Bài giảng Sinh học 7 Tiết 58- Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Câu 2: Hình thức sinh sản tiến hóa nhất là

• Đẻ con và nuôi con bằng sữa

• Thụ tinh ngoài, phát triển qua biến thái

• Có tập tính chăm sóc bảo vệ con non

• Cả A và C

 

ppt30 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 950 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Tiết 58- Bài 56: Cây phát sinh giới động vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔCÙNG TOÀN THỂ CÁC EM HỌC SINHĐẾN DỰ GIỜ LỚP 7A2MÔN: SINH HỌC Giáo viên: Đỗ Thị HườngKIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản B. Chỉ có sự tham gia của tế bào sinh dục đực.C. Chỉ có sự tham gia của tế bào sinh dục cái.D. Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái.Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.Lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sauKIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: Hình thức sinh sản tiến hóa nhất là Đẻ con và nuôi con bằng sữa Thụ tinh ngoài, phát triển qua biến thái Có tập tính chăm sóc bảo vệ con non Cả A và CLựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sauEm hãy kể tên các ngành động vật đã học. Động vật không có xương sống:Ngành Động vật nguyên sinhNgành Ruột khoangNgành Giun dẹpNgành Giun trònNgành Giun đốtNgành Thân mềmNgành Chân khớp Động vật có xương sống:Lớp CáLớp Lưỡng cưLớp Bò sátLớp ChimLớp ThúTiết 58- Bài 56Sơ đồ cây phát sinh giới động vật12CÂY PHÁT SINH GiỚI ĐỘNG VẬTI – Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật.VảyHóa thạch cá vây chân cổVây đuôiDi tích của nắp mangHóa thạch lưỡng cư cổĐuôi dàiLông vũVuốt sắcHàm có răng Hóa thach chim cổDi tích hóa thạch chim cổ được phục chếVảyHóa thạch cá vây chân cổVây đuôiDi tích của nắp mangVảyChi năm ngónVây đuôiVảynắp mangHóa thạch lưỡng cư cổĐặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ?Vây đuôiDi tích của nắp mangVảyChi năm ngónHóa thạch lưỡng cư cổLưỡng cư ngày nayChi năm ngónLưỡng cư ngày nayĐặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay?Di tích hoá thạch của các động vật cổ có nhiều đặc điểm giống các nhóm động vật ngày nay 3 ngón đều có vuốtHàm có rănglông vũcánhĐuôi dài với 23 đốt sống đuôiChim cæChi có vuốtĐuôi dài với nhiều đốt sốngLông vũcánhChim ngày naybò sát ngày nayChân có 3 ngón trước 1 ngón sau - Lưỡng cư có nguồn gốc từ cá vây chân cổ.- Chim có nguồn gốc từ bò sát cổ.Lưỡng cư ngày nayHóa thạch lưỡng cư cổHóa thạch cá vây chân cổLàm thế nào để biết các nhóm động vật có mối quan hệ với nhau?I – Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật.- Di tích hoá thạch của các động vật cổ có nhiều đặc điểm giống các nhóm động vật ngày nay- Những loài động vật được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng.Dựa vào di tích hóa thạch cho thấy các loài động vật có quan hệ họ hàng với nhauII. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTCây phát sinh giới động vật được hình thành dựa trên thuyết tiến hóa của Đacuyn (nhà bác học người Anh): Sinh vật do ảnh hưởng của điều kiện sống và chọn lọc tự nhiên mà có quá trình biến đổi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.Charlees Darwin (Dacuyn) (1809- 1882)II. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTSơ đồ cây phát sinh giới động vật12II. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTSơ đồ cây phát sinh giới động vật12THẢO LUẬN NHÓMHOÀN THÀNH PHIẾU HỌC TẬPII. