Tập đọc – Học thuộc lòng: Con chim chiền chiện

Ông sinh ngày 31 tháng 5 năm 1919, trong một gia đình nhà nho nghèo gốc nông dân dưới chân núi Mồng Gà, bên bờ sông Ngàn Sâu (nay là xã Ân Phú, huyện Vũ Quang), tỉnh Hà Tĩnh.

Huy Cận đã được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt I - năm 1996).

 

ppt12 trang | Chia sẻ: dung1611 | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập đọc – Học thuộc lòng: Con chim chiền chiện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ng­êi thùc hiÖn : ph¹m thÞ vÜnh vÒ dù giê ,th¨m líp 4 a H·y ®äc bµi : V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi vµ tr¶ líi c¸c c©u hái : SGK / 143 Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. KiÓm tra bµi cò TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. Con chim chiÒn chiÖn Huy CËn. TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. Con chim chiÒn chiÖn 1. §äc ®óng : T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc Huy CËn. long lanh , bèi rèi , trong veo , nãi bay vót , gieo tõng chuçi , chan chøa TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. Con chim chiÒn chiÖn Huy CËn. Qua bøc tranh b»ng th¬ cña nhµ th¬ Huy CËn em h×nh dung ra ®­îc ®iÒu g× ? Néi dung : Bài thơ vẽ nên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn , hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh cña cuéc sèng ấm no, hạnh phúc , gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời , yêu cuộc sống. TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. Con chim chiÒn chiÖn Huy CËn. LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi 1. §äc ®óng : long lanh , bèi rèi , trong veo , nãi bay vót , gieo tõng chuçi , Néi dung : Bài thơ vẽ nên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn , hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh cña cuéc sèng ấm no, hạnh phúc , gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời , yêu cuộc sống. 2. §äc diÔn c¶m : TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. Con chim chiÒn chiÖn Huy CËn. Con chim chiền chiện Bay vút , vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào. Cánh đập trời xanh Cao hoài , cao vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói. Chim ơi , chim nói Chuyện chi , chuyện chi ? Lòng vui bối rối Đời lên đến thì … TËp ®äc – Häc thuéc lßng : Thø t­ , ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2010. Con chim chiÒn chiÖn Huy CËn. LuyÖn ®äc T×m hiÓu bµi 1. §äc ®óng : long lanh , bèi rèi , trong veo , nãi Con chim chiền chiện Bay vút , vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào. Cánh đập trời xanh Cao hoài , cao vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói. Chim ơi , chim nói Chuyện chi , chuyện chi ? Lòng vui bối rối Đời lên đến thì … bay vót , gieo tõng chuçi , Néi dung : Bài thơ vẽ nên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn , hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh cña cuéc sèng ấm no, hạnh phúc , gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời , yêu cuộc sống. 1. TØ lÖ b¶n ®å cho biÕt mét ®¬n vÞ ®é dµi thu nhá trªn b¶n ®å øng víi ®é dµi thËt trªn mÆt ®Êt lµ bao nhiªu . 2 . Nèi « t­¬ng øng gi÷a ®é dµi “ thu nhá “trªn b¶n ®å tØ lÖ 1 : 1000 víi “®é dµi thËt “: §é dµi “thu nhá”: 1 mm 1 cm 1 dm §é dµi “ thËt “: 1000 cm 1000 mm 1000 dm 3. §¸p ¸n ®óng lµ : D. 1 km Ng­êi thùc hiÖn : ph¹m thÞ vÜnh Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 Tập đọc: Con chim chiền chiện Huy Cận Luyện đọc Tìm hiểu bài a. Đọc đúng. long lanh, sương chói, bụng sữa, chan chứa, làm xanh da trời. a. Từ ngữ: cao hoài, ngọt ngào cao vợi không biết mỏi lúa tròn bụng sữa b. Nội dung chính: Bài thơ vẽ nên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn, hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh ấm no, hạnh phúc gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời yêu cuộc sống. b. Đọc diễm cảm. Con chim chiền chiện Bay vút, vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào Cánh đập trời trời xanh Cao hoài, vời vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói Chim ơi chim nói Chuyện chi, chuyện chi ? Lòng vui bối rối. Đời lên đến thì … Con chim chiền chiện Bay vút, vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào Cánh đập trời trời xanh Cao hoài, vời vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói Chim ơi chim nói Chuyện chi, chuyện chi ? Lòng vui bối rối. Đời lên đến thì … Thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2010 Tập đọc: Con chim chiền chiện Huy Cận Luyện đọc Tìm hiểu bài a. Đọc đúng. long lanh, sương chói, bụng sữa, chan chứa, làm xanh da trời. a. Từ ngữ: cao hoài, ngọt ngào cao vợi không biết mỏi lúa tròn bụng sữa Néi dung : Bài thơ vẽ nên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn, hát ca giữa không gian cao rộng, trong khung cảnh thiên nhiên thanh bình là hình ảnh ấm no, hạnh phúc gieo trong lòng người đọc cảm giác thêm yêu đời yêu cuộc sống. b. Đọc diễm cảm. Con chim chiền chiện Bay vút, vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào Cánh đập trời xanh Cao hoài, cao vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói Chim ơi chim nói Chuyện chi, chuyện chi ? Lòng vui bối rối. Đời lên đến thì … Con chim chiền chiện Bay vút, vút cao Lòng đầy yêu mến Khúc hát ngọt ngào Cánh đập trời xanh Cao hoài, cao vợi Tiếng hót long lanh Như cành sương chói Chim ơi chim nói Chuyện chi, chuyện chi ? Lòng vui bối rối. Đời lên đến thì … 

File đính kèm:

  • pptcon chim chien chien.ppt
Bài giảng liên quan