Bài giảng Sinh học 7 Tiết 47 - Bài 46: Thỏ

Câu 1: Trong tự nhiên Thỏ thường sống ở đâu?

Câu 2: Thời gian kiếm ăn của Thỏ? Thức ăn là gì và ăn bằng cách nào?

Câu 3: Thỏ có tập tính gì?

Câu 4. Nhiệt độ cơ thể của Thỏ có đặc điểm gì?

 

ppt25 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Tiết 47 - Bài 46: Thỏ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ MÔN SINH HỌC - LỚP 7 G.V : Cao Thị Bửu ThạchKiểm tra bài cũ: CÂU1. Nêu đặc điểm chung của lớp chim.CÂU2. Cho ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)I. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)Thỏ thường sống ở ven rừng, trong các bụi rậm.Kiếm ăn chủ yếu vào buổi chiều và ban đêm. Ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm.Tập tính đào hang, lẩn trốn kẻ thùThỏ là động vật hằng nhiệtCâu 2: Thời gian kiếm ăn của Thỏ? Thức ăn là gì và ăn bằng cách nào?Câu 1: Trong tự nhiên Thỏ thường sống ở đâu?Câu 3: Thỏ có tập tính gì?Câu 4. Nhiệt độ cơ thể của Thỏ có đặc điểm gì?Tại sao trong chăn nuôi người ta không làm chuồng thỏ bằng tre hay gỗ?Bằng những hiểu biết của em và kết hợp với thông tin sgk, hãy trả lời lần lượt các câu hỏi sau .10 Nghiên cứu hình 46.1 và thông tin mục I trong sách giáo khoa và hãy cho biết:- Hãy cho biết hình thức thụ tinh của thỏ? Thụ tinh trong- Phôi được phát triển ở đâu? Phôi được phát triển ở trong tử cung- Bộ phận nào giúp phôi trao đổi chất với cơ thể mẹ? Nhau thai, dây rốn.Hãy cho biết thời gian mang thai của thỏ?Trước khi đẻ, thỏ có tập tính gì?Thỏ mẹ mang thai trong 30 ngày. Trước khi đẻ, thỏ mẹ dùng miệng và nhổ lông ở ngực và xung quanh vú để lót ổ.- Thảo luận nhóm (2).Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh? Ưu điểm của sự thai sinhSù ph¸t triÓn ph«i kh«ng phô thuéc vµo l­îng no·n hoµng trong trøng. Ph«i ph¸t triÓn trong bông mÑ nªn an toµn vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn cho sù ph¸t triÓn.Con non ®­îc nu«i b»ng s÷a mÑ nªn kh«ng phô thuéc vµo nguån thøc ¨n ngoµi thiªn nhiªn.Đặc điểm sinh sản của thỏ có hiện tượng gì khác so với các Đ.V đã học? Thế nào là hiện tượng thai sinh?Hiện tượng thai sinh là hiện tượng đẻ con có nhau thai.I. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)Thỏ Kiếm ăn về buổi chiều và ban đêm, ăn cỏ, lá theo kiểu gặm nhấm.Có tập tính đào hang và lẩn trốn kẻ thù.Là động vật hằng nhiệtThai phát triển trong tử cung mẹ. Đẻ con có nhau thai (thai sinh), nuôi con bằng sữa mẹ.I. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån:1. Caáu taïo ngoaøiCẤU TẠO NGOÀI CỦA THỎMắtVành taiLông xúc giácChi sauChi trướcĐuôi Lông maoChú thích các bộ phận của cơ thể thỏ theo thứ tự các số trong hình.Dựa vào thông tin (mục 1. Cấu tạo ngoài - sgk), quan sát hình 46.2, 46.3 ,các em thảo luận nhóm (4) điền nội dung phù hợp vào bảng - SGK/150 (5 phút)Hình 46.2Boä phaän cô theåÑaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi Söï thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính laãn troán keû thuø Boä loâng Boä loâng (1)Chi (coù vuoát) Chi tröôùc (2)Chi sau (3)..Giaùc quan Muõi (4) vaø loâng xuùc giaùc (5).Tai (6)  vaønh tai (7)...........mao daøy, xoápngaéndaøi , khoeûthínhthínhGiöõ nhieät, che chởÑaøo hangBaät nhaûy xa  chaïy nhanhÑònh höôùng aâm thanh phaùt hieän sôùm keû thuø Thaêm doø thöùc aên vaø moâi tröôøng Nhaïy beùnCöû ñoäng ñöôïcMắt thỏ có đặc điểm như thế nào?Nêu ý nghĩa thích nghi của đặc điểm này. I. