Bài giảng Sinh học 7 Tiết 21- Bài 20: Thực hành quan sát một số thân mềm

- Quan sát hinh 20.1, 2, 3 đối chiếu với mẫu vật, nhận biết tên các bộ phận và chú thích bằng số vào hinh.

Hình 20.1. Vỏ trên cơ thể ốc sên

1. Tua đầu; 2. Tua miệng; 3. Lỗ miệng;

4. Mắt; 5. Chân; 6. Lỗ Thở;

7. Vòng xoắn vỏ; 8. Đỉnh vỏ

Hình 20.2. Mặt trong vỏ ốc

1. Đỉnh vỏ; 2. Mặt trong vòng xoắn;

3. Vòng xoắn cuối; 4. Lớp xà cừ;

5. Lớp sừng (ở ngoài)

 

ppt16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Tiết 21- Bài 20: Thực hành quan sát một số thân mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SINH HỌC 7 Thứ 6 ngày 5 tháng 11 năm 2011Tiết 21- Bài 20:THỰC HÀNH QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN MỀMHình 20.1. Vỏ trên cơ thể ốc sên1. Tua đầu; 2. Tua miệng; 3. Lỗ miệng; 4. Mắt; 5. Chân; 6. Lỗ Thở; 7. Vòng xoắn vỏ; 8. Đỉnh vỏHình 20.2. Mặt trong vỏ ốc1. Đỉnh vỏ; 2. Mặt trong vòng xoắn;3. Vòng xoắn cuối; 4. Lớp xà cừ;5. Lớp sừng (ở ngoài)Hình 20.3. Mai mựcMai mực là vỏ đá vôi tiêu giảm1. Giai vỏ; 2 Vết các lớp đá vôiPhiÕu häc tËp - Quan s¸t hình 20.1, 2, 3 ®èi chiÕu víi mÉu vËt, nhËn biÕt tªn c¸c bé phËn vµ chó thÝch b»ng sè vµo hình.Hình 20.1. Vỏ trên cơ thể ốc sên1. Tua đầu; 2. Tua miệng; 3. Lỗ miệng; 4. Mắt; 5. Chân; 6. Lỗ Thở; 7. Vòng xoắn vỏ; 8. Đỉnh vỏHình 20.2. Mặt trong vỏ ốc1. Đỉnh vỏ; 2. Mặt trong vòng xoắn;3. Vòng xoắn cuối; 4. Lớp xà cừ;5. Lớp sừng (ở ngoài)Hình 20.3. Mai mựcMai mực là vỏ đá vôi tiêu giảm1. Giai vỏ; 2 Vết các lớp đá vôiPhiÕu häc tËp - Quan s¸t hình 20.1, 2, 3 ®èi chiÕu víi mÉu vËt, nhËn biÕt tªn c¸c bé phËn vµ chó thÝch b»ng sè vµo hình.783651242543112PhiÕu häc tËp - Quan s¸t hình 20.4, 5 ®èi chiÕu víi mÉu vËt, nhËn biÕt tªn c¸c bé phËn vµ chó thÝch b»ng sè vµo hình.Hình 20.4. Cấu tạo ngoài của trai sông1. Chân trai; 2. Lớp áo; 3. Tấm mang;4. Ống hút; 5. Ống thoát; 6. Vết bám cơ khép vỏ; 7. Cơ khép vỏ; 8. Vỏ traiHä vµ tªn: .Líp: 7B STT: Hình 20.5. Cấu tạo ngoài của mực1. Tua dài; 2. Tua ngắn; 3. Mắt; 4. Đầu; 5 Thân; 6. Vây bơi; 7. Giác bám786321544216573123456789H. 20.6. Ảnh chụp Cấu tạo trong của mực ÁoMangKhuy cài áo Tua dàiMiệngTua ngắnPhễu phụt nướcHậu mônTuyến sinh dục OÁcTraiMöïcSoá lôùp caáu taïo voûSoá chaân (hay tua)Soá maétCoù giaùc baùmCoù loâng treân tua (tấm) mieängDaï daøy, ruoät, gan, tuùi möïcBảng thu hoạchĐộng vật có đặc điểm tương ứngĐặc điểm cần quan sátBảng thu hoạchĐộng vật có đặc điểm tương ứngĐặc điểm cần quan sát OÁcTraiMöïcSoá lôùp caáu taïo voû331Soá chaân (hay tua)112+8Soá maét202Coù giaùc baùm00cóCoù loâng treân tua (tấm) mieäng0có0Daï daøy, ruoät, gan, tuùi möïccócócóHöôùng daãn veà nhaø - Tim hiÓu vai trß cña th©n mÒm . - KÎ b¶ng1,2 SGK tr.72 vµo vëHeát C¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em

File đính kèm:

  • ppttiet 21 bai 20.ppt
Bài giảng liên quan