Bài 3: Sơ lược về luật xa gần

KHÁI NIỆM:

 Luật xa gần (LXG) là một bộ môn khoa học nghiên cứu, lý giải những hiện tượng thay đổi về hình, sắc độ của vật thể trong cuộc sống và trong không gian hay trong tranh vẽ.

Muốn tạo không gian ba chiều trên mặt phẳng cần có 03 yếu tố:

•Hình

•Khối

•Phối cảnh

 

ppt21 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 3: Sơ lược về luật xa gần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Muốn tạo không gian ba chiều trên mặt phẳng cần có 03 yếu tố:HìnhKhốiPhối cảnhKHÁI NIỆM:	Luật xa gần (LXG) là một bộ môn khoa học nghiên cứu, lý giải những hiện tượng thay đổi về hình, sắc độ của vật thể trong cuộc sống và trong không gian hay trong tranh vẽ.Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦN2. Ñöôøng chaân trôøi (coøn goïi laø ñöôøng taàm maét)Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦNLà đường thẳng ngang với tầm mắt của người nhìn (có thể cao hoặc thấp hay ngang so với vật thể) và phải song song với mặt đất.2. Ñöôøng chaân trôøi (coøn goïi laø ñöôøng taàm maét)Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦN2. Ñöôøng chaân trôøi (coøn goïi laø ñöôøng taàm maét)Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦN3. Ñieåm bieán (coøn goïi laø ñieåm tuï) 	Điểm biến là điểm gặp nhau của các đường thẳng song song và thường nằm tại đường tầm mắt.	Trong luật xa gần có hai loại.Phối cảnh 01 điểm biến Phối cảnh 02 điểm biếnBài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦN- Phoái caûnh 1 ñieåm bieán (do höôùng nhìn vuoâng goùc vôùi vaät maãu). - Phoái caûnh 2 ñieåm bieán (do höôùng nhìn khoâng vuoâng goùc vôùi vaät maãu).3. Ñieåm bieán (coøn goïi laø ñieåm tuï) Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦNCAÙCH VEÕ CAÙC ÑÖÔØNG HÖÔÙNG TRONG KHOÂNG GIANA. ÑÖÔØNG THAÚNG ÑÖÙNG VAØ ÑÖÔØNG NAÈM NGANGQUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT- Hai ñöôøng ray song song vôùi nhau vaø song song vôùi ñöôøng taàm maét. - Ñoä cao cuûa caùc coät ñieän baèng nhau, khoaûng caùch giöõa chuùng cuõng baèng nhau vaø luoân thaúng ñöùng Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦNB. ÑÖÔØNG COÙ CHIEÀU HÖÔÙNG ÑI SAÂU VAØO MAËT TRANHa. Ñöôøng vuoâng goùc vôùi ñöôøng taàm maétb. Ñöôøng thaúng khoâng vuoâng goùc vôùi ñöôøng taàm maét.Töø gaàn tôùi xa, ñoä cao cuûa caùc coät ñieän thaáp, nhoû daàn, khoaûng caùch giöõa chuùng cuõng bò thu heïp laïi, ñöôøng noái caùc chaân coät ñieän coù höôùng ñi leân, ñöôøng noái caùc ñænh coät ñieän coù höôùng ñi xuoáng vaø gaëp nhau taïi moät ñieåm ôû ñöôøng taàm maétÑöôøng ray bò thu heïp laïi vaø gaëp nhau taïi ñöôøng taàm maét Bài 3: SƠ LƯỢC VỀ LUẬT XA GẦNQUAN SAÙT, NHAÄN XEÙTQUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT KHOÁI HOÄP ÔÛ VÒ TRÍ KHAÙC NHAU SO VÔÙI ÑÖÔØNG TAÀM MAÉTHoäp ñaët treân ñöôøng taàm maétHoäp ñaët ngang taàm maétHoäp ñaët döôùi ñöôøng taàm maét Theo höôùng töø gaàn ñeán xa :- Taát caû nhöõng ñöôøng naèm treân ñöôøng taàm maét coù höôùng ñi xuoáng.- Taát caû nhöõng ñöôøng naèm döôùi ñöôøng taàm maét ñeàu coù höôùng ñi leân.- Nhöõng ñöôøng thaúng ñöùng luoân ôû vò trí thaúng ñöùng.QUAN SAÙT, NHAÄN XEÙT KHOÁI HOÄP ÔÛ VÒ TRÍ KHAÙC NHAU SO VÔÙI ÑÖÔØNG TAÀM MAÉTVAÄN DUÏNG ÑEÅ VEÕ KHOÁI HOÄPVAÄN DUÏNG ÑEÅ VEÕ Ñ.T.M TRONG TRANHDặn dòXem trước bài 4: Cách Vẽ Theo MẫuMỗi nhóm chuẩn bị vật mẫu có dạngtương tự như sau

File đính kèm:

  • pptBai 3 Luat xa gan.ppt