Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (Bản đẹp)

Trong 2 số nguyên khác nhau có 1 số nhỏ hơn số kia.

Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b được kí hiệu là: a < b (cũng nói b lớn hơn a, kí hiệu b > a).

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Chú ý: Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó, ta cũng nói a là số liền trước của b.

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

 

ppt33 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TIếT 42 
thứ tự trong tập hợp các số nguyên 
Kiểm tra bài cũ 
Tập hợp Z các số nguyên gồm các số nào ? 
 Viết tập hợp Z các số nguyên ? 
Kiểm tra bài cũ 
2) Đ iền các từ : bên phải , bên trái , lớn hơn , nhỏ hơn hoặc các dấu : “>” , “<” vào chỗ trống dưới đây cho đ úng : 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0 
Trên tia số nằm ngang , chiều mũi tên ở tia số đi từ trái sang phải : 
a. Đ iểm 2 nằm .. đ iểm 4, nên 2 ............. 4 
và viết : 2 ... 4; 
b. Đ iểm 5 nằm .đ iểm 3, nên 5.3 
và viết 5 3; 
c. Đ iểm 0 nằm ....đ iểm 2, nên 0 ............. 2 
và viết 0 .....2. 
bên trái 
nhỏ hơn 
< 
bên phải 
lớn hơn 
< 
bên trái 
nhỏ hơn 
< 
TIếT 42 
thứ tự trong tập hợp các số nguyên 
tiết 42: thứ tự trong tập hợp các số nguyên 
1. so sánh hai số nguyên 
* Trong 2 số nguyên khác nhau có 1 số nhỏ hơn số kia . 
Số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b đư ợc kí hiệu là: a a). 
* Khi biểu diễn trên trục số ( nằm ngang ), đ iểm a nằm bên trái đ iểm b th ì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. 
a. Vị trí hai số nguyên trên trục số ( nằm ngang ): 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
a. Đ iểm -5 nằm .. đ iểm -3, nên -5.............. -3 
và viết : -5. .-3; 
b. Đ iểm 2 nằm ..đ iểm -3, nên 2 ..... -3 
và viết 2-3; 
c. Đ iểm -2 nằm .......đ iểm 0, nên -2............ 0 
và viết -2.....0. 
bên trái 
nhỏ hơn 
< 
bên trái 
nhỏ hơn 
< 
bên phải 
lớn hơn 
< 
 Xem trục số nằm ngang ( hình 42). Đ iền các từ : bên phải , bên trái , lớn hơn , nhỏ hơn hoặc các dấu “>”, “<” vào chỗ trống dưới đây cho đ úng : 
?1 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
1 
2 
3 
4 
5 
Hình 42 
0 
Bài tập 
Tìm trên trục số những số thích hợp đ iền vào chỗ trống : 
1. Số liền sau của 3 là: ... , số liền trước của 4 là: . 
4 
2. Số liền sau của 0 là: ... , số liền trước của 1 là:  
3. Số liền sau của - 4 là: ... , số liền trước của - 3 là:  
1 
-3 
 ( vì 3 < 4 và không có số nguyên nào nằm giữa 3 và 4) 
3 
0 
- 4 
c . Chú ý : Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b ( lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đ ó , ta cũng nói a là số liền trước của b. 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
-7 
6 
7 
 ( vì 0 < 1 và không có số nguyên nào nằm giữa 0 và 1) 
 ( vì - 4 < - 3 và không có số nguyên nào nằm giữa - 4 và - 3) 
Bài tập ÁP DỤNG 
Đ iền số nguyên thích hợp vào chỗ trống : 
a) Số liền trước của - 2 là: ..... 
b) Số liền sau của - 2 là: .... 
c) ............ ; - 2; ........... là 3 số nguyên liên tiếp . 
- 1 
- 3 
- 3 
- 1 
?2 
So sánh : 
 b. Nhận xét : 
 Mọi số nguyên dương đ ều lớn hơn số 0. 
 Mọi số nguyên âm đ ều nhỏ hơn số 0. 
