Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Bài 30, Tiết 35: Ôn tập: Động vật không xương sống

Các đại diện của động vật không xương sông

Các ngành

* Cơ thể hình trụ

* Nhiều tua miệng

* Thường có vách xương đá vôi

* Cơ thể hình chuồng

* Thuỳ miệng kéo dài

Có miệng

và khe

miệng

Nhiều

lông bơi

 

ppt17 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Bài 30, Tiết 35: Ôn tập: Động vật không xương sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tieát 35: OÂN TAÄP I/ TÍNH ÑA DAÏNG CUÛA ÑOÄNG VAÄT KHOÂNG XÖÔNG SOÁNG: Caùc ñaïi dieän cuûa ñoäng vaät khoâng xöông soángNgaønhÑaëc ñieåmNgaønhÑaëc ñieåmCaùc ngaønhÑaëc ñieåmÑaïi dieän:Coù roiCoù nhieàu haït dieäp luïcÑaïidieän:* Cô theå hình truï* Nhieàu tua mieäng* Thöôøng coù vaùch xöông ñaù voâiÑaïi dieän:* Cô theå deïp * Thöôøng hình laù hoaëc keùo daøiÑaïi dieän:Coù chaân giaûNhieàu khoâng baøoLuoân luoân bieán hìnhÑaïi dieän:* Cô theå hình chuoâng* Thuyø mieäng keùo daøiÑaïi dieän:* Cô theå hình oáng daøi thuoân 2 ñaàu* Tieát dieän ngang troønÑaïiCoù mieäng vaø khe mieängNhieàu loâng bôiÑaïi dieän:* Cô theå hình truï* Coù tua mieängÑaïi dieän:Cô theå phaân ñoát coù chaân beân hoaëc tieâu giaûmRuoät khoangÑV NSTruøng roiSaùn daâyhaûi quyøGiun ñuõasöùaTruøng giaøyTruøng bieán hìnhThuyû töùcCaùc ngaønh giunGiun ñaátNgaønhÑaëc ñieåmNgaønhÑaëc ñieåmÑaïi dieän:Voû ñaù voâi xoaén oácCoù chaân leûÑaïi dieän:Coù caû chaân bôi, chaân boøThôû baèng mangÑaïi dieän:Hai voû ñaù voâiCoù chaân leûÑaïi dieän:Coù 4 ñoâi chaânThôû baèng phoåi vaø oáng khíÑaïi dieän:Voû ñaù voâi tieâu giaûm hoaëc maátCô chaân phaùt trieån thaønh 8 hoaëc 10 tua mieängÑaïi dieän:Coù 3 ñoâi chaânThôû baèng oáng khíCoù caùnhThaân meàmToâmOác seânVeïmMöïcNheänBoï hungChaân khôùpII/ SÖÏ THÍCH NGHI CUÛA ÑOÄNG VAÄT KHOÂNG XÖÔNG SOÁNG: 	Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng soángSTTTeân ñoäng vaätMoâi tröôøng soángSöï thích nghiKieåu dinh döôõngKieåu di chuyeånKieåu hoâ haáp1234561Truøng giaøy2Söùa3Giun ñaát4Oác seân5Toâm 	Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng soángSTTTeân ñoäng vaätMoâi tröôøng soángSöï thích nghiKieåu dinh döôõngKieåu di chuyeånKieåu hoâ haáp1234561Truøng giaøyNöôùc baån(coáng..)Dò döôõngBôi baø¨ng loângKhuyeách taùn qua maøng cô theå2Söùa3Giun ñaát4Oác seân5Toâm 	Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng soángSTTTeân ñoäng vaätMoâi tröôøng soángSöï thích nghiKieåu dinh döôõngKieåu di chuyeånKieåu hoâ haáp1234561Truøng giaøyNöôùc baån(coáng..)Dò döôõngBôi baø¨ng loângKhuyeách taùn qua maøng cô theå2SöùaTrong nöôùc bieånDò döôõngBôi loäi töï doKhuyeách taùn qua da3Giun ñaát4Oác seân5Toâm 	Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng soángSTTTeân