Bài giảng Sinh học 7 tiết 25 bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác

Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển, một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh

 

ppt29 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 tiết 25 bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
           Cua ñoàng,sunLớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống ở hầu hết các ao, hồ, sông, biển, một số ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinhTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cI. Mét sè gi¸p x¸c kh¸cQuan sát một số giáp xác sau:TiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸c §Æc ®iÓm§¹i diÖnKÝch th­ícC¬ quan di chuyÓnLèi sèng§Æc ®iÓm kh¸c1. Mät Èm2. Sun3. RËn n­íc4. Ch©n kiÕm5. Cua ®ång6. Cua nhÖn7. T«m ë nhêB¶ng so s¸nh c¸c ®¹i diÖn cña gi¸p x¸cI. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC :Kích thướcCơ quan di chuyểnLối sốngĐặc điểm khác1. Mọt ẩm2. Sun3. Rận nước4. Chân kiếm5. Cua đồng6. Cua nhện7. Tôm ở nhờĐặc điểmĐại diệnNhỏChânỞ cạnThở bằng mangNhỏLối sống cố địnhSống bám vào vỏ tàuRất nhỏĐôi râu lớnSống tự doMùa hạ sinh tòan con cáiRất nhỏChân kiếmTự do, kí sinhKí sinh: phần phụ tiêu giảmLớnChân bòHang hốcPhần bụng tiêu giảmRất lớnChân bòĐáy biểnChân dài giống nhệnLớnChân bòẨn vào vỏ ốcPhần bụng vỏ mỏng và mềmTIẾT 25: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCC©u hái th¶o luËn 1. Trong sè c¸c ®¹i diÖn gi¸p x¸c trªn : + Loµi nµo cã kÝch th­íc lín ? + Loµi nµo cã kÝch th­íc nhá ?+ Loµi nµo cã lîi ? Lîi nh­ thÕ nµo ?+ Loµi nµo cã h¹i ? H¹i nh­ thÕ nµo ?ë ®Þa ph­¬ng em th­êng gÆp c¸c gi¸p x¸c nµo ? Chóng sèng ë ®©u ?Lín nhÊt lµ cua nhÖn, cua ®ång. RËn n­íc, ch©n kiÕm Cua ®ång, cua nhÖn lµm thùc phÈm cho ng­êi, ch©n kiÕm tù do lµm thøc ¨n cho c¸Mät Èm, ch©n kiÕm kÝ sinh.Toâm,cua,moït aåmTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cI. Mét sè gi¸p x¸c kh¸c- Em h·y nhËn xÐt sù ®a d¹ng cña gi¸p x¸c?- Gi¸p x¸c cã sè l­îng loµi lín, soáng ë c¸c m«i tr­êng khaùc nhau vµ cã lèi sèng phong phó.- §¹i diÖn thöôøng gaëp nh­: t«m, cua, mät Èm...TiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cI. Mét sè gi¸p x¸c kh¸cII. Vai trß thùc tiÔnTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cC¸c mÆt cã ý nghÜa thùc tiÔnTªn c¸c loµi vÝ dôTªn c¸c loµi ë ®Þa ph­¬ng1. Thùc phÈm ®«ng l¹nh2. Thùc phÈm kh«3. Nguyªn liÖu ®Ó lµm m¾m4. Thùc phÈm t­¬i sèng5. Cã h¹i giao th«ng thuû6. Ký sinh g©y h¹i c¸B¶ng. ý nghÜa thùc tiÔn cña gi¸p x¸cC¸c mÆt cã ý nghÜa thùc tiÔnTªn c¸c loµi vÝ dôTªn c¸c loµi ë ®Þa ph­¬ng1. Thùc phÈm ®«ng l¹nhT«m he, cua biÓnT«m 2. Thùc phÈm kh«T«m, tÐpT«m, tÐp3. Nguyªn liÖu ®Ó lµm m¾mT«m, tÐp, ruècT«m, c¸y4. Thùc phÈm t­¬i sèngT«m só, ghÑCua ®ång, t«m5. Cã h¹i giao th«ng thuûSunSun6. Ký sinh g©y h¹i c¸Ch©n kiÕmCh©n kiÕmB¶ng. ý nghÜa thùc tiÔn cña gi¸p x¸cTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cI. Mét sè gi¸p x¸c kh¸cII. Vai trß thùc tiÔnTiÕ t 25: §a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸cI. Mét sè gi¸p x¸c kh¸cII. Vai trß thùc tiÔn- Em h·y nªu vai trß cña gi¸p x¸c ®èi víi ®êi sèng con ng­êi?