Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 32: Nguồn gốc sự sống (Bản đẹp)

Câu hỏi thảo luận 3 phút ( nhóm 2 HS cùng bàn)

Đối với các đại phân tử hữu cơ thì

- Loại Axit nuclêic nào xuất hiện trước?

- Sau khi hình thành, chúng tương tác với nhau hình thành nên những cơ chế nào?

ARN xuất hiện trước vì:

+ Có thể đóng vai trò như enzim trong quá trình tiến hóa đầu tiên

 + Có thể tự nhân đôi mà không cần đến enzim

 (cơ chế nhân đôi )

Như vậy: vật chất di truyền đầu tiên được chọn lọc tự nhiên là ARN sau đó mới là ADN

Các axit amin tạo liên kết yếu với các Nuclêôtit trên ARN  chuỗi polipeptit ngắn  Cơ chế dịch mã

 

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 32: Nguồn gốc sự sống (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 
Bài 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 
SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG 
Tieán hoùa hoùa hoïc 
Tieán hoùa tieàn sinh hoïc 
Tieán hoùa sinh hoïc 
Theo dõi đoạn Clip sau 
I. TIẾN HÓA HÓA HỌC 
Giai đoạn tiến hóa hóa học gồm những diễn biến nào ? 
 1. Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản tư ̀ chất vô cơ 
Đoạn clip vừa xem cho ta biết chất hữu cơ đơn giản được hình thành như thê ́ nào ? 
Hai nha ̀ khoa học là Oparin va ̀ Handan đa ̃ đưa ra gia ̉ thuyết vê ̀ việc hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản như thê ́ nào ? 
I. Tiến hóa hóa học 
C 2 N 2 
Các chất hữu cơ đơn giản đầu tiên được tạo thành 
Nước lạnh 
Điện cực 
Bình ngưng kết 
Lấy mẫu phân tích thành phần hóa học 
Hơi nước 
Thí nghiệm của Milơ và Urây 
1. Quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ 
2. Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tư ̉ hữu cơ 
Hình : sư ̣ kết hợp của các phân tư ̉ hữu cơ tạo nên các đại phân tư ̉ hữu cơ 
Fox va ̀ các cộng sư ̣ đa ̃ làm thê ́ nào đê ̉ chứng minh được các đại phân tư ̉ hữu cơ cũng được hình thành nhơ ̀ nguồn năng lượng tư ̣ nhiên ? 
Giai đoạn tiến hóa hóa học diễn ra như thê ́ nào ? 
Chất khi ́ (CH 4 , NH 3 , H 2 O, H 2, CO, C 2 N 2  ) 
Năng lượng 
( sét , tia tư ̉ ngoại ) 
Chất hữu cơ đơn giản 
( a.a , nu) 
Trùng phân 
Đại phân tư ̉ hữu cơ 
(Pr, axit nu) 
Trong điều kiện của Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ có thê ̉ được hình thành tư ̀ các chất vô cơ nữa không ? 
Không thê ̉ vì : 
 - Trái đất ngày nay khác hẳn với lúc nó mới hình thành ( nguồn năng lượng , không có O 2 ) 
- Nếu tạo ra các chất hữu cơ bằng con đường hóa học thì nó cũng bị oxi hóa hoặc bị các VSV phân hủy . 
Câu hỏi thảo luận 3 phút ( nhóm 2 HS cùng bàn ) 
Đối với các đại phân tư ̉ hữu cơ thi ̀ 
- Loại Axit nuclêic nào xuất hiện trước ? 
- Sau khi hình thành , chúng tương tác với nhau hình thành nên những cơ chê ́ nào ? 
- ARN xuất hiện trước vì: 
+ Có thê ̉ đóng vai trò như enzim trong quá trình tiến hóa đầu tiên 
 + Có thê ̉ tư ̣ nhân đôi mà không cần đến enzim 
 ( cơ chê ́ nhân đôi ) 
