Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Ôn tập bằng hình ảnh

Quá trình hình thành quần thể thích nghi.

Quan niệm của Lamac về quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Quan niệm của Đacuyn về quá trình hình thành đặc điểm thích nghi

Thế nào là cách li địa lí?

Diễn biến của quá trình hình thành loài mới khác khu địa lý?

Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá

 

pptx21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Ôn tập bằng hình ảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ôn tập phần tiến hoá 
??????Em hãy quan sát các hình ảnh sau rồi trình bày kiến thức đã học. 
I. Bài 26: Các nhân tố tiến hoá. 
1. Đột biến 
Nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng hình dạng mào ở gà? 
2. Di - nhập gen 
Di - nhập gen là gì? Vì sao di - nhập gen lại được xem là 1 trong các nhân tố tiến hoá? 
3. Chọn lọc tự nhiên 
4. Các yếu tố ngẫu nhiên 
II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁ 
5. Gíao phối không ngẫu nhiên 
Bài 27 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI 
Quan niệm của Lamac về quá trình hình thành đặc điểm thích nghi 
Quan niệm của Đacuyn về quá trình hình thành đặc điểm thích nghi 
II. Quá trình hình thành quần thể thích nghi. 
* Màu sắc của sâu bọ có khả năng ngụy trang trốn tránh được kẻ thù 
Quá 
Trình 
Hình 
Thành 
Quần 
Thể 
Thích 
Nghi 
Quá trình sinh sản (quá trình giao phối) 
Áp lực chọn lọc tự nhiên 
Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến 
 Cơ sở di truyền 
BÀI 29 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI 
KHÁC KHU VỰC ĐỊA LÝ 
Thế nào là cách li địa lí? 
Diễn biến của quá trình hình thành loài mới khác khu địa lý? 
Bài 30 
 HÌNH THÀNH LOÀI CÙNG KHU ĐỊA LÍ 
H×nh thµnh loµi b»ng c¸ch li tËp tÝnh vµ c¸ch li sinh th ái 
Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá 
Hai loài cá trong một hồ ở Châu Phi 
Cách li tập tính giao phối 
VD1: 
- Hai loài cá trong một hồ ở Châu Phi giống nhau về đặc điểm hình thái nhưng chỉ khác nhau về màu sắc: 
+ Một loài màu xám. 
+ Một loài màu đỏ. 
- Chúng sống chung nhưng không giao phối với nhau. 
- VD2: 
Loài cây A 
Loài cây B 
Sinh sống 
Phát tán 
X 
Ngöïa 
(2n = 64) 
La 
(Coù boä NST 2n = 63) 
Löøa 
(2n = 62) 
-VD3: 
+ Con lai khác loài được ĐB làm nhân đôi toàn bộ bộ NST (đa bội hóa hay song nhị bội hóa) làm xuất hiện loài mới. Loài mới lúc này mang bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ nên GP bình thường  Hữu thụ. 
 Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa: 
 + VD: TN của Kapentrenco (1928) 
x 
x 
Đa bội hoá 
Triticum dicoccum 
Aegilops squarrosa 
Triticum eastivum (Lúa mì trồng hiện nay) 
Hệ gen BB với 2n = 14 
 Hệ gen AABB 4n =28 
Hệ gen DD với 2n= 14 
 Hệ gen AABBDD với 6n = 42 
Loài lúa mì 
(Triticum monococcum) 
Lúa mì hoang dại 
(Aegilops speitordes) 
Con lai với hệ gen AB với 2n = 14, bất thụ 
Hệ gen AA với 2n = 14 
Con lai với hệ gen ABD với 3n = 21, bất thụ 
Đa bội hoá 
KEÁT LUAÄN 
 - Loaøi môùi khoâng xuaát hieän vôùi moät theå ñoät bieán maø thöôøng laø coù söï tích luõy moät toå hôïp nhieàu ñoät bieán. 
 - Loaøi môùi khoâng xuaát hieän vôùi moät caù theå duy nhaát maø phaûi laø moät quaàn theå hay moät nhoùm quaàn theå toàn taïi phaùt trieån nhö laø moät khaâu trong heä sinh thaùi, ñöùng vöõng qua thôøi gian döôùi taùc duïng cuûa choïn loïc töï nhieân. 
BAØI HOÏC ÑEÁN ÑAÂY KEÁT THUÙCCHAØO THAÂN AÙI 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_lop_12_on_tap_bang_hinh_anh.pptx