) Chi tröôùc bieán ñoåi thaønh caùnh, ñuoâi chim laøm baùnh laùid) Caû 3 caâu ñeàu ñuùngEndTraû lôøi caùc caâu hoûi sau :Ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu laø: a) Thuï tinh trongb) Thuï tinh ngoaøic) Coù cô quan giao phoái taïm thôøid) Caâu a vaø c ñuùngEndTraû lôøi caùc caâu hoûi sau :Ñaëc ñieåm cuûa kieåu bay löôïn laø:a) Caùnh ñaäp chaäm raõi, khoâng lieân tuïcb) Caùnh dang roäng maø khoâng ñaäpc) Bay chuû yeáu döïa vaøo söï naâng ñôõ cuûa khoâng khí vaø söï thay ñoåi cuûa höôùng gioùd) Caû 3 caâu ñeàu ñuùngEndBµi tËp  . .lµ ®éng vËt h»ng nhiÖt , cã cÊu t¹o ngoµi thÝch nghi víi ®êi sèng bay , thÓ hiÖn ë nh÷ng ®Æc ®iÓm sau :   . . h×nh thoi ®­îc phñ b»ng  nhÑ xèp ; Hµm kh«ng cã r¨ng, cã má sõng bao bäc;  biÕn ®æi thµnh c¸nh ;  cã bµn ch©n dµi, c¸c ngãn ch©n cã vuèt , ba ngãn tr­íc , mét ngãn sau . TuyÕn phao c©u tiÕt dÞch nhên. Chim bå c©u cã kiÓu bay .. Chim bå c©uTh©nl«ng vòChi tr­ícChi sauvç c¸nhH·y hoµn thµnh bµi tËp sau b»ng c¸ch ®iÒn tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng.Học thuộc bàiLàm BT: 1,2,3 trang 137 SGK.Xem trước bài thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổchim bồ câu.IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀGv: Đỗ Anh TuấnCẢM ƠN QUÝ THẦY CÔCHÀO TẠM BIỆTGv: Đỗ Anh TuấnCAÁU TAÏO NGOAØI CHIM BOÀ CAÂUMắtTaiCaùnhLoâng baoLoâng ñuoâiNgoùn chaânBaøn chaânOÁng chaânMoûLOÂNG CAÙNH OÁng loângSôïi loâng Phieán loângLoâng tôLoâng oángÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO NGOAØIYÙ NGHÓA THÍCH NGHIThaân hình thoiChi truôùc  caùnhChi sau : 3 ngoùn tröôùc + 1 ngoùn sau, coù vuoátLoâng oáng : ống loâng  phieán moûngLoâng tô : sôïi loâng maûnh  chuøm loâng xoápMoû söøng; haøm khoâng coù raêngCoå daøi, khôùp ñaàu vôùi thaânGiaûm söùc caûn khoâng khí khi bayQuaït gioù taïo löïc naâng cô theå, caûn khoâng khí khi haï caùnhBaùm chaët vaøo caønh caây, haï caùnhTaêng dieän tích caùnhGiöõ nhieät, giaûm troïng löôïng cô theåGiaûm troïng löôïng phaàn ñaàuPhaùt huy caùc giaùc quan, ræa loâng

File đính kèm:

  • pptBAI 41 CHIM BO CAU.ppt