Bài giảng Sinh học 7 Tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày

I.TRÙNG BIẾN HÌNH

? Trùng biến hình sống ở đâu, có kích thước như thế nào

- Sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng

- Kich thước thay đởi từ 0.01 mm đến 0.05 mm

 

ppt25 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học 7 Tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Chào mừng quý thầy cô đến dự giờMÔN SINH HỌC 7Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYI.TRÙNG BIẾN HÌNHTiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY? Trùng biến hình sống ở đâu, có kích thước như thế nào Sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng Kich thước thay đởi từ 0.01 mm đến 0.05 mmI.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài và di chuyển Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYQuan sát tranh vẽ kết hợp đọc thông tin trong SGK trả lời câu hỏi: (?)Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và di chuyển của trùng biến hình?Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY Cấu tạo ngoài: Là cơ thể đơn bào đơn giản nhất gồm: màng cơ thể, chất nguyên sinh lỏng, nhân, không bào tiêu hóa, không bào co bóp. Di chuyển bằng chân giả: do dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành  luôn biến đổi hình dạng.1. Nhân2. Chất nguyên sinh3. Chân giả4. Không bào co bóp5. Không bào tiêu hóaI.TRÙNG BIẾN HÌNHCấu tạo ngoài và di chuyển Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY Cấu tạo ngoài: Gồm màng cơ thể, chất nguyên sinh lỏng, nhân, không bào tiêu hóa, không bào co bóp. Di chuyển bằng chân giả do dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành  luôn biến đổi hình dạng.I.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài và di chuyển BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY 2. Dinh dưỡng.Hãy quan sát tranh vẽ, sắp xếp theo trình tự hợp lý cách bắt và tiêu hóa mồi của trùng biến hình?Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY2) Dinh dưỡng.Khi chân giả tiếp cận mồi ( tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...)Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi2143Vậy trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào?2. Dinh dưỡng.I.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài và di chuyển Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY- Tieâu hoùa noäi baøo nhờ không bào tiêu hóa- Baøi tieát: Chaát thöøa doàn ñeán khoâng baøo co boùp → thaûi ra ngoaøi ôû moïi vị trí treân cô theå2. Dinh dưỡng.I.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài và di chuyển 3. Sinh sản.Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY(?) Khi nào thì trùng biến hình mới sinh sản và sinh sản bằng cách nào?- Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể SINH SẢN BẰNG CÁCH PHÂN ĐÔII.TRÙNG BIẾN HÌNHII. TRÙNG GIÀY1. Dinh dưỡng:Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀYTHẢO LUẬN NHÓM TỔ ( 5p)Câu 1. Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình( về số lượng và hình dạng) ?Câu 2. Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào? ( Về cấu tạo, số lượng, vị trí)Câu 3: Tiêu hóa ở trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào?( Về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bả)Trùng giày Trùng biến hình1.Có 2 nhân : 1 nhân lớn và 1 nhân nhỏ),1 hình tròn và 1 hình hạt đậu 1. Chỉ có 1 nhân, hình tròn2.Có 2 không bào co bóp lớn,hình hoa thị ở vị trí cố định.2. Có 1 không bào co bóp nhỏ.3.Thức ăn miệng hầu không bào tiêu hóa  biến đổi nhờ enzim . Còn thải bã lỗ thoát  ra ngoài 3. Tiêu hóa nội bào, không có en zim biến đôỉ thức ănNhân lớnNhân nhỏKhông bào co bópKhông bào co bópMiệngHầuKhông bào tiêu hóaLỗ thoát thải bã Dinh dưỡng của trùng giầyTiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY2) Dinh dưỡng.I.TRÙNG BIẾN HÌNH1) Cấu tạo ngoài và di chuyển 3) Sinh sản.II. TRÙNG GIÀYDinh dưỡng. -Thöùc aên→ mieäng→ haàu→ khoâng baøo tieâu hoùa→ bieán ñoåi nhôø Enzim - Chaát thaûi ñöôïc ñöa ñeán loã thoaùt ra ngoaøiTiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY2. Dinh dưỡng.I.TRÙNG BIẾN HÌNH1. Cấu tạo ngoài và di chuyển 3. Sinh sản.II. TRÙNG GIÀYDinh dưỡng. 2. Sinh sản.Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY? Trùng giầy sinh sản bằng những cách nào Vô tính: phân đôi theo chiều ngang Hữu tính: Tiếp hợpSINH SẢN BẰNG CÁCH PHÂN ĐÔI THEO CHIỀU NGANGSinh sản bằng cách tiếp hợp ở trung giày Neâu ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa truøng giaøy vaø truøng roi veà sinh saûn ?Tiết 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY? Trùng biến hình di chuyển, bắt mồi và tiêu hóa như thế nàoDi chuyển nhờ hình thành chân giảBắt mồi: Dùng chân giảTiêu hóa: Nhờ không bào tiêu hóa? Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nàoDi chuyển vừa tiến vừa xoay nhờ lông bơi rung động theo kiểu làn sóng và mọc xung quanh cơ thểBắt mồi: Nhờ lông bơi góp phần tập trung thức ăn vào lỗ miệngTiêu hóa: Nhờ không bào tiêu hóa và enzim biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh Thải bã: Qua lỗ thoát ở thành cơ thể? Em có biết trùng giày ( trùng cỏ) và các ĐVNS đã học được ứng dụng trong các ngành nào khôngMột số loài ĐVNS nói chung và trùng giày nói riêng là đối tượng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của nhiều ngành như: Ngành vi sinh học, ngành y học. Cấu tạo: Gồm 1 tế bào có CNSlỏng,nhân, KB co bóp, KB tiêu hóa- Di chuyển: Nhờ chân giả-Tiêu hóa:Nhờ KBTH-Bài tiết:KBco bópVô tính:Phân đôi-Thöùc aên→ mieäng→ haàu→ khoâng baøo tieâu hoùa→ bieán ñoåi nhôø Enzim - Chaát thaûi ñöôïc ñöa ñeán loã thoaùt ra ngoaøi Vô tính: Phân đôi Hữu tính: Tiếp hợpHOÀN THÀNH SƠ ĐỒ TƯ DUY:Đối với bài học ở tiết học này: - Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 SGK - Vẽ sơ đồ tư duy bài ( A4) - Đọc mục: Em có biếtĐối với bài học ở tiết học tiếp theo:Trùng kiết lị và trùng sốt rét. - Tìm hiểu các đặc điểm về cấu tạo, dinh dưỡng và sinh sản của trùng kiết lị, sốt rét - Các bệnh do trùng kiết lị và sốt rét gây ra, con đường truyền bệnh, cách phòng bệnh. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:

File đính kèm:

  • pptT7 SINH HOC.ppt
Bài giảng liên quan