- Vai trß cña gi¸p x¸c nhá trong ao, hå vµ biÓn lµ g×?- Lµ nguån cung cÊp thùc phÈm cho con ng­êi- Lµ nguyªn liÖu cho xuÊt khÈu- Lµ nguån thøc ¨n cho c¸*Coù lôïi*Coù haïi:-Giaùp xaùc coù lôïi hay coù haïi?-Coù haïi cho giao thoâng ñöôøngThuyû-Coù haïi cho ngheà caù-Truyeàn beänh giun saùnGiaùp xaùc coù haïi nhö theá naøo?=> Vieät Nam nöôùc ta coù nhieàu soâng ngoøi,ao hoà,bieån neân thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån nuoâi toâm ,cua.Moät soá nôi laøm maém toâm,maém teùp ,maém chua,ruoác,toâm khoâ .ÔÛ ven bieån ngöôøi ta gaây nuoâi toâm suù,toâm huøm,ôû noäi ñòa nuoâi toâm caøng xanh cuaTuy quy moâ chöa lôùn nhöng cuõng ñaõ cung caáp cho söï tieâu thuï trong nöôùc vaø moät soá duøng ñeå xuaát khaåu.Giaùp xaùc coù soá löôïng loaøi lôùn,coù vai troø quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng con ngöôøi :laøm thöïc phaåm,caûi taïo neàn ñaùy,laøm saïch moâi tröôøng nöôùc,giuùp caân baèng sinh hoïc Tuy nhieân cuõng coù moät soá ít giaùp xaùc aûnh höôûng ñeán saûn xuaát noâng nghieäp,ngheà nuoâi caù vaø ñôøi soáng con ngöôøi Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI Một số giáp xác khác II Vai trò thực tiễn ? Do ích lợi trên mà hiện nay nhiều loài giáp xác bị khai thác quá mức. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả gì? + Cạn kiệt nguồn thuỷ hải sản có giá trị. + Ảnh hưởng tới nguồn thức ăn của các loài khác trong hệ sinh thái. + Mất cân bằng sinh thái. Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI Một số giáp xác khác II Vai trò thực tiễn ? Chúng ta cần làm gì để hạn chế những nguy cơ đó và phát triển mặt có lợi? - Có kế hoạch nuôi trồng và khai thác hợp lí. - Bảo vệ môi trường sống, chống gây ô nhiêm môi trường. Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁCI Một số giáp xác khác II Vai trò thực tiễn Toång keát:Baøi taäp 1 :Chọn câu đúng nhất.? Đặc điểm nào sau đây là của lớp giáp xác :a. Cơ thể có vỏ đá vôi.b. Cơ thể có lớp vỏ kitin giàu can xic. Cơ thể phân đốt.d. Cơ thể có vỏ cuticun bọc ngoàiĐÚNGToâm Kieán Sun HaøMöïcCoøng Gheï Moït aåmGiaùp xaùc Baøi taäp 2:Ñoäng vaät naøo sau ñaây thuoäc lôùp giaùp xaùc? 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293030Baøi 3: Neâu vai troø cuûa giaùp xaùc?*Coù lôïi : -Laø nguoàn cung caáp thöïc phaåm cho con ngöôøi-Laø nguyeân lieäu cho xuaát khaåu-Laø nguoàn thöùc aên cuûa caù*Coù haïi :-Coù haïi cho giao thoâng ñöôøng thuûy-Coù haïi cho ngheà caù-Truyeàn beänh giun saùn - Học bài, trả lời 3 câu hỏi SGK (trang 81). - Đọc “Em có biết”. - Kẻ bảng 1, 2 bài 25. - Chuẩn bị theo nhóm: mỗi nhóm 1 con nhệnHöôùng daãn hoïc taäpCHÚC CÁC EM HỌC TỐT !

File đính kèm:

  • pptBai 24 Da dang va vai tro cua lop giap sat.ppt