Mọi số nguyên âm đ ều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào . 
a. 2 và 7 
b. - 2 và - 7 
c. - 4 và 2 
d. - 6 và 0 
e. 4 và - 2 
g. 0 và 3 
a. 2 < 7 
b. - 2 > - 7 
c. - 4 < 2 
d. - 6 < 0 
e. 4 > - 2 
g. 0 < 3 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
-7 
6 
7 
 Số nào lớn hơn : - 10 hay +1 ? 
+1 > - 10 (vì mọi số nguyên dương đ ều lớn hơn bất kì số nguyên âm nào ) 
Bài tập 
Bài 11 (SGK – Tr 73) 
< 
> 
= 
? 
3 5 
- 3 - 5 
4 - 6 
10 - 10 
< 
> 
> 
> 
Bài tập 
Bài 12 (SGK – Tr 73) 
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 
2; -17; 5; 1; -2; 0 
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 
 -101; 15; 0; 7; -8; 2001 
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 
-17 < - 2 < 0 < 1 < 2 < 5 
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 
2001 > 15 > 7 > 0 > -8 > -101 
Giải 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
1 
2 
3 
4 
5 
0 
-7 
6 
7 
Bài tập 
Bài 13a (SGK – Tr 73) 
Tìm x  Z, biết : a) - 5 < x < 0 
Giải 
Các điểm nguyên x thoả mãn: - 5 < x < 0 sẽ nằm bên phải điểm -5 và nằm bên trái điểm 0. 
Vậy x  {-4; -3; -2; -1} 
TIếT 43 
thứ tự trong tập hợp các số nguyên 
2. Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên 
3 (đơn vị ) 
3 (đơn vị ) 
Khoảng cách từ đ iểm - 3 và đ iểm 3 đ ến đ iểm 0 là 3 (đơn vị ) ta nói gi á trị tuyệt đ ối của - 3 và 3 là 3. 
a. Khái niệm : Khoảng cách từ đ iểm a đ ến đ iểm 0 trên trục số là gi á trị tuyệt đ ối của số nguyên a. 
Gi á trị tuyệt đ ối của số nguyên a kí hiệu là: a 
-6 
-5 
-4 
-3 
-2 
-1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0 
Ví dụ : 
3 = 3; 
 - 3 = 3 
Trên trục số (h.43): 
?4 
Tỡm giỏ trị tuyệt đối của mỗi số sau : 
1; -1; -5; 5; -3; 2 
| 1 | = 1 
| -1 | = 1 
| -5 | = 5 
| 5 | = 5 
| -3 | = 3 
| 2 | = 2 
b. Nhận xét : * Gi á trị tuyệt đ ối của số 0 là số 0. 
* Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên dương là chính nó . 
* Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên âm là số đ ối của nó (và là một số nguyên dương ). 
Bài tập áp dụng 
a) Đ iền số thích hợp vào chỗ trống : 
b) 
< 
> 
= 
? 
> 
> 
> 
= 
 a  0 với mọi a  Z. 
 742 = ;  - 1000 =  
 742 
 1000 
 100   - 400  ;  - 7   - 6  
  - 499   499  ;  - 41  0  
c) Đ iền dấu “>” ; “ < ”; “ = ” vào ô trống dưới đây cho đ úng : 
 4 < 5 
- 4 > - 5 
 - 108 < - 71 
 108 > 71 
 1009 < 2000 
 - 1009 > - 2000 
= 
> 
= 
> 
 4  - 4   - 5  5 
- 4 - 5 
b. Nhận xét : 
* Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên dương là chính nó . 
* Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên âm là số đ ối của nó (và là một số nguyên dương ). 
* Trong hai số nguyên âm, số nào có gi á trị tuyệt đ ối nhỏ hơn th ì lớn hơn . 
* Hai số đ ối nhau có gi á trị tuyệt đ ối bằng nhau . 
* Gi á trị tuyệt đ ối của số 0 là số 0. 
 a  0 với mọi a  Z. 
Ghi nhớ 
2. Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên 
Khoảng cách từ đ iểm a đ ến đ iểm 0 trên trục số là gi á trị tuyệt đ ối của số nguyên a. 
Gi á trị tuyệt đ ối của số 0 là số 0. 
Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên dương là chính nó . 
Gi á trị tuyệt đ ối của một số nguyên âm là số đ ối của nó (và là một số nguyên dương ). 
 a  0 với mọi a  Z. 
