Ngoại khóa Tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên

1. Phần thi thứ nhất

Màn chào hỏi với chủ đề:

“Chúng tôi nói về chúng tôi”.

Luật chơi như sau: Các đội sẽ lần lượt ra sân khấu ( bằng hình thức sân khấu hóa ) để giới thiệu tên của đội, các thành viên của nhóm, giới thiệu lớp mình, những kết quả hoạt động, mong muốn của đội mình về kiến thức và kĩ năng về SKSS . Thời gian tối đa cho mỗi đội là 2 phút. Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm. Trong đó, điểm nội dung là 6, điểm nghệ thuật là 4. Nếu quá 30 giây, trừ 1 điểm nghệ thuật trình diễn.

1. Phần thi thứ hai

Giải ô chữ với chủ đề:

“Chuyện chúng mình nên biết”.

Luật chơi như sau: Các đội lựa chọn hàng ngang , sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi cho các đội giải đáp ô chữ, đội nào đưa ra tín hiệu sớm hơn sẽ được quyền trả lời. Giải đúng ô chữ theo hàng ngang được 1 điểm. Nếu đội nào giải được ô chữ theo hàng dọc khi các ô chữ hàng ngang chưa hiện đầy đủ sẽ được 3 điểm. Nếu đội nào giải được ô chữ theo hàng dọc khi các ô chữ hàng ngang đã hiện đầy đủ hoặc người DCT gợi ý sẽ được 2 điểm. Nếu bấm chuông trả lời ô chữ hàng dọc không chính xác sẽ mất quyền thi đấu ở phần thi này ( Thời gian cho phần này là 10 phút ).

 

pptx20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngoại khóa Tìm hiểu sức khỏe sinh sản vị thành niên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Dù ¸n vnm 7pg0003 
Së gd & ®t tØnh hßa b×nh 
 TRÖÔØNG THPT L¹C S¥N 
 thi vµ giao l­u 
T×m hiÓu søc kháe 
 sinh s¶n vÞ thµnh niªn 
L¹c S¬n ngµy 17-5-2010  
ChµO mõng quý vÞ ®¹i biÓu, thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em! 
1. phÇn thi thø nhÊt 
Màn chào hỏi với chủ đề: 
“Chúng tôi nói về chúng tôi”. 
Luật chơi như sau: Các đội sẽ lần lượt ra sân khấu ( bằng hình thức sân khấu hóa ) để giới thiệu tên của đội, các thành viên của nhóm, giới thiệu lớp mình, những kết quả hoạt động, mong muốn của đội mình về kiến thức và kĩ năng về SKSS. Thời gian tối đa cho mỗi đội là 2 phút. Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm. Trong đó, điểm nội dung là 6, điểm nghệ thuật là 4. Nếu quá 30 giây, trừ 1 điểm nghệ thuật trình diễn. 
STT 
Đội 
GK1 
GK2 
GK3 
Tổng điểm (Thư ký) 
1 
Hoa Tigôn 
25,5 
2 
Hoa häc trß 
29 
3 
Bằng lăng tím 
27 
kÕt qu¶ ®iÓm phÇn thi thø nhÊt 
2. phÇn thi thø hai 
Giải ô chữ với chủ đề: 
“Chuyện chúng mình nên biết”. 
Luật chơi như sau: Các đội lựa chọn hàng ngang , sau khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi cho các đội giải đáp ô chữ, đội nào đưa ra tín hiệu sớm hơn sẽ được quyền trả lời. Giải đúng ô chữ theo hàng ngang được 1 điểm. Nếu đội nào giải được ô chữ theo hàng dọc khi các ô chữ hàng ngang chưa hiện đầy đủ sẽ được 3 điểm. Nếu đội nào giải được ô chữ theo hàng dọc khi các ô chữ hàng ngang đã hiện đầy đủ hoặc người DCT gợi ý sẽ được 2 điểm. Nếu bấm chuông trả lời ô chữ hàng dọc không chính xác sẽ mất quyền thi đấu ở phần thi này ( Thời gian cho phần này là 10 phút ). 
1 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
2 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
3 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
4 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
5 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
6 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
7 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
8 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
9 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
10 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
11 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
GI¶I ¤ CH÷ 
GI¶I ¤ CH÷ 
V 
I 
£ 
N 
U 
è 
G 
N 
T 
R 
¸ 
N 
H 
T 
H 
A 
I 
t 
× 
n 
h 
d 
ô 
c 
t 
n 
a 
n 
µ 
o 
i 
a 
h 
t 
ô 
h 
t 
c 
ã 
h 
t 
a 
è 
i 
G 
n 
o 
i 
µ 
m 
ý 
u 
n 
a 
b 
c 
o 
a 
o 
u 
s 
b 
Ö 
n 
h 
l 
© 
n 
y 
h 
i 
Ô 
m 
q 
u 
a 
® 
­ 
n 
ê 
t 
g 
× 
n 
d 
h 
ô 
c 
¶ 
t 
h 
o 
« 
n 
t 
× 
h 
n 
b 
i 
¹ 
k 
n 
h 
c 
¸ 
i 
g 
í 
n 
h 
Ô 
i 
m 
h 
v 
i 
a 
d 
i 
s 
t 
× 
h 
n 
y 
n 
ª 
l 
u 
µ 
h 
n 
m 
¹ 
h 
k 
h 
n 
« 
g 
h 
q 
a 
u 
n 
Ö 
h 
× 
t 
n 
d 
ô 
c 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 11 
1 
V 
2 
× 
3 
T 
4 
H 
5 
A 
6 
N 
7 
H 
8 
N 
9 
I 
10 
ª 
11 
n 
GI¶I ¤ CH÷ hµng däc 
kÕt qu¶ ®iÓm sau 2phÇn thi 
STT 
Đội 
Tổng điểm (Thư ký) 
1 
Hoa Tigôn 
25,5 
2 
Hoa häc trß 
30 
3 
Bằng lăng tím 
30 
3. phÇn thi thø ba 
Ứng xử và giải quyết tình huống theo chủ đề: 
“Hãy giữ gìn cho nhau”. 
Luật chơi như sau: Từng đội bốc thăm tình huống do BGK chuẩn bị trước. Toàn đội thảo luận 30 giây, sau đó cử thành viên trả lời. Thời gian tối đa cho mỗi đội là 1 phút 30 giây. Điểm tối đa là 10, trong đó trả lời đúng được 7 điểm, hấp dẫn được 3 điểm. 
T×nh huèng 1: 
Mét b¹n n÷ sinh trung häc 16 tuæi ®· hái chÞ Thanh T©m: “ChÞ ¬i cã nªn yªu ë tuæi häc trß kh«ng? Mäi ng­êi nãi r»ng yªu lµ ¶nh h­ëng ®Õn chuyÖn häc tËp, em còng lo l¾ng vÒ ®iÒu ®ã l¾m nh­ng hiÖn t¹i em ®ang rÊt cã c¶m t×nh víi mét b¹n trai, em ®· dµnh t×nh c¶m cña m×nh cho ng­êi b¹n trai Êy vµ em còng nghÜ r»ng b¹n trai Êy còng cã c¶m t×nh víi em”. 
