Bài giảng Mĩ thuật 6: Ôn tập truyện dân gian

NỘI DUNG ÔN TẬP

 Các thể loại truyện dân gian

 Đặc điểm của truyện dân gian

* Truyền thuyết – Cổ tích

* Ngụ ngôn – Truyện cười

 

ppt42 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 6: Ôn tập truyện dân gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
OÂN TAÄPTRUYEÄN DAÂN GIANBÀI GiẢNG NỘI DUNG ÔN TẬP Các thể loại truyện dân gian Đặc điểm của truyện dân gian Truyền thuyết – Cổ tích Ngụ ngôn – Truyện cười 	 	 	 	Em ñaõ hoïc qua nhöõng theå loaïi truyeän daân gian naøo?I. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïc	Truyện truyền thuyết	Truyện cổ tích	Truyện ngụ ngôn Truyện cườiI. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïcHãy kể tên các truyện đã được học theo từng thể loạiI. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïcTruyền thuyếtCon roàng chaùu tieân Baùnh chöng baùnh giaày Sôn Tinh, Thuûy Tinh Thaùnh Gioùng Söï tích Hoà GöômCoå tíchSoï Döøa Thaïch Sanh Em beù thoâng minh Caây buùt thaàn Oâng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøngTruyeän nguï ngoân- Eách ngoài ñaùy gieángChaân, Tay, Tai, Maét, MieängTruyeän cöôøiTreo biểnLôïn cöôùi, aùo môùi.ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIANThể loạiVăn bảnNội dungNghệ thuậtMục đíchTruyền thuyếtCon rồng cháu tiênBánh chưng bánh giầyThánh GióngSơn Tinh Thủy TinhSự tích hồ GươmCổ tíchSọ DừaThạch SanhEm bé thông minhCây bút thầnÔng lão đánh cá và con cá vàngTựa đề của các câu chuyện có ý nghĩa như thế nào với nội dung của câu chuyện?Em hãy nhắc lại khái niệm của hai thể loại truyền thuyết và cổ tích?Là thể loại truyện dân gianKể về các nhân vật và sự kiện lịch sửCó nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảoThể hiện cách đánh giá nhận xét của nhân dân về các nhân vật và sự kiện được kể.I.1 Truyền thuyết:I. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïcI.2 Cổ tích:Là thể loại truyện dân gianKể về các kiểu nhân vật của thế giới cổ tíchCó nhiều chi tiết hoang đường kì ảoThể hiện niềm tin và mơ ước của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ácI. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïc Treân cô sôû cuûa khaùi nieäm em haõy so saùnh tìm ra ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa hai theå loaïi truyeàn thuyeát vaø coå tích?I. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïc Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïcLà thể loại truyện dân gianKể về các nhân vật và sự kiện lịch sửCó nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảoThể hiện cách đánh giá nhận xét của nhân dân về các nhân vật và sự kiện được kể.I.1 Truyền thuyết:I.2 Cổ tích:Là thể loại truyện dân gianKể về các kiểu nhân vật của thế giới cổ tíchCó nhiều chi tiết hoang đường kì ảoThể hiện niềm tin và mơ ước của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác Đều là thể loại dân gian- Có yếu tố tưởng tượng kì ảo đan  xen những chi tiết đời thườngGiỐNG NHAUKhác nhau: Theå hieän caùch ñaùnh giaù cuûa nhaân daân Theå hieän nieàm tin vaø öôùc mô cuûa nhaân daân Keå veà caùc nhaân vaät vaø söï kieän coù lieân quan ñeán lòch söû thôøi quaù khöù. Keå veà moät soá kieåu nhaân vaät quen thuoäc cuûa theá giôùi coå tích. Người kể người nghe tin là câu chuyện có thật Người kể người nghe tin là câu chuyện không có thậtTruyền thuyếtCổ tíchÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIANThể loạiVăn bảnNội dungTruyền thuyếtCon rồng cháu tiênBánh chưng bánh giầyThánh GióngSơn Tinh Thủy TinhSự tích hồ Gươm- Kể về nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứCổ tíchSọ DừaThạch SanhEm bé thông minhCây bút thầnÔng lão đánh cá và con cá vàngKể về nhân vật đời thường của thế giới cổ tích.1342Trong những bức tranh trên, bức tranh nào được xem là không cùng loại? Vì sao? Em hãy chứng minh văn bản trên thuộc thể loại truyền thuyết?I. