Trắc nghiệm Sinh học - Phần: Loài

Câu1 Tiêu chuẩn loài nào dưới đây được dùng để phân biệt hai loài gần gũi với nhau

A Tiêu chuẩn hình thái

B Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái

C Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh và di truyền

D Một hoặc một số tiêu chuẩn nói trên trùng theo từng trường hợp

Đáp Án D

Câu2 Tiêu chuẩn loài nào dưới đây thường được dùng để phân biệt đối với những loài khác xa nhau

A Tiêu chuẩn hình thái

B Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái

C Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh

D Tiêu chuẩn di truyền

Đáp Án A

 

doc4 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Sinh học - Phần: Loài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Câu1	Tiêu chuẩn loài nào dưới đây được dùng để phân biệt hai loài gần gũi với nhau
A	Tiêu chuẩn hình thái
B	Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái
C	Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh và di truyền
D	Một hoặc một số tiêu chuẩn nói trên trùng theo từng trường hợp
Đáp Án	D
Câu2	Tiêu chuẩn loài nào dưới đây thường được dùng để phân biệt đối với những loài khác xa nhau
A	Tiêu chuẩn hình thái
B	Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái
C	Tiêu chuẩn sinh lý- hoá sinh 
D	Tiêu chuẩn di truyền
Đáp Án	A
Câu3	Tiêu chuẩn phân biệt nào là tiêu chuẩn cần đặc biệt chú ý khi phân biệt giữa các loài động vật, thực vật bậc cao 
A	Tiêu chuẩn di truyền
B	Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh
C	Tiêu chuẩn hình thái
D	Tiêu chuẩn địa lý – sinh thái
Đáp Án	A
Câu4	Tiêu chuẩn phân biệt nào là quan trọng nhất để phân biệt giữa các loài vi khuẩn
A	Tiêu chuẩn di truyền
B	Tiêu chuẩn sinh lý
C	Tiêu chuẩn hoá sinh
D	Tiêu chuẩn hình thái
Đáp Án	C
Câu5	Ở các loài giao phối, loài là một nhóm..........(C: cá thể; Q: quần thể) có những..........(G: kiểu gen; T: tính trạng) chung về hình thái,sinh lý, có khu phân bố.........(X: xác định; K: không xác định; Y: xác định hoặc không xác định) trong đó các cá thể có khả năng giao phối với nhau và được cách li sinh sản với nhưng nhóm quần thể khác
A	C; G; X
B	C; T; Y
C	Q; T; K
D	Q; T; X
Đáp Án	D
Câu6	Trong tiêu chuẩn hình thái, hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi
A	Là sự đứt quãng về một tính trạng nào đó
B	Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định
C	Sự khác biệt về số lượng, hình thái của nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên đó
D	Mỗi loài cư trứ trên một khu phân bố phân riêng biệt
Đáp Án	A
Câu7	Trong tiêu chuẩn di truyền, hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi
A	Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định
B	Sự đứt quãng về một tính trạng nào đó
C	Sự khác biệt trong cấu trúc và đặc điểm sinh hoá của các phân tử protein
D	Sự khác biệt về số lượng, hình thái của các nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên đó dẫn đến sự cách li sinh sản
Đáp Án	D
Câu8	Trong tiêu chuẩn địa lý-sinh thái, hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi
A	Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định của mỗi loài
B	Mỗi loài cư trú trên một khu phân bố riêng biệt
C	Sự đứt quãng về một tính trạng nào đó
D	A và B đúng
Đáp Án	-D
Câu9	Trong tiêu chuẩn địa lý-hoá sinh, hai loài khác nhau sẽ được phân biệt bởi
A	Sự thích nghi với những điều kiện sống nhất định của mỗi loài
B	Sự khác biệt về số lượng, hình thái của các nhiễm sắc thể và cách phân bố của các gen trên đó 
C	Sự đứt quãng về một tính trạng nào đó
D	Sự khác biệt trong cấu trúc và đặc điểm sinh hoá của các phân tử protein
Đáp Án	D
Câu10	Việc phân biệt hai loài mao lương, một loài sống ở bãi cỏ ẩm có chồi nách, lá vươn dài bò trên mặt đất còn một loài sống ở bờ mương, bờ ao có lá hình bầu dục, ít răng cưa được dựa trên tiêu chuẩn nào dưới đây
A	Tiêu chuẩn di truyền
B	Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh
C	Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái
D	Tiêu chuẩn hình thái
Đáp Án	C
Câu11	Việc phân biệt hai loài khác nhau dựa trên khả năng giao phối, hoặc khả năng thụ tinh, khả năng phát ttriển của hợp tử là dựa trên tiêu chuẩn
A	Tiêu chuẩn địa lý- sinh thái
B	Tiêu chuẩn di truyền
C	Tiêu chuẩn sinh lý-hoá sinh
D	Tiêu chuẩn hình thái
Đáp Án	B
Câu12	Trong điều kiện tự nhiên dấu hiệu nào là quan trọng nhất để phân biệt loài
A	Cách li sinh sản
B	Cách li địa lý
C	Cách li sinh thái
D	Cách li di truyền
Đáp Án	A
Câu13	Ở các sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính sinh, tự phối khó xác đinh ranh giới giữa các loài thân thuộc do
A	Cấu trúc cơ thể đơn giản
B	Sự khác biệt về mặt di truyền giữa các loài thân thuộc không đáng kể
C	Giữa các cá thể không có quan hệ ràng buộc về mặt sinh sản
D	Các loài thường phân bố trên cùng một vùng địa lý –sinh thái
Đáp Án	C
Câu14	Cách li sinh sản đã dẫn đến một kết quả quan trọng là:
A	Từ cách li sinh sản đến cách li di truyền
B	Làm cho mỗi loài giao phối trở thành một tổ chức tự nhiên, có tính toàn vẹn
C	Từ cách li sinh sản dẫn đến cách li địa lí hoặc sinh thái
D	Tạo nên ranh giới sinh học giữa các loài
Đáp Án	B
Câu15	Đơn vị tổ chức cơ bản trong cấu trúc của loài trong thiên nhiên là
A	Nòi địa lý
B	Nòi sinh thái 
C	Nòi sinh học
D	Quần thể
Đáp Án	D
Câu16	Nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là:
A	Nòi địa lý
B	Nòi sinh thái
C	Nòi sinh học
D	Nòi kí sinh
Đáp Án	C
Câu 17	Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố.......(G: gián đoạn; L: liên tục; LG: gián đoạn hoặc liên tục) tạo thành các..........(N: nòi; T: thứ). Các cá thể thuộc các..........(N: nòi; T: thứ) khác nhau trong một loàil.............(C: có thể; K: không thể) giao phối với nhau.
A	GL; N; N; C
B	G; T; T; K
C	L; T; T; K
D	G; N; T; K
Đáp Án	A
Câu 18	Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành:
A	Quần xã
B	Các nhóm giao phối
C	Các nòi 
D	Các chi
Đáp Án	C
Câu 19	Phát biểu nào dưới đây là không đúng:
A	Nòi địa lý là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực đia lí xác định
B	Nòi sinh thái là nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái xác định
C	Trong cùng một khu vực địa lí có thể tồn tại nhiều nòi sinh thái
D	Hai nòi địa lý khác nhau có thể có khu phân bố trùng lên nhau toàn bộ hay một phần
Đáp Án	D
Câu 20	Theo quan niệm hiện đại, trong thiên nhiên loài tồn tại dưới dạng:
A	Một hệ thống quần thể
B	Quấn xã
C	Quần tụ
D	Các nòi
Đáp Án	A

File đính kèm:

  • docloai.doc