ñoäng vaätMoâi tröôøng soángSöï thích nghiKieåu dinh döôõngKieåu di chuyeånKieåu hoâ haáp1234561Truøng giaøyNöôùc baån(coáng..)Dò döôõngBôi baø¨ng loângKhuyeách taùn qua maøng cô theå2SöùaTrong nöôùc bieånDò döôõngBôi loäi töï doKhuyeách taùn qua da3Giun ñaátSoáng trong ñaátAên chaát muønÑaøo ñaát ñeå chuiKhuyeách taùn qua da4Oác seân5Toâm 	Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng soángSTTTeân ñoäng vaätMoâi tröôøng soángSöï thích nghiKieåu dinh döôõngKieåu di chuyeånKieåu hoâ haáp1234561Truøng giaøyNöôùc baån(coáng..)Dò döôõngBôi baø¨ng loângKhuyeách taùn qua maøng cô theå2SöùaTrong nöôùc bieånDò döôõngBôi loäi töï doKhuyeách taùn qua da3Giun ñaátSoáng trong ñaátAên chaát muønÑaøo ñaát ñeå chuiKhuyeách taùn qua da4Oác seânTreân caâyAên laù, choài ,cuõBoø baèng cô chaânThôû baèng phoåi5Toâm 	Söï thích nghi cuûa ñoäng vaät vôùi moâi tröôøng soángSTTTeân ñoäng vaätMoâi tröôøng soángSöï thích nghiKieåu dinh döôõngKieåu di chuyeånKieåu hoâ haáp1234561Truøng giaøyNöôùc baån(coáng..)Dò döôõngBôi baø¨ng loângKhuyeách taùn qua maøng cô theå2SöùaTrong nöôùc bieånDò döôõngBôi loäi töï doKhuyeách taùn qua da3Giun ñaátSoáng trong ñaátAên chaát muønÑaøo ñaát ñeå chuiKhuyeách taùn qua da4Oác seânTreân caâyAên laù, choài ,cuõBoø baèng cô chaânThôû baèng phoåi5ToâmÔû nöôùc 9 maën, ngoït)Aên thòt ñoäng vaät khaùcDi chuyeån baèng chaân bôi. Chaân boø vaø ñuoâiThôû baèng mangIII/TAÀM QUAN TROÏNG THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑOÄNG VAÄT KHOÂNG XÖÔNG SOÁNGSTTTaàm quan troïng thöïc tieãnTeân loaøi1Laøm thöïc phaåm2Coù giaù trò xuaát khaâuû3Ñöôïc nhaân nuoâi4Coù giaù trò dinh döôõng chöõa beänh5Laøm haïi cho cô theå ñoäng vaät vaø ngöôøi6Laøm haïi thöïc vaät Toâm, trai, ong, soø , möïc ...Maät ong,.. Toâm, möïc, ....Saùn daây, giun ñuõa, chaáy, raän ruoài, muoãiï, .Oác seân, saâu, caøo caøo, nheän ñoû.Toâm, cua, trai .Noái coät A vôùi coät B sao cho thích hôïp ?Ñaëc ñieåm Teân ngaønhÑaùp aùn1. Cô theå chæ laø 1 teá baøo nhöng thöïc hieän ñuû caùc chöùc naêng soáng cöû cô theå, kích thöôùc hieån vi. A. Ngaønh chaân khôùp 12. Cô theå ñoái xöùng toaû troøn coù 2 lôùp teá baøo mieäng coù tua coù teá baøo gai töï veä, hình truï hay hình duø B. Caùc ngaønh giun 23. Cô theå meàm , deït keùo daøi hay phaân ñoát C. Ngaønh ÑVNS34. Cô theå coù boä xöông ngoaøi baèng kitin coù phaàn phuï phaân ñoát.D. Ngaønh ruoät khoang 45. Cô theå meàm thöôøng khoâng phaân ñoát vaø coù voû ñaù voâi.E. Ngaønh thaân meàm5AEDCBChuaån bò baøi: OÂn taäp noäi dung kieán thöùc ñaõ hoïc. Hoïc phaàn toùm taét ghi nhôù ôû SGK trang 101.- Tieát sau kieåm tra hoïc kì.Caûm ôn quyù thaày coâ giaùo

File đính kèm:

  • pptOn tap phan IDong vat khong xuong song.ppt
Bài giảng liên quan