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïc I. Caùc loaïi truyeän daân gian ñaõ hoïcLà thể loại truyện dân gian.Kể về nhân vật và sự kiện lịch sử: Vua Hùng thứ sáu, giặc Ân xâm lược nước taCó chi tiết hoang đường kì ảo: Sự ra đời kì lạ, vươn vai thành tráng sĩ, Gióng bay về trời Thể hiện mơ ước của nhân dân về hình ảnh người anh hùng đánh giặc cứu nước.Nghĩa nhân nấu một niêu cơmĐãi kẻ thua trận tiếng thơm muôn đờiBút thần đã sẵn trong tayCó thêm mưu kế giết bầy gian thamNhững bức tranh trên có điểm gì chung?II. Ñaëc ñieåm truyeän daân gianII. Đặc điểm truyện dân gianNgheä thuaät tieâu bieåu cuûa hai theå loaïi naøy laø gì?Taùc duïng?Nghệ thuật tưởng tượng: Nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút người đọc thông qua những chi tiết hoang đường và những hình tượng thần kì.II. Đặc điểm truyện dân gianTrong nhöõng hình töôïng thaàn kì treân, em thích nhaát laø hình töôïng naøo? Hình töôïng aáy coù yù nghóa nhö theá naøo?ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIANThể loạiVăn bảnNội dungNghệ thuậtMục đíchTruyền thuyếtCon rồng cháu tiênBánh chưng bánh giầyThánh GióngSơn Tinh Thủy TinhSự tích hồ Gươm- Kể về nhân vật và sự kiện lịch sử có liên quan đến thời quá khứTưởng tượngCổ tíchSọ DừaThạch SanhEm bé thông minhCây bút thầnÔng lão đánh cá và con cá vàngKể về các kiểu nhân vật quen thuộc của thế giới cổ tíchTưởng tượngVD	Tuïc truyeàn ñôøi Huøng Vöông thöù saùu, ôû laøng Gioùng coù hai vôï choàng oâng laõo VD	Huøng Vöông thöù möôøi taùm coù moät ngöôøi con gaùi teân laø Mò Nöông, ngöôøi ñeïp nhö hoa, tính neát hieàn dòu	Vaøo thôøi giaëc Minh ñaët aùch ñoâ hoä ôû nöôùc Nam, chuùng coi nhaân daân ta nhö coû raùc, laøm nhieàu ñieàu baïo ngöôïc, thieân haï caêm giaän chuùng ñeán taän xöông tuûyVD2	Ngaøy xöa, ôû quaän Cao Bình coù hai vôï choàng tuoåi giaø maø chöa coù conVD2	Ngaøy xöa, coù hai vôï choàng oâng laõo ñaùnh caù ôû vôùi nhau trong moät tuùp leàu naùt caïnh bôø bieånVD2	Ngaøy xöa coù oâng vua noï sai moät vieân quan ñi doø la khaép nöôùc tìm ngöôøi taøi gioûiVào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, ...Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu..- Hùng Vương thứ mười támII. Ñaëc ñieåm truyeän daân gianNgày xưa, ở quận Cao Bình..Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá..Ngày xưa, có một ông vua nọ sai một viên quan I.1 Truyền thuyết:Cổ tíchEm coù nhaän xeùt gì veà caùch thöùc môû ñaàu cuûa hai theå loaïi naøy?II. Ñaëc ñieåm truyeän daân gianTruyền thuyết : Mở đầu bằng cách đưa ra một thời gian nhất định Cổ tích: Mở đầu bằng cách đưa ra một quá khứ xa xôi123Em hãy xếp các bức tranh trên theo đúng trình tự câu truyệnTHẢO LUẬNEm có nhận xét gì về việc sắp xếp trình tự nội dung của truyện dân gian?Thường được kể theo thứ tự thời gian: Sự việc xảy ra trước kể trước, sự việc xảy ra sau kể sau, cuối cùng dẫn đến một kết thúc có ý nghĩa.ÔN TẬP TRUYỆN DÂN GIANThể loạiVăn bảnNội dungNghệ thuậtMục đíchTruyền thuyếtCon rồng cháu tiênBánh chưng bánh giầyThánh GióngSơn Tinh Thủy TinhSự tích hồ Gươm- Kể về nhân vật và sự kiện lịch sử có liên quan đến thời quá khứTưởng tượngThể hiện thái độ và cách đánh giá của nhândânCổ tíchSọ DừaThạch SanhEm bé thông minhCây bút thầnÔng lão đánh cá và con cá vàngKể về các kiểu nhân vật quen thuộc của thế giới cổ tíchTưởng tượngThể hiện niềm tin và ước mơ của nhân dân ta

File đính kèm:

  • ppton tap truyen gian gian nv6.ppt