C©u hái th¶o luËn: 
- C¸c b¹n cã ý kiÕn nh­ thÕ nµo ®èi víi tr­êng hîp cña b¹n g¸i trªn? Cã thÓ yªu mµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn häc tËp vµ nh÷ng dù ®Þnh trong t­¬ng lai kh«ng? 
- C¸c b¹n khuyªn b¹n g¸i Êy nªn lµm nh­ thÕ nµo? 
- Theo c¸c b¹n th× cÇn cã nh÷ng øng xö nh­ thÕ nµo khi mét ng­êi b¹n kh¸c giíi cña m×nh muèn chuyÓn sang t×nh yªu mµ m×nh l¹i muèn gi÷ t×nh b¹n th«i vµ chØ ë møc t×nh b¹n th«i? 
T×nh huèng 3 
Thanh, mét c« g¸i xinh ®Ñp, 16 tuæi vµ ®· cã b¹n trai lµ ng­êi cïng xãm. Th¸ng tr­íc, trong mét lÇn ®i sinh ho¹t c©u l¹c bé ban ®ªm vÒ, Thanh vµ b¹n trai ®· lÐn dÉn nhau ra bê ®ª ngåi t×nh tù. Khung c¶nh v¾ng vÎ, l·ng m¹n, t×nh c¶m d¹t dµo, hai b¹n ®· ®i qu¸ ph¹m vi giíi h¹n cho phÐp. Th¸ng nµy Thanh thÊy m×nh bÞ mÊt kinh. Thanh ®· hèt ho¶ng nãi chuyÖn nµy víi Minh, b¹n g¸i th©n cña Thanh. Minh khuyªn Thanh nªn ®Õn tr¹m y tÕ ®Ó hái nh­ng Thanh c­¬ng quyÕt tõ chèi, Thanh sî gia ®×nh vµ mäi ng­êi trong xãm sÏ biÕt chuyÖn, Thanh muèn t×m mét n¬i kÝn ®¸o ®Ó gi¶i quyÕt. 
C©u hái th¶o luËn: 
- T×nh tr¹ng cña Thanh b©y giê lµ thÕ nµo? T¹i sao Thanh l¹i muèn ®i gi¶i quyÕt? 
Thanh vµ ng­êi b¹n trai cã hµnh ®éng nh­ vËy lµ ®óng hay sai? T¹i sao? 
- Trong tr­êng hîp nÕu em lµ Thanh b©y giê th× em sÏ lµm g×? Gi¶i thÝch t¹i sao? 
- NÕu em lµ Minh, b¹n th©n cña Thanh th× em sÏ lµm g× ®Ó gióp Thanh? 
- C¸c em h·y gióp Thanh t×m ra mét gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho t×nh tr¹ng hiÖn nay cña b¶n th©n b¹n Êy! 
T×nh huèng 5 
Kh¸nh Ngäc t©m sù: M×nh vµ b¹n trai Êy tuy cïng häc víi nhau ®· 2 n¨m nh­ng ch­a 1 lÇn nãi chuyÖn. B¹n Êy chØ nãi chuyÖn lÞch sù víi nh÷ng ng­êi b¹n Êy thÝch th«i, cßn víi nh÷ng ng­êi kh«ng thÝch th× b¹n Êy kh«ng ®­îc tÕ nhÞ cho l¾m. ChÝnh v× vËy mµ m×nh kh«ng gi¸m b¾t chuyÖn, sî r»ng m×nh sÏ bÞ “quª” M×nh ph¶i lµm sao ®Ó biÕt ®­îc t×nh c¶m cña b¹n Êy ®©y? V× m×nh thÝch b¹n Êy l¾m vµ n¨m nay tôi m×nh ®· häc líp 11 råi! 
C©u hái th¶o luËn: 
- Lµm sao ®Ó biÕt “ng­êi Êy” cã thÝch m×nh kh«ng? 
- “ H¾n” ta lµ ng­êi nh­ thÕ nµo? 
kÕt qu¶ ®iÓm sau 3 phÇn thi 
STT 
Đội 
GK1 
GK2 
GK3 
Tổng điểm 
( Thư ký ) 
1 
Hoa Tigôn 
49,5 
2 
Hoa häc trß 
59,5 
3 
Bằng lăng tím 
56,5 
4. phÇn thi thø t­ 
Phần thể hiện năng khiếu với chủ đề: 
 “ Điểm mạnh của chúng tôi ”. 
Luật chơi như sau: Mỗi đội cử một thành viên bốc thăm để xác định thứ tự chơi, cử một thành viên hát hoặc đọc một bài thơ có liên quan đến SKSS VTN ( tình bạn, tình yêu, tảo hôn, HIV/AIDS ) sau đó nêu tên bài hát và tác giả. Mỗi lượt chơi thời gian giành cho mỗi đội chuẩn bị là 45 giây, nếu đội nào hết thời gian quy định mà không tìm được bài hát, bài thơ, khán giả đếm từ 1 đến 10 mà vẫn không tìm được thì đội tiếp thep được chơi. 
 BGK cho điểm mỗi lượt chơi. Điểm tối đa là 5, trong đó điểm nội dung là 3 điểm, nghệ thuật là 2 điểm. 
kÕt qu¶ ®iÓm sau 4 phÇn thi 
STT 
Đội 
Tổng điểm 
( Thư ký ) 
XÕp lo¹i 
1 
Hoa Tigôn 
58,5 
3 
2 
Hoa häc trß 
73,5 
1 
3 
Bằng lăng tím 
66,5 
2 
Giao l­u tr¶ lêi, gi¶i ®¸p c©u hái, t×nh huèng cña häc sinh ®Æt ra 
 Dù ¸n vnm 7pg0003 
Së gd & ®t tØnh hßa b×nh 
 TRÖÔØNG THPT L¹C S¥N 
 Dù ¸n vnm 7pg0003 
Së gd & ®t tØnh hßa b×nh 
 TRÖÔØNG THPT L¹C S¥N 
VTN vµ dËy th× lµ kho¶ng thêi gian ®Ñp trong cuéc ®êi mçi con ng­êi vµ cã ¶nh h­ëng lín tíi t­¬ng lai cña mçi ng­êi. V× vËy, h·y b¶o vÖ vµ ch¨m sãc SKSS VTN. 
Th«ng ®iÖp 
Chúng mình hãy gi ữ tình bạn tốt nhé! 
H ãy đợi đến ngày cưới anh nhé 
Anh c ũng nghĩ thế 
Laáy choàng ôû tuoåi möôøi ba 
Ñeán naêm möôøi taùm em ñaø naêm con 

File đính kèm:

  • pptxngoai_khoa_tim_hieu_suc_khoe_sinh_san_vi_thanh_nien.pptx
Bài giảng liên quan