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån:1. Caáu taïo ngoaøiI. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån:1. Caáu taïo ngoaøi- Cô theå phuû loâng mao - Chi tröôùc ngắn --> ñaøo hang , chi sau daøi vaø khoeû --> nhaûy xa, chaïy nhanh - Muõi thính, coù ria (loâng xuùc giaùc nhaïy beùn) nhöng maét khoâng tinh , coù mi maét cöû ñoäng vaø coù loâng mi, - Tai thính, coù vaønh tai lớn, daøi vaø cöû ñoäng ñöôïc --> Thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính lẫn troán keû thuø. I. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån:1. Caáu taïo ngoaøi2. Di chuyeån:10  Đọc thông tin sgk, quan sát hình và cho biết:Thỏ di chuyển bằng cách nào? Bằng cách nhảy đồng thời bằng cả hai chi sau.I. Ñôøi soáng:LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ)II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån:1. Caáu taïo ngoaøi2. Di chuyeån: - Bằng cách nhảy đồng thời bằng cả hai chi sau. Hình 45.6.Caùch chaïy cuûa Thoû khi bò saên ñuoåi Ñöôøng chaïy cuûa Thoû Ñöôøng chaïy cuûa choù saên Quan sát tranh 46.5 và giải thích tại sao, con thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song một số trường hợp vẫn thoát khỏi nanh vuốt của thú ăn thịt? Khi bị rượt đuổi thỏ chạy theo hình chữ Z, còn thú ăn thịt chạy theo kiểu rượt đuổi nên dễ mất đà lao theo hướng khác, khi đó thỏ lẩn vào bụi rậm trốn thoát.Haõy choïn töø thích hôïp trong caùc töø vaø cuïm töø ñeå ñieàn vaøo choå troáng  Thoû laø ñoäng vaät  , aên coû, laù caây baèng caùch , hoaït ñoäng veà ñeâm. Ñeû con ( thai sinh ), nuoâi con baèng....................... Cô theå phuûCaáu taïo ngoaøi, caùc giaùc quan, chi vaø caùch thöùc di chuyeån cuûa thoû thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính hằng nhiệtgặm nhấmsữa mẹlông maolẩn trốn kẻ thùBài tập củng cố:Lông vũ(1)(2)(3)(4)(5)Hằng nhiệtgặm nhấmSữa mẹlông maolẫn trốn kẻ thù Vì sao Thoû hoang di chuyeån 74km/h nhanh hôn moät soá loaøi thuù aên thòt, nhöng ñoâi khi vaãn khoâng thoaùt khoûi caùc loaøi thuù treân? Vì thoû khoâng dai söùc, thuù aên thòt chaäm hôn nhöng dai söùc hôn. Neáu thoû cöù bò ñuoåi maø khoâng tìm ñöôïc nôi laån troán seõ ñuoái söùc  chaäm daàn neân bò thuù baétTRÒ CHƠI Ô CHỮl « n g v ò s ÷ a m Ñ x ó c g i ¸ c v ¸ c h h ô t n h a u t h a i i a st nh i¤ Ch÷123451. C¬ thÓ chim ®­îc bao phñ bëi mét líp............2.Thá non míi sinh ®­îc nu«i d­ìng b»ng g×?3. Thá cã mòi thÝnh l«ng...............nh¹y bÐn4.Tim cña th»n l»n kh¸c tim Õch lµ cã thªm bé phËn nµo?5. Bé phËn g¾n víi tö cung cña thá mÑ?12345CHïM CH×a Kho¸ hGồm 8 chữ cáiDặn dò: Học bài. Đọc phần “Em có biết”. Xem trước bài 47 “Cấu tạo trong của thỏ”. Xem lại cấu tạo bộ xương thằn lằn bóng đuôi dài. Làm bài tập 2* SGK trang151 vào vở.

File đính kèm:

  • pptLop thu co vu Tho.ppt