Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 5: The media

ocabulary

violent (adj)

cartoon (n)

journalism (n)

telegraph (n)

 

ppt18 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 5: The media, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o huyÖn TÂN CHÂUBài dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnhnhiÖt liÖt chµo mõngc¸c thÇy c« “Do you like music?” Nga asked me.- .2. “Where do you live?” he asked me.- .Form: S + asked + O + if/whether +S+ V (one tense back) + . Wh-Checking-upGamesprinted newspaperElectronic newspapermagazineThe Internettelephonetelevisionradiomobile phonePeriod 30: Lesson 2 : Speak + ListenUnit 5: The mediaSaturday, November 29th 2008I. Vocabulary:journalism (n)telegraph (n)documentary (n)violent (adj) major forcecartoon (n) phim hoạt hìnhlực lượng chínhnghề làm báophim tài liệumáy điện báo bạo lựcUnit 5: THE MEDIA Period 30: Lesson 2 : Speak + Listen1844Check: matchingjournalism (n)telegraph (n)documentary (n)violent (adj) major forcecartoon (n) phim hoạt hìnhlực lượng chínhnghề làm báophim tài liệu máy điện tín bạo lựcUnit 5: THE MEDIA Period 30: Lesson 2 : Speak + ListenII. SpeakLientrangDAILY TELEVISION GUIDE Thursday, Oct 16 VTV1VTV2VTV38.30 Folk Music9.15 Documentary: Dien Bien Phu Battle6.00 Football: Newcastle vs. Southampton10.00 Cartoon: Tom & Jerry13.00 Learning English through Songs11.30 Children’s Corner18.15 Literature & Art14.00 Health for Everyone15.15 Film: Being a Mother (Viet Nam)19.00 News15.30 Gardening: How to Plant Pear Trees 21.00 Songs I Love20.00 Safe Traffic News21.30 Wildlife World22.00 Sports: English Badminton21.30 Drama: Love and Life22.15 Weather Forecast23.30 English NewsIII. Listen:ChauChau’s fatherUnit 5 : The MediaLesson 2 : Speak + ListenEnglish9When?What happened?7th or 8th centuryThe first printed newspaper appeared in China.The telegraph was invented.early 20th centuryTwo new forms of news media appeared : Television became popular.mid- and late 1990s became a major force in journalism.(a) ..(b) .(c) ..(d) .....Unit 5 : The MediaLesson 2 : Speak + ListenEnglish9When?What happened?7th or 8th centuryThe first printed newspaper appeared in China.The telegraph was invented.early 20th centuryTwo new forms of news media appeared : Television became popular.mid- and late 1990s became a major force in journalism.(a) ..(b) .(c) ..(d) .....late 19th century Radio and newsreels1950sThe Internet?Consolidation1. Tag questionsForm: 1. S + V (+) , aux V+n't + S? 2. S + V (-) , aux V + S? - Yes, S + aux V/No, S + aux V + not.2. History of the mediaHome work+ Do exercise 3 in your workbook+ Prepare the part 5 (Read).LỚP 9A2 CẢM ƠN CÁC THÀY GIÁO, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HỌC NGOẠI NGỮ. CHÚC CÁC THÀY GIÁO,CÔ GIÁOMẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC!Goodbye!See you later!

File đính kèm:

  • pptspeak listen.ppt
Bài giảng liên quan