Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 32: Nguồn gốc sự sống (Bản mới)

TIẾN HÓA SỰ SỐNG

Tiến hóa hóa học

Các chất

vô cơ

Các hợp chất

hữu cơ

Tiến hóa tiền sinh học

Các tế bào

Sơ khai

Những tế

bào sống

đầu tiên

Tiến hóa sinh học

Những tế

bào sống

đầu tiên

Các loài sinh sinh

vật ngày nay

 

ppt6 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 32: Nguồn gốc sự sống (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ÔN TẬP – KIỂM TRA 
BÀI 32 
BAØI 32 
NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 
TIẾN HÓA SỰ SỐNG 
Tiến hóa 1? 
Tiến hóa 2? 
Tiến hóa 3? 
Các chất 
4? 
6? 
Các tế bào 
5? 
7? 
Những tế 
bào sống 
đầu tiên 
8? 
KIỂM TRA 
Tiến hóa hóa học 
Tiến hóa tiền sinh học 
Tiến hóa sinh học 
Các chất 
vô cơ 
Các tế bào 
Sơ khai 
Các hợp chất 
hữu cơ 
Những tế 
bào sống 
đầu tiên 
Các loài sinh sinh 
vật ngày nay 
CH 4 
CO NH 3 
Hơi nước C 2 N 2 
CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ QUYỂN NGUYÊN THỦY 
? 
KIỂM TRA 
KHÍ QUYỂN TRÁI ĐẤT BIẾN ĐỔI 
1? 
L 
2? 
3? 
4? 
KL + 
Hyñroâcacbon : C ; H 
Saccarit : C ; H ; O 
A.amin 
Nu 
KIỂM TRA 
? 
? 
Axit nucleic 
Protein 
Pr 
AN 
Pr 
AN 
6? 
Hyñroâcacbon : C ; H 
Saccarit : C ; H ; O 
 A.amin Proâteâin 
Nu A. Nucleic 
1? 
2? 
3? 
4? 
5? 
KIỂM TRA 
Tiến hóa tiền sinh học 
Pr 
AN 
Pr 
AN 
Pr 
Màng sinh chất 
Enzim 
Tư ̣ nhân đôi 
Côaxecva 
CLTN 
Tê ́ bào sống đầu tiên 
CH 4 H 2 NH 3 H 2 O CO 
Ñöôøng ñôn , Axit amin , Nucleoâtit  
Caùc giai ñoaïn chính trong quaù trình phaùt sinh söï soáng 
Saccarit-Lipit 
Polipeptit 
Protein- Lipit 
Polinucleotit 
? 
? 
Virut 
Vi khuaån 
Thöïc vaät 
Ñoäng vaät 
CH 4 H 2 NH 3 H 2 O CO 
Tieán hoùa hoùa hoïc 
Tieán hoùa sinh hoïc 
Protein Axitnucleic 
Tieàn sinh vaät 
Tieán hoùa hoùa hoïc 
Tieán hoùa 
tieàn sinh hoïc 
Tieán hoùa sinh hoïc 
Tieán hoùa tieàn sinh hoïc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_32_nguon_goc_su_song_ban_moi.ppt