Bài giảng Sinh học 7 bài 15: Giun đất

Dựa vào thông tin dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:

1/ Quá trình tiêu hoá ở giun đất diễn ra như thế nào ?

2/ Vỡ sao khi mưa nhiều, nước ngập úng, giun đất chui lên mặt đất ?

3/ Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra, đó là chất gì ?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học 7 bài 15: Giun đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Thụ tinh, thụ thai và phỏt triển của thaiMụn : Sinh học 8 Chào mừng cỏc thầy cụ đến dự giờ Bài 62Năm học : 2012-2013NGÀNH GIUN ĐỐTGiun đấtĐỉa biểnrươiĐỉasa sùngVắtGiun đỏNGAỉNH GIUN ẹOÁTTieỏt 15 – Baứi 15 GIUN ẹAÁT I. HèNH DAẽNG NGOAỉI:Phaàn ủaàu coự mieọngThaứnh cụ vaứ ủai sinh duùcẹuoõi coự haọu moõnVoứng tụLoó sinh duùc caựiLoó sinh duùc ủửùcẹai sinh duùcBài15:Giun ĐấtBài15:Giun ĐấtI. HèNH DAẽNG NGOAỉI:II. DI CHUYEÅN:Baứi taọp:Thu mỡnh laứm phoàng ủoaùn ủaàu, thun ủoaùn ủuoõi. Giun chuaồn bũ boứ.Thu mỡnh laứm phoàng ủoaùn ủaàu, thun ủoaùn ủuoõi.Duứng toaứn thaõn vaứ voứng tụ laứm choó dửùa, vửụn ủaàu veà phớa trửụực. 1234Bài15:Giun ĐấtIII. Cấu tạo trongSơ đồ hệ tiêu hoá của giun đấtSơ đồ hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của giun đấtCấu tạo trong của giun đũa cáiIII. CAÁU TAẽO TRONG.Loó mieọngHaàuThửùc quaỷnDieàuDaù daứy cụRuoọt tũtRuoọtMaùch lửngMạch voứng haàu coự vai troứ nhử timMaùch buùngIII. CAÁU TAẽO TRONG.Vũng hầuHạch nóoChuỗi thần kinh bụngHỡnh 15.5: Sơ đồ hệ thần kinhHỡnh 15.5Hệ tuần hoànIV. Dinh dưỡngDựa vào thụng tin dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất thảo luận nhúm trả lời cỏc cõu hỏi sau:2/ Vỡ sao khi mưa nhiều, nước ngập úng, giun đất chui lên mặt đất ?1/ Quá trình tiêu hoá ở giun đất diễn ra như thế nào ?3/ Cuốc phải giun đất thấy có chất lỏng màu đỏ chảy ra, đó là chất gì ?Miệng Hầu Diều ( chứa thức ăn ) Dạ dày ( nghiền nhỏ thức ăn) 	Hậu môn	Ruột	 	 Enzim	Ruột tịtMưa nhiều giun chui lờn mặt đất vỡ nước ngập cơ thể chỳng ngạt thở →giun đất hụ hấp bằng da Đó là máu giun.Vỡ giun đất bắt đầu cú hệ tuần hoàn kớn, mỏu mang sắt tố chứa sắt nờn cú màu đỏIV. Dinh dưỡng- Hô hấp qua da- Thức ăn hấp thụ qua thành ruột vào máuV. Sinh sảnIV. SINH SAÛN Caựch sinh saỷn cuỷa giun ủaỏt nhử theỏ naứo? 	- Giun ủaỏt lửụừng tớnh, khi sinh saỷn chuựng gheựp ủoõi.	- Trửựng ủửụùc thuù tinh phaựt trieồn trong keựn ủeồ thaứnh giun non.Hoùc sinh ủoùc ghi nhụự SGK trang 55Cụ theồ giun ủaỏt ủoỏi xửựng hai beõn, phaõn ủoỏt vaứ coự khoang cụ theồ chớnh thửực. Nhụứ sửù chun daừn cụ theồ keỏt hụùp vụựi caực voứng tụ maứ giun ủaỏt di chuyeồn ủửụùc. Giun ủaỏt coự cụ quan tieõu hoaự phaõn hoaự, hoõ haỏp qua da, coự heọ tuaàn hoaứn kớn vaứ heọ thaàn kinh kieồu chuoói haùch. Giun ủaỏt lửụừng tớnh, khi sinh saỷn chuựng gheựp ủoõi. Trửựng ủửụùc thuù tinh phaựt trieồn trong keựn ủeồ thaứnh giun non.KIEÅM TRA ẹAÙNH GIAÙCaõu hoỷi:1. Neõu ủaởc ủieồm, hỡnh daùng ngoaứi cuỷa giun ủaỏt thớch nghi vụựi loỏi soỏng chui ruực trong ủaỏt? Cụ theồ daứi , thuoõn 2 ủaàu , phaàn ủaàu coự thaứnh cụ phaựt trieồn , xung quanh moói ủoỏt coự voứng tụ ủeồ laứm choó dửùa khi chui ruực trong ủaỏt.2. Cụ theồ giun ủaỏt coự maứu phụựt hoàng, taùi sao?Cụ theồ giun ủaỏt coự maứu hoàng nhaùt vỡ coự nhieàu mao maùch daứy ủaởc treõn da giun coự taực duùng nhử laự phoồi (vỡ giun hoõ haỏp baống da.)Baứi taọp 1:ẹaởc ủieồm ủeồ phaõn bieọt giun ủaỏt vụựi giun troứn laứ:Choùn caõu ủuựnga) Coự khoang cụ theồ chớnh thửựcb) Coự khoang cụ theồ chửa chớnh thửựcc) Cụ theồ phaõn ủoỏt, oỏng tieõu hoaự phaõn hoaựd) Caỷ a vaứ c ủeàu ủuựng.XBaứi taọp 2:Noỏi coọt A vaứo coọt B sao cho phuứ hụùpA1. Heọ tuaàn hoaứn2. Heọ tieõu hoaự3. Heọ thaàn kinh4. Heọ hoõ haỏpBa) Mieọng, haàu, thửùc quaỷn dieàu, daù daứy, cụ, ruoọt, haọu moõn b) Dac) Maùch lửng, maùch buùng, maùch voứng vuứng haàud) Haùch naừo, voứng haàu, chuoói haùch thaàn kinh buùngẹaựp aựn : 1 c; 2 a; 3 d; 4 b ẹoùc muùc “Em coự bieỏt” Lụùi ớch cuỷa giun ủaỏt ủoỏi vụựi ủaỏt troàng troùt nhử theỏ naứo?- Laứm tụi, xoỏp ủaỏt, taùo ủieàu kieọn cho khoõng khớ thaỏm vaứo ủaỏt- Laứm taờng ủoọ maứu mụừ cho ủaỏt: do phaõn vaứ chaỏt baứi tieỏt ụỷ cụ theồ giun thaỷi raDaởn doứ: Hoùc baứi, trả lời cõu hỏi1,2,3 (SGK/55).- Caực nhoựm chuaồn bũ maóu vaọt, moói nhoựm 2 con giun ủaỏt (to)- Hoùc kyừ phaàn caỏu taùo trong cuỷa giun ủaỏt- Tieỏt sau caỷ lụựp lờn phoứng thửùc haứnh để thực hành.XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUí THẦY Cễ.Năm học : 2010-2011 Chỳc sức khỏe , may mắn và thành cụng ! 

File đính kèm:

  • pptBai 15 Giun dat.ppt