Tiết 7 - Bài 7: Đặc điểm chung- vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh - Nguyễn Thị Bích Vân

Câu 1: Trùng kiết lị và trùng sốt rét có đặc điểm gì giống nhau về cấu tao và lối sống?

Trả lời: + Cấu tạo : Là cơ thể đơn bào , có kích thước hiển vi, không có cơ quan di chuyển, không có các phân bào.

+ Lối sống: Kí sinh ở thành ruột, phá hủy hồng cầu người để tồn tại và phát triển.

 

 

ppt29 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiết 7 - Bài 7: Đặc điểm chung- vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh - Nguyễn Thị Bích Vân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TUẤNSinh 7 Chào mừng thầy cô giáo và các em về dự giờ Gv: Nguyễn Thị Bích VânLớp 7 3 Kiểm tra bài cũCâu 1: Trùng kiết lị và trùng sốt rét có đặc điểm gì giống nhau về cấu tao và lối sống?Trả lời: + Cấu tạo : Là cơ thể đơn bào , có kích thước hiển vi, không có cơ quan di chuyển, không có các phân bào.+ Lối sống: Kí sinh ở thành ruột, phá hủy hồng cầu người để tồn tại và phát triển.Tiết 7 - BAØI 7   ÑAËC ÑIEÅM CHUNG- VAI TROØ THÖÏC TIEÃN  CUÛA ÑOÄNG VAÄT NGUYEÂN SINHBAØI 7 :ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ THÖÏC TIEÃN CUÛA VAÄT NGUYEÂN SINH I. ÑAËC ÑIEÅM CHUNGQuan sát tranh cho biết:Thảo luận nhóm bảng 1: (3’)TTĐại diện Kích thướcCấu tạoThức ănBộ phận di chuyểnHình thức sinh sảnHiển viLớn1 tế bàoNhiều tế bào1Trùng roi2Trùng biến hình 3Trùng giày4Trùng kiết lị5Trùng sốt rétxxVụn hữu cơRoiVô tínhxxVK, vụn hữu cơChân giảVô tínhxxVK, vụn hữu cơLông bơiVô tínhxxHồng cầuxChân giảVô tínhxHồng cầuKo cóVô tính Caâu 1. Ñoäng vaät nguyeân sinh soáng töï do coù nhöõng ñaëc ñieåm gì ?Ñaùp aùn. Ñoäng vaät nguyeân sinh soáng töï do coù ñaëc ñieåm:Kích thöôùc hieån vi vaø cô theå chæ coù 1 teá baøo.- Cô quan di chuyeån phaùt trieånHaàu heát dinh döôõng kieåu ñoäng vaät( dò döôõng)Sinh saûn voâ tính baèng caùch phaân ñoâi .Caâu 2. Ñoäng vaät nguyeân sinh soáng kyù sinh co ùnhöõng ñaëc ñieåm gì ?Ñaùp aùn. Ñoäng vaät nguyeân sinh soáng kyù sinh coù ñaëc ñieåm:-Kích thöôùc hieån vi vaø cô theå chæ coù 1 teá baøo.- Cô quan di chuyeån tieâu giaûm hay keùm phaùt trieånDinh döôõng kieåu ñoäng vaät (dò döôõng)- Sinh saûn voâ tính vôùi toác ñoä raát nhanh ( phaân ñoâi vaø phaân nhieàu) Caâu 3. Ñoäng vaät nguyeân sinh coù caùc ñaëc ñieåm gì chung ?Caâu 3. Ñoäng vaät nguyeân sinh coù caùc ñaëc ñieåm gì chung ?BAØI 7 :ÑAËC ÑIEÅM CHUNG VAØ VAI TROØ THÖÏC TIEÃN CUÛA VAÄT NGUYEÂN SINH I. ÑAËC ÑIEÅM CHUNG II. VAI TROØ THÖÏC TIEÃNQuan sát đoạn phim sau ĐVNS có vai trò gì trong ao nuôi cá của gia đình?Hình :Söï ña daïng phong phuù cuûa ñoäng vaät nguyeân sinh trong gioït nöôùc laáy töø reã beøo ôû ao nuoâi caùHình : Truøng loã soáng ôû bieånCác bệnh do động vật nguyên sinh gây raTrùng Amip (Naegleria Fowleri)Bệnh Amip ăn nãoBệnh sốt rétTrïng sèt rÐtBệnh kiết lỵTrùng Amip (Entamoeba histolytica)Bệnh ngủ li bìTrùng roi gây bệnh “ngủ li bì” phổ biến ở vùng xích