Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Tiết 31: Tiến hoá lớn

1,Khái niệm tiến hóa lớn:

 Là quá trình biến đổi trên quy mô lớn , trải qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.

2,Cơ sở nghiên cứu tiến hoá lớn:

- Nghiên cứu hoá thạch giúp ta tìm hiểu quá trình hình thành các loài cũng như các nhóm loài trong quá khứ.

 - Nghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơn vị phân loại : loài, chi, bộ,.giúp chúng ta có thể phát hoạ nên cây phát sinh chủng loại.

Từ sơ đồ ta có một số nhận xét

- 20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hoá từ một gốc chung. Được phân thành 8 chi  4 họ  2 bộ  1 lớp

 - Có một số loài từ khi sinh ra đến ngày nay hầu như không biến đổi.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Tiết 31: Tiến hoá lớn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SINH HỌC 12		 
BÀI 31 : Tiến hoá lớn 
TIẾN HOÁ LỚN 
I, Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
I-Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 
1,Khái niệm tiến hóa lớn: 
	 Là quá trình biến đổi trên quy mô lớn , trải qua hàng triệu n ă m làm xuất hiện các đơ n vị phân loại trên loài. 
2,C ơ sở nghiên cứu tiến hoá lớn: 
2 C ơ sở chính 
Nghiên cứu hoá thạch 
Nghiên cứu phân loại sinh giới 
I-Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 
1,Khái niệm tiến hóa lớn: 
2,C ơ sở nghiên cứu tiến hoá lớn: 
	- Nghiên cứu hoá thạch giúp ta tìm hiểu quá trình hình thành các loài cũng nh ư các nhóm loài trong quá khứ. 
	- Nghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơ n vị phân loại : loài, chi, bộ,...giúp chúng ta có thể phát hoạ nên cây phát sinh chủng loại. 
Hình 42.Sơ đồ phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại 
1 
Tiến 
Hoá 
nhỏ 
Tiến 
Hoá 
lớn 
1 
Loài hiên tại 
Họ 
Bộ I 
Bộ II 
Bộ 
Chi 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 1 7 
18 
19 
Thời gian địa 
chất 
Loài gốc A 
Lớp 
1 
 2 
 3 
4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Từ s ơ đồ ta có một số nhận xét 
 - 20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hoá từ một gốc chung. Đ ược phân thành 8 chi  4 họ  2 bộ  1 lớp 
 - Có một số loài từ khi sinh ra đến ngày nay hầu nh ư không biến đổi . 
Súp lơ 
Súp lơ xanh 
Cây mù tạc hoang dại 
Su hào 
Cải Bruxen 
Bắp cải 
Cải xoăn 
D¹ng gèc 
Dạng gốc 
I-Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 
1,Khái niệm tiến hóa lớn: 
2,C ơ sở nghiên cứu tiến hoá lớn: 
3,Cách thức phân loại các cấp tổ chức trên loài : 
	 Dựa trên ng ưyê n tắc các loài có chung đặc điểm tạo thành một chi , các chi có chung đặc đ iểm tạo thành một họ , các họ có chung đặc đ iểm tạo thành một bộ , ... 
I-Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 
1,Khái niệm tiến hóa lớn: 
2,C ơ sở nghiên cứu tiến hoá lớn: 
3,Cách thức phân loại các cấp tổ chức trên loài : 
4,Ý nghĩa : 
 	 Giúp xây dựng được cây phát sinh chủng loại từ đó giải thích được sự phát sinh và phát triển của sinh giới từ một tổ tiên chung và làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài. 
I-Tiến hoá lớn và vấn đề phân loại thế giới sống 
1,Khái niệm tiến hóa lớn: 
2,C ơ sở nghiên cứu tiến hoá lớn: 
3,Cách thức phân loại các cấp tổ chức trên loài : 
4,Ý nghĩa : 
5, Chiều h ướng tiến hoá: 
	- Ngày càng đ a dạng và phong phú. 
	- Tổ chức ngày càng cao. 
	- Thích nghi ngày càng hợp lý  đâ y là h ướng tiến hoá c ơ bản nhất. 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
1,Thí nghiệm ở tảo lục đơ n bào: 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
2,Thí nghiệm về các gen đ iều hoà quá trình phát triển phôi ở ruồi giấm : 
	Một số đột biến ở ruồi giấm làm đóng mở các gen nhầm thời đ iểm, nhầm vị trí có thể tạo nên những đặc đ iểm hình thái bất th ường nh ư ruồi bốn cánh, ruồi có chân mọc trên đầu thay vì ăn g ten,... 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
3,Nghiên cứu ở ng ười và tinh tinh : 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
3,Nghiên cứu ở ng ười và tinh tinh : 
Bộ nhiễm sắc thể của ng ười (H) và tinh tinh (C) 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
3,Nghiên cứu ở ng ười và tinh tinh : 
Gorilla 
II, Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hoá lớn 
3,Nghiên cứu ở ng ười và tinh tinh : 
TINH TINH 
NG ƯỜI 
Lồi cằm ở ng ười và tinh tinh 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1.Tiến hoá là quá trình ? 
	A.Hình thành loài mới. 
	B.Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể. 
	C.Hình thành các nhóm phân loại trên loài 
	D.Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, đư a đến sự hình thành loài mới. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
2,Trong các đơ n vị phân loại trên loài, họ nào đó được tạo nên bởi nhiều ...có chung những đặc đ iểm nhất định . 
	A.Chi. 
	B.Lớp. 
	C.Bộ.	 
	D.Nòi. 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
3,Chiều h ướng tiến hoá c ơ bản nhất của sinh giới là : 
	A.Tổ chức ngày càng cao. 
	B.Ngày càng đ a dạng. 
	C.Thích nghi ngày càng hợp lý.	 
	D.Ngày càng hoàn thiện. 
CÁM Ơ N CÁC BẠN VÀ CÁC THẦY CÔ GIÁO 
Ng ười trình bày : Hồ Tuấn Minh_12Tin 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_tiet_31_tien_hoa_lon.ppt