Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số - Lê Khắc Hùng

Ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1).

Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó.

CÂU SỐ 1

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên thì được một phân số bằng phân số đã cho đúng hay sai?

CÂU SỐ 2

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số - Lê Khắc Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
a 
Mçi ngµy ® Õn tr­êng lµ mét ngµy vui 
V× sù nghiÖp gi¸o dôc NÔNG CỐNG 
v× lîi Ých m­êi n¨m ph¶I trång c©y –v× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶I trång ng­êi 
Chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu m¹nh kháe - c¸c thÇy c« gi¸o ®¹t kÕt qu ¶ cao trong héi gi¶ng – c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái ! 
 TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : LÊ KHẮC HÙNG 
Ch­¬ng tr×nh ®­ îc viÕt trªn phÇn mÒn Microsoft PowerPoint 2003 . 
Ch­¬ng tr×nh Héi gi¶ng - TR ƯỜNG THCS TRUNG CH ÍNH 
B¾t ® Çu 
Sè Häc 6 
TiÕt 71 : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 
Chµo mõng c¸c thÇy gi¸o , c« gi¸o 
® Õn dù giê , th¨m líp 
TRƯỜNG THCS TRUNG CHÍNH 
THẦY GIÁO : LÊ KHẮC HÙNG 
1. Khi nào 
2. Tìm các số nguyên x; y biết : 
Tại sao có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành phân số có mẫu dương 
KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
TIẾT 71: 
 TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 
1. NHẬN XÉT 
1: 
Giải thích vì sao 
Vì (-1).(-6) = 2.3 
Vì (-4).(-2) = 8.1 
Vì 5.2 = (-10).(-1) 
Ta có nhận xét : 
.2 
.2 
:(-4) 
:(-4) 
2 : 
( sgk ) 
.(-3) 
.(-3) 
:(-5) 
:(-5) 
b) 
c) 
d) 
Cho bốn số ; ; ; hãy chọn số thích hợp trong bốn số đó rồi điền vào chỗ trống trong các đẳng thức dưới đây 
a) 
3 
Viết mỗi phân số sau thành một phân số bằng nó và có mẫu dương 
1. NHẬN XÉT 
2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ 
với 
:n 
:n 
với ƯC(a;b ) 
.m 
.m 
* Ta có thể viết một phân số bất kì có mẫu âm thành một phân số bằng nó có mẫu dương bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân số đó với (-1). 
* Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Sai (S) 
Đúng (Đ) 
Đẳng thức 
Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng : . 
KẾT QUẢ PHIẾU HỌC TẬP 
ĐI 
HỌC 
VỚI 
HÀNH 
ĐÔI 
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
HEÁT GIÔØ 
TRÒ CHƠI TOÁN HỌC 
ĐI 
HỌC 
VỚI 
HÀNH 
ĐÔI 
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên thì được một phân số bằng phân số đã cho đúng hay sai ? 
Sai 
Đúng 
x 
CÂU SỐ 1 
CÂU SỐ 2 
Điền số thích hợp vào ô trống : 
.3 
.3 
-3 
6 
CÂU SỐ 3 
Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho một ước chung của chúng thì được một phân số bằng phân số đã cho 
Sai 
Đúng 
Sai 
x 
CÂU SỐ 4 
Hai phân số sau bằng nhau là đúng hay sai ? 
Sai 
Đúng 
Sai 
x 
CÂU SỐ 5 
Mỗi phân số có vô số phân số bằng nó ? 
Sai 
Đúng 
Sai 
x 
CÂU SỐ 6 
 Cho hai phân số 
Tìm hai phân số có mẫu bằng 12 và lần lượt bằng hai phân số đã cho 
- Về nhà học bài . 
Làm các bài tập 4; 5; 6 trang 38 sách giáo khoa . 
 Chuẩn bị bài mới . 
H¦Íng dÉn häc ë nh µ 
CAÙM ÔN 
QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC 
EM HOÏC SINH ÑAÕ THAM 
GIA TIEÁT HOÏC ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_3_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt