Bài giảng Mỹ thuật 6 - Bài 14 Vẽ trang trí Trang trí đường diềm

 I : Quan sát , nhận xét.

1. Tìm hiểu lịch sử ra đời hình thức trang trí đường diềm:

2. Thế nào là đường diềm ?

Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài, trên đó có các họa tiết được sắp xếp lặp đi lặp lại, đều đặn và liên tục, giới hạn trong hai đường song song (thẳng, cong hoặc tròn).

 

ppt23 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Lượt xem: 941 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mỹ thuật 6 - Bài 14 Vẽ trang trí Trang trí đường diềm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TR­êng THCS vâ thÞ s¸uthÞ x· nghÜa lé - yªn b¸iGV : Lª §øc HanhNhiƯt liƯt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê, th¨m líp !KiĨm tra bµi cị. KiĨm tra ®å dïng cđa häc sinh : + GiÊy , , bĩt ch× , th­íc kỴ , mµu vÏ . + B¶ng vÏ .MÜ thuËt líp 6Bµi 14 VÏ trang trÝTrang trÝ ®­êng diỊmBµi 14 VÏ trang trÝ Trang trÝ ®­êng diỊmThực hiện : Lê Đức Hanh I : Quan s¸t , nhËn xÐt.1. T×m hiĨu lÞch sư ra ®êi h×nh thøc trang trÝ ®­êng diỊm: §­êng diỊm : Cã tõ rÊt l©u råi, xuÊt hiƯn vµo kho¶ng thêi k× Hïng V­¬ng. - Cã trªn mỈt trèng ®ång vµ ®å dïng sinh ho¹t b»ng ®ång, ngoµi ra ®Õn thêi k× phong kiÕn ®­êngdiỊm ®­ỵc sư dơng trong trang trÝ v¨n bia, ®×nh, chïa, cung ®iƯn...1 em h·y cho biÕt ®­êng diỊm xuÊt hiƯn ë n­íc ta tõ bao giê ?2. ThÕ nµo lµ ®­êng diỊm ?Đường diềm là hình thức trang trí kéo dài, trên đó có các họa tiết được sắp xếp lặp đi lặp lại, đều đặn và liên tục, giới hạn trong hai đường song song (thẳng, cong hoặc tròn).I : Quan s¸t, nhËn xÐt.I. Quan s¸t nhËn xÐt.3. T×m hiĨu t¸c dơng cđa ®­êng diỊm§­êng diỊm cã t¸c dơng g× ®èi víi ®êi sèng con ng­êi?Dïng ®Ĩ trang trÝ c¸c ®å dïng, vËt dơng , y phơc v¶i vãc, in Ên, néi ngo¹i thÊtỨng dụng:  Trong đời sống, đường diềm được sử dụng để trang trí nhiều đồ vật như: bát, đĩa, khăn, áo, mũ, giường , tủ 	 Từ xưa,các nghệ nhân đã biết dùng đường diềm vào trang trí mặt trống đồng và nhiều công trình kiến trúc như: đình, chùa, bia đáI : Quan s¸t, nhËn xÐt. I.Quan s¸t, nhËn xÐt: 4. T×m hiĨu c¸c c¸ch trang trÝ ®­êng diỊm ?C1 : Nh¾c l¹i : Là mét họa tiÕt hay mét nhãm họa tiÕt ®­ỵc vÏ lỈp ®i lỈp l¹i nhiỊu lÇn , cã thĨ ®¶o ng­ỵc theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh .Trong trang trÝ ®­êng diỊm th­êng vËn dơng nh÷ng c¸ch s¾p xÕp nµo ? C2 : Xen kÏ: .Lµ hai hay nhiỊu ho¹ tiÕt ®­ỵc vÏ xen kÏ víi nhau vµ lỈp ®i lỈp l¹i .I. Quan s¸t, nhËn xÐt.5. T×m hiĨu c¸ch sư dơng mµu s¾c trong trang trÝ ®­êng diỊmTrong trang trÝ ®­êng diỊm c¸c m¶ng ho¹ tiÕt gièng nhau th× ®­ỵc t« nh­ thÕ nµo? C¸c ho¹ tiÕt gièng nhau t« cïng 1 mµu§­êng diỊm nªn trang trÝ nhiỊu mµu hay nªn trang trÝ Ýt mµu ?§­êng diỊm nªn trang trÝ mµus¾c nhĐ nhµng , nªn vÏ tõ 4 – 5 mµu I. Quan s¸t nhËn xÐt.5. T×m hiĨu c¸ch sư dơng mµu s¾c trong trang trÝ ®­êng diỊmS¾c ®é nỊn, s¾c ®é cđa c¸c ho¹ tiÕt khi ®Ỉt c¹nh nhau chĩng cã sù t­¬ng ph¶n nh­ thÕ nµo? NỊn ®Ëm ho¹ tiÕt c¸nh sao nh¹tC¸nh hoa nhá nh¹t, c¸nh hoa to võa, h×nh vu«ng ®Ëm . H×nh bÇu dơc võa c¸nh sao nh¹t NỊn ®Ëm th× ho¹ tiÕt s¸ng (nh¹t),trong cïng mét ho¹ tiÕt nÕu cã nhiỊu m¶ng th× cÇn cã m¶ng ®Ëm ®Ỉt c¹nh m¶ng nh¹t, m¶ng võa. I : Quan s¸t nhËn xÐt.NÕu ho¹ tiÕt mµu s¸ng th× nỊn ..? .NÕu ho¹ tiÕt mµu ®Ëm th× nỊn . ?Đường diềm 1: dùng màu lạnh là chủ đạo .Đường diềm 2: dùng màu sắc hài hòa. §­êng diỊm 1 , 2 sư dơng gam mµu g× ?12I : Quan s¸t, nhËn xÐt.I : Quan s¸t, nhËn xÐt.- Hãy cho biết nên vẽ màu theo đường diềm nào ? 12II CÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN: 1/. Kẻ hai đường thẳng song song:2/. Chia khoảng để vẽ họa tiết nhắc lại hoặc xen kẽ 3/. Vẽ ph¸c các mảng hình vµ chØnh h×nh vÏ chi tiÕt : 4/. VÏ mµu :II CÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN : 1/. Kẻ hai đường thẳng song song:2/. Chia khoảng để vẽ họa tiết nhắc lại hoặc xen kẽ :Chia khoảng đều nhauChia khoảng to, nhỏ xen kẽIICÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN: 3/. Vẽ phác các mảng hình và chỉnh hình vẽ chi tiết :II CÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN : 4/Vẽ màu :IICÁCH TRANG TRÍ MỘT ĐƯỜNG DIỀM ĐƠN GIẢN: BÀI TẬP : 1. Yêu cầu: - Trang trí một đường diềm có kích thước: 20cm x 8cm.- Họa tiết: tự chọn ; - Màu sắc : 4 màu2. Hướng dẫn:- Có thể chia 4, 5 mảng ; mỗi mảng là hình chữ nhật. - Hoặc có thể chia mảng to, nhỏ xen kẽ (mảng hình chữ nhật, hình vuông xen kẽ).28288III  THỰC HÀNH :Các hoạ tiết tham khảo :IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶:  * C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ :a) Bè cơc ho¹ tiÕt chÝnh , ho¹ tiÕt phơ (s¾p xÕp ) cã tØ lƯ hµi hoµ, c©n ®èi, c¸ch ®Ịu nhau .b) Ho¹ tiÕt chÝnh, ho¹ tiÕt phơ ®Đp cã tÝnh c¸ch ®iƯu cao. c) Mµu s¾c ®Đp cã sù t­¬ng ph¶n ®Ëm víi nh¹t hoỈc nãng víi l¹nh , nỊn ®Ëm lµm nỉi mµu cđa ho¹ tiÕt chÝnh . Dùa vµo c¸c tiªu chÝ trªn em h·y nhËn xÐt vỊ bµi vÏ cđa b¹n ?*DỈn dß : - VỊ nhµ hoµn thµnh tiÕp bµi bµi vÏ. - §äc vµ xem tr­íc bµi 15 .Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptbai 14 lop 6 trang tri duong diem thi giao vien day gioi cap thi.ppt