đạo châu Phi. Vật chủ trung gian truyền bệnh là ruồi txe - txe. (Người bệnh ban đầu sốt nhẹ, sau đó kiệt sức và buồn ngủ, nếu không chữa thì sẽ chết dần trong một giấc ngủ mê mệt. Bệnh hoa liễuDo bị nhiễm loại trùng roi gây viêm nhiễm cổ tử cung ở nữ và tắc ống dẫn tinh của nam gây vô sinhGây bệnh tiêu chảy ở ĐV: chó, thỏ, gà…Bệnh cầu trùngBaûng 2. Vai troø thöïc tieãn cuûa ñoäng vaät nguyeân sinhVai troø thöïc tieãnTeân caùc ñaïi dieänLaøm thöùc aên cho ñoäng vaät nhoû, ñaëc bieät giaùp xaùc nhoûGaây beänh ôû ñoäng vaätGaây beänh ôû ngöôøiCoù yù nghóa veà maët ñòa chaátTruøng giaøy, Truøng bieán hình, Truøng roi Caàu truøngTruøng kieát lò, Truøng soát reùt, Truøng beänh nguûTruøng loã III. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNGBệnh do ĐVNS gây ra nguy hiểm cho người và ĐV vậy chúng ta sống ở môi trường hiện nay cần phải làm gì để hạn chế được bệnh?Cách phòng chốngTránh tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Cách phòng chốngLoại bỏ những nơi trú ẩn của muỗi như vệ sinh các đồ dùng đọng nước quanh nhà,mắc màn, diệt muỗiCách phòng chốngRửa tay khi ăn, rửa hoa quả rau sạch sẽ, ăn chín uống sôiCách phòng chốngVệ sinh nơi ở, phun thuốc diệt côn trùng, kiểm tra máu chặt chẽ ở người cho	III. BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNHTHẢO LUẬN NHÓM 4 VÀO BẢNG SAU:Tên ĐV gây bệnhNguyên nhân gây bệnhCách phòngTrùng kiết lịTrùng sốt rétTrùng roi gây ngủ li bìTrùng cầuDo không rửa tay sạch sẽ khi ăn, ăn thức ăn sốngRửa tay sạch sẽ khi ăn, không ăn thức ăn sống ăn chín uống sôiNgủ không mắc màn, vệ sinh còn bẩn, đọng nhiều nước ao tùNgủ mắc màn,vệ sinh cống rãnh, diệt muỗi anôphenDiệt ruồi xe xe,vệ sinh nơi ở, kiểm soát chặt chẽ người cho máuDo ruồi xe xe truyền bệnh Vệ sinh chuồng trạiMôi trường ô nhiễm	III. BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNHBaøi taäp1:Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau:Ñoäng vaät nguyeân sinh coù nhöõng ñaëc ñieåm:A- Cô theå coù caáu taïo phöùc taïp.B- Cô theå goàm moät teá baøo.C- Haàu heát sinh saûn voâ tính.D- Cô quan di chuyeån phaùt trieån.E- Toång hôïp ñöôïc chaát höõu cô nuoâi soáng cô theå.G- Soáng dò döôõng nhôø chaát höõu cô coù saün.Ñaùp aùn: B, C, G 2. Haõy keå teân moät soá ñoäng vaät nguyeân sinh gaây beänh ôû ngöôøi vaø caùch truyeàn beänh? Ñaùp aùn. Caùc ñoäng vaät nguyeân sinh gaây beänh cho ngöôøi:Truøng kieát lò, Truøng soát reùt, Truøng beänh nguû Caùch truyeàn beänh cuûa chuùng nhö sau:- Truøng kieát lò: Baøo xaùc chuùng qua con ñöôøng tieâu hoùavaø gaây beänh ôû ruoät ngöôøi.- Truøng soát reùt: Qua muoãi Anoâphen truyeàn vaøo maùu. - Truøng beänh nguû: Qua loaïi ruoài tseâ-tseâ ôû chaâu phi.Daën doø - Hoïc baøi, laøm baøi taäp 1,2,3 SGK - Ñoïc muïc “ Em coù bieát” - Keû baûng 1 ( coät 3 vaø 4 ) SGK vaøo vôû baøi taäpBAØI HOÏC CUÛA CHUÙNG TA ÑEÁN ÑAÂY LAØ KEÁT THUÙC. XIN CHAØO VAØ HEÏN GAËP LAÏI

File đính kèm:

  • pptSinh.ppt
Bài giảng liên quan