Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm (Bản chuẩn kiến thức)

Số nguyên âm:

Các số : 1, 2 , 3,

(đọc là âm 1,âm 2, âm 3, hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3, ) gọi là các

số nguyên âm.

Các ví dụ:

Ví dụ 1: chỉ nhiệt độ dưới 0°C.

Ví dụ 2: chỉ độ cao dưới mực nước biển.

Quy ước: Độ cao mực nước biển là 0m.

Số nguyên âm dùng để chỉ số tiền nợ.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm (Bản chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Kiểm tra bài cũ 
Thực hiện các phép tính sau : 
a) 2 + 5 
b) 2.5 
c) 5 – 2 
d) 2 – 5 
= 7 
= 10 
= 3 
= ? 
Chương II. SỐ NGUYÊN 
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
Tiết 41 
3 0 C có nghĩa là gì ? 
Vì sao ta cần đến số có dấu “-” đằng trước ? 
I. Các ví dụ 
1. Số nguyên âm : 
Các số : 1, 2 , 3, 
( đọc là âm 1,âm 2, âm 3, hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,) gọi là các 
_ 
_ 
_ 
số nguyên âm . 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
2. Các ví dụ : 
a) Số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0° C. 
I. Các ví dụ 
1. Số nguyên âm : 
Các số : 1, 2 , 3, 
( đọc là âm 1,âm 2, âm 3, hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3,) gọi là các 
_ 
_ 
_ 
số nguyên âm . 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
2. Các ví dụ 
a) Số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0° C. 
b) Số nguyên âm dùng để chỉ độ cao dưới mực nước biển . 
I. Các ví dụ 
1. Số nguyên âm : 
Các số : 1, 2 , 3, 
gọi là các 
_ 
_ 
_ 
số nguyên âm . 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
2. Các ví dụ: 
a) Ví dụ 1: chỉ nhiệt độ dưới 0°C. 
b) Ví dụ 2: chỉ độ cao dưới mực nước biển . 
c) Số nguyên âm dùng để chỉ số tiền nợ . 
Quy ước : Độ cao mực nước biển là 0m. 
Số nguyên âm dùng để: 
a) Để chỉ nhiệt độ dưới 0°C. 
Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20 °C. 
Nhiệt độ nước đá đang tan là 0 °C. 
Nhiệt độ dưới 0 0 C được viết với dấu “ – ” đằng trước . 
 Nhiệt độ 10 độ dưới 0°C được viết -10°C. 
( Đọc là âm mười độ C hoặc trừ mười độ C.) 
 0 
20 
40 
-40 
o C 
50 
30 
10 
-30 
-10 
-20 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
?1 : Đọc nhiệt độ các thành phố sau : 
Hồ Gươm 
Hà Nội : 18°C 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
Huế : 20°C 
Cổng Ngọ Môn 
Đà Lạt:19°C 
Hồ Than Thở 
TP. Hồ Chí Minh : 25°C 
Chợ Bến Thành 
Bắc Kinh : - 2°C 
Vạn Lý trường thành 
Mát-xcơ-va : - 7°C 
Điện Cremlin 
Tháp Eiffel 
Paris: 0°C 
New York: 2°C 
Tượng nữ thần tự do 
Möïc nöôùc bieån 0m 
 Độ cao trung bình thaáp hôn möïc nöôùc bieån ñöôïc vieát vôùi daáu “ - ” ñaèng tröôùc . 
Ñoä cao trung bình cuûa cao nguyeân Ñaéc Laéc laø 600m. 
600m 
Cao nguyeân Ñaéc Laéc 
b) Để chỉ độ cao dưới mực nước biển . 
 Ñeå ño ñoä cao thaáp ôû caùc ñòa ñieåm khaùc nhau treân traùi ñaát , ngöôøi ta laáy möïc nöôùc bieån laøm chuaån , nghóa laø qui öôùc ñoä cao cuûa möïc nöôùc bieån laø 0 meùt 
Theàm luïc ñòa 
- 65m 
-200m 
-3000m 
0 m 
 Ñoä cao trung bình cuûa theàm luïc ñòa Vieät Nam laø - 65m . 
Quy ước : Độ cao mực nước biển là 0m. 
0 m 
Vịnh Mariana cao – 11524m. 