Trong hai số nguyên âm, số nào có gi á trị tuyệt đ ối nhỏ hơn th ì lớn hơn . 
Hai số đ ối nhau có gi á trị tuyệt đ ối bằng nhau . 
Bài tập thêm 
Bài 1: Đ iền các số nguyên thích hợp vào chỗ trống : 
b. - 2 <  <  - 3  
- 1; 0; 1; 2 
a. - 4 >  > - 6 
- 5 
Bài tập thêm 
Bài 2: Tìm số nguyên x biết : 
a. x = 8 
  x = 8 hoặc x = - 8 
b. x = 11 và x > 0 
 x = 11 
c. x = 13 và x < 0 
  x = - 13 
d. x = 0 
  x = 0 
e. x = - 2 
 không có số nguyên x nào thỏa mãn . 
(Vì x  ≥ 0 với mọi xZ ) 
Bài tập 
Bài 14 (SGK – Tr 73) 
Tìm gi á trị tuyệt đ ối của mỗi số sau : 2000; - 3011; - 10. 
Trò chơi 
 Luật chơi : Có 5 câu hỏi . 
 Sau khi giáo viên đ ọc câu hỏi , mỗi đ ội chơi có 10 giây suy nghĩ cho một câu hỏi . 
 Sau 10 giây bằng cách gi ơ tay đ ội nào có câu tr ả lời đ úng sẽ đư ợc 2 đ iểm . 
 Đ ội nào có câu tr ả lời sai đư ợc 0 đ iểm . 
 Qua 5 câu hỏi đ ội nào đư ợc đ iểm cao nhất là đ ội thắng. 
Trò chơi 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hết giờ 
A 
{2; -17; 5; 1; -2; 0} 
B 
 {-17; -2; 0; 1; 2; 5} 
C 
{-2; -17; 0; 1; 2; 5} 
D 
{0; 1; -2; 2; 5; -17} 
B 
{-17; -2; 0; 1; 2; 5} 
1 
Trong các tập hợp số nguyên sau , tập hợp nào 
có các số nguyên đư ợc sắp xếp theo thứ tự tăng dần ? 
Trò chơi 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hết giờ 
A 
-6; -7; -8 
B 
 a; a+1; a+2 (a  Z) 
C 
b - 1; b ; b + 1 (a  Z) 
D 
7; 6; 4 
D 
7; 6; 4 
2 
 Trong các dãy số sau , dãy số nào không phải 
 là 3 số nguyên liên tiếp : 
Trò chơi 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hết giờ 
A 
-10 
B 
 -95 
C 
-99 
D 
Khụng cú số nguyờn õm nhỏ nhất cú hai chữ số 
C 
-99 
3 
 Số nguyờn õm nhỏ nhất cú hai chữ số là : 
Trò chơi 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hết giờ 
A 
a ≥ 0 với mọi a  Z. 
B 
 a = 0 khi a = 0 
C 
a > 0 khi a ≠ 0 
D 
Cả ba đỏp ỏn A, B, C đều sai 
D 
Cả ba đỏp ỏn A, B, C đều sai 
4 
 Khẳng định nào sau đõy sai ? 
Trò chơi 
Câu 5: Khẳng đ ịnh nào sau đây sai ? 
a. Hai số nguyên có gi á trị tuyệt đ ối bằng nhau th ì bằng nhau . 
b. Không có số nguyên nhỏ nhất , cũng không có số nguyên lớn nhất . 
c. Trong hai số nguyên âm, số nào có gi á trị tuyệt đ ối lớn hơn th ì nhỏ hơn . 
d. Mọi số nguyên âm đ ều nhỏ hơn số nguyên dương nhỏ nhất . 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
Hết giờ 
H ƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc lớ thuyết 
Làm bài tập : 11; 12, 13, 15 (SGK – Trang 73) 
 21, 23, 24 ( SBT – Trang 57 ) 
Học sinh khỏ , giỏi làm thờm bài tập : 
 Tỡm số nguyờn x biết : 
 a) |x|  5 b) 2  |x|  6 
Ghi nhớ 
1. so sánh hai số nguyên 
Trong hai số nguyên âm, số nào có gi á trị tuyệt đ ối nhỏ hơn th ì lớn hơn . 
Mọi số nguyên dương đ ều lớn hơn số 0. 
Mọi số nguyên âm đ ều nhỏ hơn số 0. 
Mọi số nguyên âm đ ều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào . 
Khi biểu diễn trên trục số ( nằm ngang ), đ iểm a nằm bên trái đ iểm b th ì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b. 
A 
 Cỏ sấu 
B 
 Cỏ voi xanh 
C 
 Cỏ heo 
D 
 Cỏ đuối 
Trong cỏc động vật sau , động vật nào thuộc lớp cỏ ? 
D 
 Cỏ đuối 
23 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_3_thu_tu_trong_tap_h.ppt
  • wavBeat.wav
  • waveffect_p3.wav
  • wavlogo.wav
Bài giảng liên quan