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTSơ đồ cây phát sinh giới động vật12 Cây phát sinh giới động vật cho biết mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vậtCây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì? Nhóm có cùng nguồn gốc có vị trí gần nhau có quan hệ họ hàng gần với nhau hơn nhóm ở xa hay khác nguồn gốcMức độ quan hệ họ hàng được thể hiện trên cây phát sinh như thế nào? Vì kích thước của nhánh trên cây phát sinh càng lớn  số loài của nhóm động vật càng nhiềuTại sao khi quan sát cây phát sinh lại biết được số lượng loài của nhóm động vật nào đó?II. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Sơ đồ cây phát sinh giới động vậtHãy cho biết ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Ruột khoang hơn hay với ngành Giun đốt hơn?Ngành Thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành Chân khớp hơn vì có cùng một gốc chung và có vị trí gần nhau hơn.Hãy cho biết ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn hay với ngành Động vật có xương sống hơn? Ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành Thân mềm hơn vì chúng bắt nguồn từ những nhánh có cùng một gốc chung và có vị trí gần nhau hơn.Dơi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay với cá chép hơn?dơi có quan hệ gần với hươu sao hơn với cá chépvì dơi và hươu sao cùng thuộc lớp Thú.Sơ đồ cây phát sinh giới động vật12II. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTSơ đồ cây phát sinh giới động vật12II. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTÝ nghĩa của cây phát sinh giới động vật- Phản ánh mối quan hệ nguồn gốc, họ hàng của các ngành, các lớpđộng vật- Biết được số lượng loài của cácngành, các lớp động vật- Mức độ tiến hoá của các ngành, các lớp động vật từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạpCây phát sinh giới động vật phản ánhNguồn gốcVị trí tiến hóaSố lượng loàicủa các ngành, các lớp động vậtMối quan hệ họ hàngII. CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬTSơ đồ cây phát sinh giới động vật12Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài động vật có ích?Câu 1: Tổ tiên chung của các ngành động vật là:Ngành ruột khoangNgành động vật nguyên sinhNgành giun dẹpNgành động vật có xương sốngCỦNG CỐLựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sauCâu 2: Lớp chim có quan hệ họ hàng gần với:Lớp cáLớp lưỡng cưLớp bò sátNgành chân khớpCỦNG CỐLựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sauCâu 3: Cá voi có quan hệ gần với:KanguruCá chépThằn lằnẾch nháiCỦNG CỐLựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sauCâu 4: Cây phát sinh giới động vật không cho ta biết được:Số lượng loài của các ngành, các lớp động vật Mức độ quan hệ họ hàng của các ngành, các lớp động vật Mức độ tiến hóa của các ngành, các lớp động vật Số lượng cá thể của mỗi loài trong mỗi ngành, lớp động vật CỦNG CỐLựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sauBaøi 57: Ña daïng sinh hoïcDặn dòHọc bài cũ, trả lời một số câu hỏi cuối bài.Làm bài tập trong vở bài tậpĐọc “em có biết”Chuẩn bị bài mớiMoâi tröôøng ñôùi laïnhMoâi tröôøng hoang maïc ñôùi noùngNhöõng ñaëc ñieåm thích nghiGiaûi thích vai troø cuûa ñaëc ñieåm thích nghiNhöõng ñaëc ñieåm thích nghiGiaûi thích vai troø cuûa ñaëc ñieåm thích nghiCaáu taïoBoä loâng daøyCaáu taïoChaân daøiMôõ döôùi da daøyChaân cao, moùng roäng, ñeäm thòt daøyLoâng maøu traéng (muøa ñoâng)Böôùu môõ laïc ñaøMaøu loâng nhaït, gioáng maøu caùtTaäp tínhNguû trong muøa ñoâng hoaëc di cö traùnh reùtTaäp tínhMoãi böôùc nhaûy cao vaø xaHoaït ñoäng veà ban ngaøy trong muøa haïDi chuyeån baèng caùch quaêng thaânHoaït ñoäng vaøo ban ñeâmKhaû naêng ñi xaKhaû naêng nhòn khaùtChui ruùt vaøo saâu trong caùtBaûng: Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät ôû moâi tröôøng ñôùi laïnh vaø hoang maïc ñôùi noùng 

File đính kèm:

  • pptbai 56 cay phat sinh gioi dong vat.ppt