Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 13: Activities and the seasons

New words:

weather (n):

thêi tiÕt

summer (n):

mïa hÌ

winter (n):

mïa ®«ng

 

ppt21 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 933 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 13: Activities and the seasons, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phu Xuyen Secondary SchoolDICTIONARYENGLISH-VIETNAMESEClass 6A1Teacher: Nguyen Thuy NgaChecking - up Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.sports do you play?2. What do you do .. your free time?3. She is  aerobics at the moment.A. Which B. Who C. How D. What’sA. at B. in C. on D. about A. plays B. playing C. does D. doingABDActivities and the seasonsPeriod 79: A1, 2 The weather and seasonsunit 13I) New words: Unit 13: Lesson 1: A1, 2- weather (n):thêi tiÕt - summer (n):mïa hÌ- winter (n):mïa ®«ng- autumn (n) BE:mïa thu- fall (n) AE:- spring (n):mïa xu©nseason: mïawarm:Êm ¸pcool:m¸t mÎI) New words: Unit 13: Lesson 1: A1, 2- weather (n):thêi tiÕt- summer (n):mïa hÌ- winter (n):mïa ®«ng- spring (n):mïa xu©n- fall/autumn (n):mïa thu- warm (a):Êm ¸p- cool (a):m¸t- season (n):mïaActivities and the seasonsunit 13Period 79 A1, 2: The weather and seasonsI. New words* Checking new words: Matchingd- springc-winterb- summer *** Matching1)2)3)4)a- fallII. Listen and repeata)b)c)d)It is hot in the summer It is cold in the winterIt is w arm in the springIt is cool in the fallUnit 13 Period 79: A1, 2What’s the weather like in the summer ?It’s hotPeterThuûWhat’s the weather like in the summer ?It’s hot [in the summer].Ask about the weather  What’s the weather like in + season ? Answer  It’s Use: Dïng ®Ó hái vµ tr¶ lêi thêi tiÕt theo mïa + adjective (weather)Unit 13: Activities and the seasonsPeriod 79: A1, 2 The weather and seasons*/ Model sentencesUnit 13: Lesson 1: A1, 2III. Practice:1.Word cue drillAsk and answer the questions about the weather, using words givena) spring/ warm.b) summer/ hot.c) fall/ cool.d) winter/ cold.What’s the weather like in the spring? It’s warm.III. Practice: S2: It’s cold. 2. Picture drillAsk and answer the questions about the weather, using picturesS1: What’s the weather like in the winter?IV. Complete the dialogue:YouYour friendS1: .......................................in the summer?S2: .............hot ........................................ in the winter ?S1:.............cold ..........................................in...............?S2:.....................warm. ...........................................in..................?S1: .............coolIV. Complete the dialogue:YouYour friendS1: .......................................in the summer?S2: ..........hot ........................................ in the winterS1:..........cold ..........................................in...................?S2:..........warm. ...........................................in..................?S1: ..........coolWhat’s the weather likeWhat’s the weather likeWhat’s the weather likeWhat’s the weather likethe springthe fallIt’sIt’sIt’sIt’sHomeworkLearn the lesson by heart-D0 A1,2 P 108 in workbook Prepare A3,4 in textbooksee you againGoodbye.

File đính kèm:

  • pptTiet 75 Unit12 B12.ppt
Bài giảng liên quan