Như vậy : vật chất di truyền đầu tiên được chọn lọc tư ̣ nhiên là ARN sau đó mới là ADN 
- Các axit amin tạo liên kết yếu với các Nuclêôtit trên ARN  chuỗi polipeptit ngắn  Cơ chê ́ dịch mã 
Pr 
L 
L 
AN 
Pr 
KL + 
 Cacbonhyđrat 
 Lipit 
 Protein 
 Axit nucleic 
 Các chất hữu cơ phức tạp hòa tan trong nước đại dương 
II. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC 
Pr 
L 
Pr 
AN 
Pr 
KL + 
CH 4 C 2 N 2 CO 
NH 3 Hơi nước 
H 2 
Các sư ̣ kiện trong tiến hóa tiền sinh học 
Cacbonhyđrat 
Lipit 
Protein 
Axit nucleic 
Coâaxecva 
Maøng sinh chaát 
Enzim 
Töï nhân đôi 
Tê ́ bào sống đầu tiên 
CLTN 
Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học diễn ra như thê ́ nào ? 
Các đại phân tư ̉ 
 polipeptit , axit nucleic, saccarit , lipit 
C ác gio ̣ t nho ̉ (đư ợ c bao b ọ c b ở i màng) 
Các tê ́ bào sơ khai 
( Protobiont ) 
Hòa tan 
trong nước 
CLTN 
Hình : Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sư ̣ sống 
CỦNG CỐ 
1 . Phát biê ̉u nào sau đây là không đúng vê ̀ sự kiê ̣n xa ̉y ra trong giai đoa ̣n tiến hóa hóa ho ̣c  ? 
	A. Qua ́ trình hình thành các chất hư ̃u cơ bă ̀ ng con đườ ng hóa ho ̣c mới chỉ là giả thuyết, chưa đươ ̣c chứng minh bă ̀ ng thư ̣c nghiê ̣m 
	B. Co ́ sự tô ̉ng hơ ̣p các chất hư ̃u cơ từ chất vô cơ theo phương thức hóa ho ̣c 
	C. Do tác du ̣ng cu ̉a các nguô ̀n năng lươ ̣ng tự nhiên mà từ các chất vô cơ , hình thành nên như ̃ ng hơ ̣p chất hư ̃u cơ đơn gia ̉n rô ̀i đến phức ta ̣p 
	D. Trong bâ ̀u khí quyê ̉n nguyên thu ̉y cu ̉a vỏ Trái Đất chưa co ́ hoă ̣c rất ít Ôxi 
2. Giai đoa ̣n tiến hóa hóa ho ̣c từ các chất vô cơ đã hình thành nên các chất hư ̃u cơ đơn gia ̉n rô ̀i đến phức ta ̣p là nhờ 
	A. tác đô ̣ng cu ̉a các enzim và nhiê ̣t độ 
	B. tác đô ̣ng cu ̉a nguô ̀n năng lươ ̣ng tự nhiên 
	C. các cơn mưa kéo dài hàng ngàn năm 	 
	D. sự liên kết ngâ ̃u nhiên cu ̉a các chất hóa ho ̣c 
3. Thí nghiê ̣m cu ̉a Fox và cô ̣ng sự đã chứng minh 
	A. trong điê ̀u kiê ̣n khí quyê ̉n nguyên thuỷ đã có sự trùng phân các phân tử hư ̃u cơ đơn gia ̉̉n thành các đa ̣i phân tử hư ̃u cơ . 
	B. trong điê ̀u kiê ̣n khí quyê ̉n nguyên thuỷ, chất hoá ho ̣c đã đươ ̣c ta ̣o thành từ các chất vô cơ theo con đư ờng hoá ho ̣c . 
	C. có sự hình thành các tê ́ bào sống sơ khai từ các đa ̣i phân tử hư ̃u cơ . 
	D. sinh vâ ̣t đâ ̀u tiên đã đươ ̣c hình thành trong điê ̀u kiê ̣n trái đất nguyên thuỷ 
4. Bước quan tro ̣̣ng để để da ̣̣ng sống sa ̉n sinh ra như ̃ ng da ̣̣ng giống chúng , di truyê ̀n đă ̣c điê ̉m cu ̉a chúng cho thê ́ hệ sau là 
	A. sự hình thành các côaxecva 	 
	B. xự xuất hiê ̣n khả năng trao đô ̉i chất 
	C. sự xuất hiê ̣n cơ chê ́ tự sao chép 	 
	D. sự hình thành lớp màng 
5 . Sự sống đầu tiên xuất hiện trong môi trường 
	A. trong nước đại dương 
	B. khí quyển nguyên thủy. 
	C. trong lòng đất.	 
	D. trên đất liền. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_32_nguon_goc_su_song_ban_dep.ppt