Núi Phú Sĩ cao 3776m. 
Núi Phú Sĩ cao hơn 3776m so với mực nước biển . 
Vịnh Mariana thấp hơn 11524m 
so với mực nước biển . 
Fansipan cao 3143m. 
?2. Đọc độ cao các địa điểm sau : 
Đáy vịnh Cam Ranh cao –30m. 
c) Để chỉ số tiền nợ . 
Cậu còn nợ tớ 10000đ 
đấy nhé ! 
Vậy là mình có 
-10000đ. 
?3. Đọc và giải thích các câu sau 
a) Ông Bảy có – 150 000 đồng . 
b) Bà Năm có 200 000 đồng . 
c) Cô Ba có – 30 000 đồng . 
Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đồng . 
Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đồng . 
Nghĩa là : Cô Ba nợ 30 000 đồng . 
 Trục số 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 Tia số 
II. Trục số 
Chiều dương : 
Chiều âm : 
Điểm gốc 
t ừ trái sang phải . 
t ừ phải sang trái . 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
0 
I. Các ví dụ 
B 
A 
 Các điểm A, B, C, D ở trục số trên hình sau biểu diễn những số nào ? 
0 
3 
-5 
-6 
-2 
1 
5 
C 
D 
?4 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
II. Trục số 
Chiều dương : 
Chiều âm : 
Điểm gốc 
t ừ trái sang phải . 
t ừ phải sang trái . 
Tiết 41-Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
0 
I. Các ví dụ 
* Chú ý: 
3 2 1 0 –1 –2 -3 
Ta có thể vẽ trục số theo chiều dọc. 
Ô chữ may mắn 
TRÒ CHƠI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 Ñoïc nhieät ñoä ôû caùc nhieät keá sau : 
-2 
1 
3 
-5 
-4 
-3 
-1 
2 
4 
5 
0 
-2 
1 
3 
-5 
-4 
-3 
-1 
2 
4 
5 
0 
-2 
1 
3 
-5 
-4 
-3 
-1 
2 
4 
5 
0 
a) b) c) 
a) -3 0 C ( Tröø ba ñoä C hay aâm ba ñoä C) 
 b) -2 0 C (Tröø hai ñoä C hay aâm hai ñoä C) 
 c) 2 0 C (hai ñoä C) 
Ñaùp aùn 
1 
Trong hai nhiệt kế a và b nhiệt độ nào cao hơn ? 
-2 
1 
3 
-5 
-4 
-3 
-1 
2 
4 
5 
0 
-2 
1 
3 
-5 
-4 
-3 
-1 
2 
4 
5 
0 
a) 
b) 
Nhiệt độ ở nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ ở nhiệt kế a. 
Ñaùp aùn 
2 
Bạn có một món quà 
3 
Món quà của bạn là 1 tràng vỗ tay!!! 
Món quà của bạn là một gói kẹo!!! 
Món quà của bạn là chiếc hộp bí mật!!! 
Hãy chọn 1 hộp quà: 
Đỉnh núi Everest cao 8848m. 
4 
0 
B 
A 
C 
D 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
Bµi 2 : C¸c ® iÓm A,B,C,D ë trôc sè biÓu diÔn nh÷ng sè nµo? 
-4 
-2 
2 
6 
5 
Bài 3. Chọn đáp án đúng 
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số : 
A. 4 
B.-2 
C. 3 
D. -3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
P 
P 
Q 
R 
6 
Chương II. SỐ NGUYÊN 
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm 
Tiết 41 
3 0 C có nghĩa là gì ? 
Vì sao ta cần đến số có dấu “-” đằng trước ? 
3 0 C có nghĩa là 3 độ dưới 0 0 C. 
Tổng kết toàn bài 
Các số : 1; 2 ; 3. 
- 
- 
- 
 NGUYÊN ÂM. 
gọi là các số 
1. Các số nào được gọi là các số nguyên âm ? 
2.Trong thực tế người ta dùng số nguyên âm khi nào ? 
a) Để chỉ nhiệt độ dưới 0°C. 
b) Để chỉ độ cao dưới mực nước biển . 
c) Để chỉ số tiền nợ . 
Hướng dẫn về nhà 
1. Đọc Sách giáo khoa để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm . 
2. Tập vẽ thành thạo trục số. 
BTVN: 1; 2 ; 3; 4; 5-SGK (trang 68) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_6_chuong_2_bai_1_lam_quen_voi_so_nguye.ppt
Bài giảng liên quan